Kategória: Kvality hmotnej prírody

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.27

„Bdĕní, snĕní a hluboký spánek jsou tři činnosti inteligence zapříčinĕné kvalitami hmotné přírody. Je zjištĕno, že živá bytost v tĕle má charakteristiky odlišné od tĕchto tří stavů, a tak zůstává jejich svĕdkem.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.27

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.12

„I když inteligence učeného človĕka může být zmatená kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti, mĕl by mysl opĕt pečlivĕ ovládnout. Jasnĕ vidí, jak kvality přírody znečišťují, a proto se nepřipoutává.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.12

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.11

Ten, kdo neovládá hmotné smysly, podléhá hmotným tužbám a je zmatený silnými přívaly kvality vášnĕ. Tato osoba koná hmotné činnosti, i když jasnĕ vidí, že povedou k budoucímu neštĕstí. Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.11

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.8-10

Śrī Uddhava řekl: „Můj milý Kṛṣṇo, lidé obvykle vĕdí, že jim hmotný život v budoucnu přinese velké utrpení, a přesto se snaží si hmotného života užívat. Můj drahý Pane, jak se může nĕkdo, kdo má poznání, chovat jako pes, osel nebo kozel?“ Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Můj...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.10

„Nerozumná osoba sídlící v tĕle vytvořeném jejím dřívĕjším plodonosným jednáním si myslí: ‚Já jsem konatel.‘ Proto je tento pošetilec, zmatený falešným egem, spoutaný plodonosnými činnostmi, které ve skutečnosti konají kvality přírody.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.10

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.9

„Osvícený človĕk, který je prostý znečištĕní hmotnými touhami, se nepovažuje za konatele tĕlesných činností, neboť ví, že při všech tĕchto činnostech pouze přicházejí smysly tvořené kvalitami přírody do styku se smyslovými objekty tvořenými stejnými kvalitami.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.9

Śrīmad-Bhāgavatam 3.10.26

„Stvoření lidských bytostí, které jsou pouze jednoho druhu a které si hromadí potravu v žaludku, přichází na řadu jako deváté. Na lidskou rasu má převládající vliv kvalita vášně. Lidé mají po celý svůj nešťastný život velice mnoho práce, ale považují se za šťastné po všech stránkách.“ Śrīmad-Bhāgavatam 3.10.26...