fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.37

"Hmotné tĕlo se jistĕ pohybuje pod kontrolou svrchovaného osudu, a proto musí žít se smysly a životním vzduchem tak dlouho, dokud působí karma živé bytosti. Seberealizovaná duše,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.36

"Tak jako opilý človĕk neví, jestli má na sobĕ kabát nebo košili, ten, kdo je dokonalý v seberealizaci a kdo tak dosáhl své vĕčné totožnosti, nevnímá, zda jeho dočasné tĕlo sedí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.35

"Když osoba pochopila dočasnou, klamnou povahu hmotných vĕcí a na základĕ toho odvrátila svůj pohled od klamu, mĕla by zůstat prostá hmotných tužeb. Díky zažívání štĕstí by...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.33

"Mĕli byste uvážit, jak vlivem Mé matoucí energie vzniká umĕlá představa, že tyto tři stavy mysli vyvolané kvalitami přírody existují ve Mnĕ. Poté, co s konečnou platností poznáte...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.31

"Ty stavy existence, které jsou chápány jako oddĕlené od Nejvyšší Osobnosti Božství, nemají skutečnou existenci, byť vytvářejí pocit oddĕlenosti od Absolutní Pravdy. Ten, kdo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.29

"Falešné ego uvrhá živou bytost do pout a udílí jí pravý opak toho, co si skutečnĕ přeje. Proto by se mĕla inteligentní osoba vzdát neustálé snahy užívat si hmotného života a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.27-28

"Bdĕní, snĕní a hluboký spánek jsou tři činnosti inteligence zapříčinĕné kvalitami hmotné přírody. Je zjištĕno, že živá bytost v tĕle má charakteristiky odlišné od tĕchto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.7

"V bambusovém lese nĕkdy vítr způsobí vzájemné tření bambusů, kterým se roznítí oheň, a ten pohltí samotný svůj zdroj – bambusový les. Tak se oheň svým vlastním přičinĕním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.6

"Dokud človĕk neobnoví své přímé poznání duchovní duše a neodežene klamnou představu své totožnosti s hmotným tĕlem a myslí způsobenou třemi kvalitami přírody, musí kultivovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.12.24

"S neochvĕjnou inteligencí bys mĕl pečlivým uctíváním duchovního mistra rozvinout čistou oddanou službu a naostřenou sekerou transcendentálního poznání bys mĕl odseknout jemnohmotný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.48

"Můj milý Uddhavo, Já jsem konečným útočištĕm a životní cestou svatých osvobozených duší, a pokud se tedy nĕkdo vyhýbá láskyplné oddané službĕ Mnĕ, kterou umožňuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.42

"Ó svatý Uddhavo, prosím vĕz, že Mĕ můžeš uctívat ve slunci, ohni, brāhmaṇech, kravách, vaiṣṇavech, nebi, vĕtru, vodĕ, zemi, individuální duši a ve všech živých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.23-24

"Můj milý Uddhavo, vyprávĕní o Mých zábavách a vlastnostech jsou všestrannĕ příznivá a očišťují celý vesmír. Ten, kdo neustále s vírou o tĕchto transcendentálních činnostech...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.21

"Když človĕk dospĕje k tomuto závĕru všeho poznání, mĕl by se vzdát klamné představy hmotné rozmanitosti, kterou vnucuje duši, a ukončit tak svou hmotnou existenci. Mysl je třeba...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.20

"Můj milý Uddhavo, inteligentní človĕk by se nikdy nemĕl zaobírat literaturou, jež neobsahuje popisy Mých činností, které očišťují celý vesmír. Já tvořím, udržuji a ničím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.19

"Můj milý Uddhavo, človĕk, který se stará o krávu, jež nedojí, o nevĕrnou manželku, o tĕlo, jež naprosto závisí na druhých, o dĕti, které jsou k ničemu, nebo o bohatství, které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.16

"Svatý mudrc na vše hledí stejným pohledem, a tak ho neovlivňuje to, co je z hmotného hlediska dobré nebo špatné. I když vidí, že druzí jednají dobře nebo špatnĕ a mluví vhodnĕ či...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.14

"Osoba je považována za zcela osvobozenou od hrubohmotných a jemnohmotných tĕl, když všechny činnosti její životní energie, smyslů, mysli a inteligence probíhají bez hmotných tužeb....

ČÍTAŤ VIAC