Kategória: Ilúzia

Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.36

„Vše, co človĕk dĕlá svým tĕlem, slovy, myslí, smysly, inteligencí nebo očištĕným vĕdomím, v souladu s povahou, kterou nabyl v podmínĕném životĕ, má obĕtovat Nejvyššímu s myšlenkou: ‚Toto je určeno pro potĕšení Pána Nārāyaṇa.‘ Vnímat cokoliv jako oddĕlené od Nejvyššího Pána nebo od Jeho vlastnictví se nazývá māyā...

Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.24-25

„Pán, který je bezesporu vlastníkem všeho, byl jediným pozorovatelem. Kosmický projev tehdy neexistoval a On se beze Svých úplných a oddělených částí cítil nedokonalý. Hmotná energie spala, ale vnitřní energie byla projevená. Pán je ten, který vidí, a vnější energie, která je viděná, vystupuje jako příčina i důsledek...

Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.34

„Ó Brahmo, vše, co vypadá, že má nějakou hodnotu, není reálné, pokud to nemá vztah ke Mně. Věz, že je to Moje iluzorní energie; odraz světla v temnotě.“ Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.34

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.8

„Ten, kdo je osvícený v otázkách seberealizace, vidí, že je transcendentální vůči hmotnému tĕlu, přestože v nĕm žije, tak jako se človĕk probuzený ze sna přestává ztotožňovat se snovým tĕlem. Pošetilec si ale myslí, že se nachází v hmotném tĕle, i když s ním není totožný, ale je...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.3-4

„Ó Uddhavo, poznání i nevĕdomost jsou výtvory māyi a jako takové jsou expanzemi Mé energie. Jak poznání, tak nevĕdomost nemají počátek a trvale udílejí vtĕleným živým bytostem osvobození a spoutanost.“ „Ó nanejvýš inteligentní Uddhavo, živá bytost zvaná jīva je Mou nedílnou částí, ale kvůli nevĕdomosti od nepamĕti trpí...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.2

„Tak jako sen je jen výtvorem inteligence a nemá žádnou podstatu, hmotný nářek, klam, štĕstí, neštĕstí a přijetí hmotného tĕla pod vlivem māyi jsou výtvory Mé klamné energie. Jinak řečeno, hmotná existence není sama o sobĕ realitou.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.2

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.1

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: „Můj milý Uddhavo, vzhledem k působení hmotných kvalit přírody, které Mi podléhají, je živá bytost nĕkdy označena jako podmínĕná a nĕkdy jako osvobozená. Duše však ve skutečnosti není nikdy spoutaná ani osvobozená, a jelikož Já jsem svrchovaným Pánem māyi, z níž kvality přírody...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.10

„Jemnohmotná a hrubohmotná tĕla jsou výtvory hmotných kvalit přírody, které pocházejí z energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Hmotná existence nastává tehdy, když živá bytost mylnĕ pokládá vlastnosti hrubohmotných a jemnohmotných tĕl za svou skutečnou povahu. Tento iluzorní stav lze ovšem zničit pravým poznáním.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.10

Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.4

„Dva druhy lidí v tomto svĕtĕ jsou prosti jakékoliv úzkosti a jsou pohroužení ve velkém štĕstí:   jedním je zaostalý a dĕtinský hlupák a druhým ten, kdo dosáhl Nejvyššího Pána, jenž přesahuje tři kvality hmotné přírody.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.4

Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.33

„Toto hmotné tĕlo je jako dům, ve kterém já, duše, žiji. Kosti tvořící mou páteř, žebra, paže a nohy jsou jako trámy, příčné trámy a pilíře tohoto domu a celá konstrukce, která je plná výkalů a moči, je pokrytá kůží, chlupy a nehty. Devĕt vchodů, jež vedou do...