“Ten, kdo se vážnĕ vĕnuje duchovní seberealizaci, může zničit nespočet
nečistých tužeb usazených v srdci jako výsledek svých předchozích
karmických činností pod vlivem tří kvalit hmotné přírody.

Když se tak srdce očistí, může oddaný přímo vnímat jak Nejvyššího Pána tak své vlastní já jako transcendentální bytosti.

Přímou zkušeností se tak stane dokonalým v duchovním chápání, tak jako lze normálním zdravým zrakem vidĕt sluneční svĕtlo.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/11/3/40

Śrímad Bhagavatam 11.3.40

96224