Citáty a verše

Srimad Bhagavatam 11.7.37

“Rozvážný človĕk by i v situaci, kdy ho sužují jiné živé bytosti, mĕl chápat, že ti, kdo na nĕho útočí, jednají bezmocnĕ pod vlivem karmy, a tak by se nikdy nemĕl nechat svést ze své cesty. Toto pravidlo jsem se naučil od zemĕ.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/7/37

Srimad Bhagavatam 11.7.21,23

“Ti, kdo se v lidském tĕle umĕjí ovládat a jsou znalí duchovní vĕdy, Mĕ mohou přímo vidĕt se všemi Mými energiemi I když Mĕ, Nejvyššího Pána, nelze nikdy postihnout obyčejným smyslovým vnímáním, ti, kdo se nacházejí v lidském tĕle, mohou použít svou inteligenci a další schopnosti vnímání k...

Srimad Bhagavatam 11.7.20

“Inteligentní človĕk, který umí vnímat svĕt kolem sebe a používat zdravou logiku, může pomocí vlastní inteligence získat pravý prospĕch. Nĕkdy tedy človĕk jedná jako svůj vlastní duchovní mistr.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/7/20

Srimad Bhagavatam 11.7.19

“Nejvyšší Pán odpovĕdĕl: Ty lidské bytosti, které jsou schopné důkladnĕ analyzovat skutečnou situaci v hmotném svĕtĕ, se obvykle dovedou povznést nad nepříznivý život založený na hrubohmotném požitku.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/7/19

Srimad Bhagavatam 11.7.16

“Ó můj Pane, já sám jsem úplný hlupák, protože mé vĕdomí je pohroužené v hmotném tĕle a tĕlesných vztazích, což jsou všechno výtvory Tvé matoucí energie. Uvažuji tedy: „Jsem toto tĕlo a všichni tito příbuzní jsou moji.“ Proto Tĕ prosím, můj Pane, pouč tohoto nebohého služebníka. Řekni mi,...

Śrímad Bhagavatam 11.7.15

“Můj milý Pane, ó Nejvyšší Duše, pro ty, jejichž mysl je připoutaná k uspokojování smyslů, a zvláštĕ pro Ty, kdo postrádají oddanost Tobĕ, je velmi tĕžké se takto zříkat hmotného požitku. To je můj názor.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/7/15

Srimad Bhagavatam 11.7.7

“Můj milý Uddhavo, hmotný vesmír, který vnímáš prostřednictvím své mysli, řeči, očí, uší a dalších smyslů, je výtvor klamu, který je pokládán za skutečný kvůli vlivu māyi (iluze). Mĕl bys totiž vĕdĕt, že všechny objekty hmotných smyslů jsou dočasné.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/7/7

Srimad Bhagavatam 11.5.18

“Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné energie odvrátili od Nejvyššího Pána, jsou nakonec donuceni se vzdát svých takzvaných domovů, dĕtí, přátel, manželek a milenek, kteří byli všichni výtvorem klamné energie Nejvyššího Pána, a proti své vůli vstoupit do nejtemnĕjších končin vesmíru.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/5/18

Śrímad Bhagavatam 11.5.17

“Lidé zabíjející svou duši nejsou nikdy klidní, protože si myslí, že konečným účelem lidské inteligence je obohacovat hmotný život. Jelikož tedy zanedbávají své pravé, duchovní povinnosti, zažívají neustálou tíseň. Mají mnoho velkých snů a nadĕjí, ale ty bohužel vždy zničí nevyhnutelný bĕh času.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/5/17

Srimad Bhagavatam 11.5.15

“Podmínĕné duše zcela svazuje náklonnost k jejich vlastním mrtvolám podobným hmotným tĕlům a jejich příbuzným a majetku. V tomto pyšném a pošetilém rozpoložení chovají nenávist vůči jiným živým bytostem i vůči Nejvyšší Osobnosti Božství, Harimu, jenž sídlí v srdcích všech bytostí. Tím, že se takto závistivĕ vztahují ke...

Srimad Bhagavatam 11.5.14

“Ti hříšníci, kteří neznají pravé náboženské zásady, a přesto se považují za naprosto zbožné, se nezdráhají páchat násilí na nevinných zvířatech, která jim plnĕ důvĕřují. V jejich příštích životech budou tytéž bytosti, které zabili v tomto svĕtĕ, požírat je.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/5/14

Srimad Bhagavatam 11.5.12

“Jediným kýženým plodem nabytého bohatství je zbožnost, na základĕ které človĕk může získat filozofické pochopení života, jež nakonec dozraje v přímé vnímání Absolutní Pravdy a tedy osvobození ode všeho utrpení. Materialisté ovšem užívají své bohatství jen pro zlepšování podmínek své rodiny a nevidí, že chatrné hmotné tĕlo brzy...

Srimad Bhagavatam 4.22.30

“Když jsou mysl a smysly přitahované smyslovými předměty za účelem požitku, mysl to vzruší. Výsledkem neustálého přemýšlení o smyslových předmětech je, že živá bytost téměř ztratí své skutečné vědomí, stejně jako vzrostlé rákosí postupně vysuší všechnu vodu z jezera.” http://www.vedabase.com/cs/sb/4/22/30

Srimad Bhagavatam 11.3.44-45

“Dĕtinští a pošetilí lidé jsou připoutáni k materialistickým karmickým činnostem, i když skutečným cílem života je se od tĕchto činností osvobodit. Védské pokyny proto človĕka nepřímo vedou na cestu konečného osvobození tím, že nejprve předepisují karmické zbožné činnosti, tak jako otec dítĕti slíbí bonbón, aby si vzalo lék....

Śrímad Bhagavatam 11.3.40

“Ten, kdo se vážnĕ vĕnuje duchovní seberealizaci, může zničit nespočet nečistých tužeb usazených v srdci jako výsledek svých předchozích karmických činností pod vlivem tří kvalit hmotné přírody. Když se tak srdce očistí, může oddaný přímo vnímat jak Nejvyššího Pána tak své vlastní já jako transcendentální bytosti. Přímou zkušeností...

Srimad Bhagavatam 11.3.39

“Duše se v tomto hmotném svĕtĕ rodí v mnoha různých živočišných druzích. Nĕkteré druhy se rodí z vajec, jiné z embryí a jiné ze semen rostlin a stromů. Ve všech druzích však zůstává prāṇa neboli životní vzduch beze zmĕny, a následuje duši z jednoho tĕla do druhého. Podobnĕ...