fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.27

"Človĕk by mĕl logicky zvážit, že vesmír nacházející se v Pánu a jeho vlastní hmotné tĕlo složené z mysli, řeči a životního vzduchu jsou z konečného hlediska výtvory Pánovy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.26

"Človĕk by nikdy nemĕl vidĕt jako konečnou realitu ty hmotné vĕci, které zjevnĕ zaniknou. S vĕdomím prostým připoutanosti ke hmotĕ by mĕl zanechat všech činností zamĕřených na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.22-23

"Neochvĕjným poznáním by mĕl mudrc jasnĕ chápat povahu spoutaného a osvobozeného stavu duše. Pouto nastává, když se smysly odchýlí ke smyslovému požitku, a úplné ovládání...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.17.57-58

„Ó moji nebozí staří rodiče, má manželka s pouhým nemluvnĕtem v náručí a mé ostatní malé dĕti? Beze mĕ nemají vůbec nikoho, kdo by je ochránil, a budou nesnesitelnĕ trpĕt. Jak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.17.56

"Hospodář, jehož mysl je však připoutaná k domovu a jehož proto ruší nutkavé touhy užívat si svých penĕz a dĕtí, jenž prahne po ženách, má lakotnou mentalitu a pošetile si...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.17.53-54

"Společnost dĕtí, manželky, příbuzných a přátel je jako krátké setkání cestovatelů. S každou zmĕnou tĕla je každý ode všech tĕchto společníků odloučen, tak jako s koncem snu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.17.52

"Hospodář starající se o mnoho na nĕm závisejících příbuzných by k nim nemĕl hmotnĕ přilnout a nemĕl by se také dostat do mentálnĕ narušeného stavu a považovat sám sebe za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.16.43-44

"Transcendentalista, který neovládá plnĕ svoje slova a mysl vyšší inteligencí, zjistí, že jeho duchovní sliby, askeze a dobročinnost odtékají tak jako voda z nevypálené hlinĕné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.16.38-40

"Jako Nejvyšší Pán jsem základem živé bytosti, kvalit přírody a mahat-tattvy. Proto jsem vším a vůbec nic nemůže existovat beze Mĕ." "I když bych za nĕjaký čas mohl...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.16.11

"Mezi vĕcmi, jež mají vlastnosti, jsem primární projev přírody a mezi velkými vĕcmi jsem celkové hmotné stvoření. Mezi subtilními vĕcmi jsem duchovní duše a z vĕcí, které je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.16.9-10

"Můj milý Uddhavo, Já jsem Nadduše všech živých bytostí, a proto jsem přirozenĕ jejich dobrodinec a nejvyšší vládce. Jako stvořitel, udržovatel a ničitel všech bytostí se od nich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.15.36

"Tak jako stejné hmotné prvky existují uvnitř i vnĕ všech hmotných tĕl, ani Já nemohu být ničím jiným zahalen. Existuji ve všem jako Nadduše a vnĕ všeho ve svém všudypřítomném...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.15.1

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, mystických dokonalostí yogy dosahuje yogī, který si podrobil smysly, uklidnil svou mysl, ovládl dýchání a upřel mysl na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.29-30

"Osoba by si mĕla být vĕdomá vĕčného já a vzdát se styků se ženami a s tĕmi, kdo se s nimi důvĕrnĕ stýkají. Mĕla by beze strachu usednout na osamĕlém místĕ a velmi pozornĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.27-28

"Mysl toho, kdo medituje o objektech smyslového požitku, je nutnĕ zapletená do tĕchto objektů, ale pokud nĕkdo stále vzpomíná na Mĕ, pak je jeho mysl pohroužená ve Mnĕ. Proto by mĕla...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.26

"Když se nemocné oko ošetřuje léčivou mastí, postupnĕ se mu vrací schopnost vidĕt. Podobnĕ tím, jak se vĕdomá živá bytost posloucháním a přednášením zbožných vyprávĕní o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.25

"Tak jako se zlato tavením v ohni zbavuje svých nečistot a vrací se do svého čistého zářivého stavu, duchovní duše pohroužená v ohni bhakti-yogy se oprošťuje ode všeho znečištĕní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.19

"Můj milý Uddhavo, tak jako planoucí oheň mĕní dřevo v popel, oddanost Mnĕ bezezbytku pálí hříchy, kterých se Mí oddaní dopouštĕjí." Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.19

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.18

"Můj milý Uddhavo, pokud si Můj oddaný nepodrobil úplnĕ své smysly, mohou ho sužovat hmotné touhy, ale díky jeho neochvĕjné oddanosti Mnĕ ho smyslový požitek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.17

"Ti, kdo nemají žádné touhy po osobním uspokojení, jejichž mysli jsou trvale připoutané ke Mnĕ, kdo jsou klidní, bez falešného ega, milostiví ke všem živým bytostem a jejichž...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.14

"Ten, kdo upnul své vĕdomí na Mĕ, si nepřeje získat postavení či sídlo Pána Brahmy či Pána Indry, říši na Zemi, vládu nad nižšími planetárními soustavami, osm druhů yogové...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.13

"Ten, kdo netouží po ničem v tomto svĕtĕ, kdo ovládáním smyslů dosáhl klidu, jehož vĕdomí je za všech okolností vyrovnané a jehož mysl našla ve Mnĕ úplnou spokojenost, se všude,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.12

"Ó učený Uddhavo, ti, kdo na Mĕ zamĕřují své vĕdomí a vzdávají se všech hmotných tužeb, se Mnou sdílejí štĕstí, které ti, kdo se vĕnují uspokojování smyslů, nemohou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.9

"Ó nejlepší z mužů, inteligence lidských bytostí je zmatená Mou klamnou energií, a proto nesčetnými způsoby hovoří o tom, co je pro lidi skutečnĕ dobré, každý podle svých...

ČÍTAŤ VIAC