Zoznam: E

Ekādaśī

Jedenásty deň po splne alebo nove, určený najmä na zvýšenie duchovných aktivít. V tento deň sa oddaní sústreďujú na načúvanie a ospevovanie Kṛṣṇovej slávy; pôstny deň

Epistemológia

Názov epistemológia je zložený z gréckych slov epistémé – poznanie a logos – vysvetlenie.

Empirizmus/Empíria

Empirizmus je filozofický smer – učenie, ktoré za zdroj poznatkov pokladá jedine skúsenosť (empíriu). Empirizmus sa snaži celé poznanie zdôvodniť skúsenosťou alebo na základe skúsenosti. Empirizmus je filozoficko-gnozeologické stanovisko, podľa ktorého pôvod, obsah, forma a kritériá všetkého poznania, princípy ľudského konania a mravnosti pochádzajú zo skúsenosti.

Extáza

Extáza je (zdanlivé) prekročenie poznávacích schopností, ktoré umozňuje priame, vyššie poznanie zmazaním hranice medzi subjektom a objektom poznania.Podľa Plotina je extáza vzácna vytrženosť mysle človek, ktorou jedine je poznateľný vyšší, metafyzický svet.V mystike je extáza duchovná korunovácia na ceste zbožnosti a oddanosti Bohu.

Éter

Éter je jeden z piatich prvkov, z ktorých sa všetko skladá: zem, voda, vzduch, oheň a éter (niekedy aj akaša). Je dôležité vedieť, že samotný éter bol stvorený súčasne so svetom. Jeho podstatou je vír, špirála. Podstatou tejto špirály je polarita, pretože je zložená z dvoch protikladov, z...