fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.34

"Můj drahý králi Parīkṣite, když je klamné falešné ego, které duši poutá, odseknuto mečem rozlišujícího poznání a rozvine se realizace Pána Acyuty, Nejvyšší Duše, říká se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.10

"Ó všemocný Pane, prosím buď milostivý a pozvedni tuto beznadĕjnou živou bytost, která spadla do temné jámy hmotné existence, kde ji uštkl had času. I když je tato ubohá živá bytost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.34

"Je třeba vidĕt, že hmotný svĕt je zřetelný klam objevující se v mysli, protože hmotné objekty mají velmi nestálou existenci a dnes tady jsou a zítra budou tytam. Dají se přirovnat k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.30

"Človĕk by mĕl podle Mých pokynů upřít mysl jen na Mĕ. Pokud však i nadále vidí mnoho různých hodnot a cílů v životĕ, místo aby všechno vidĕl ve Mnĕ, pak i když je zdánlivĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.5-7

"Ve stejném hmotném tĕle tedy nacházíme protikladné charakteristiky, Můj milý Uddhavo, jako například velké štĕstí a utrpení. Je tomu tak proto, že v tĕle dlí jak vĕčnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.1

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, vzhledem k působení hmotných kvalit přírody, které Mi podléhají, je živá bytost nĕkdy označena jako podmínĕná a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.35

"Śrī Uddhava řekl: Ó můj Pane, živá bytost sídlící v hmotném tĕle je obklopená kvalitami přírody a štĕstím a neštĕstím, jež pocházejí z činností tĕmito kvalitami...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.9

"Tak jako oheň může podle stavu paliva vypadat různĕ – jako zahalený či projevený, slabý, zářivý a podobnĕ – i duchovní duše vstupuje do hmotného tĕla a přijímá určité...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.8

"Tak jako se oheň, který spaluje a osvĕtluje, liší od dřeva, které má být spáleno, aby dalo svĕtlo, pozorovatel v tĕle, duchovní duše osvícená sama sebou, se liší od hmotného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.3

"Spící človĕk může ve snu vidĕt mnoho objektů smyslového požitku, ale tyto příjemné vĕci jsou jen výtvory mysli, a proto jsou z konečného hlediska k ničemu. Také živá bytost,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.51

"Přestože se slunce odráží v různých objektech, samo se nikdy nedĕlí ani nesplývá se svým odrazem. To by si o nĕm mohly myslet jedinĕ osoby s tupou inteligencí. Také duše zůstává...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.49

"Plameny ohnĕ se objevují a mizí každým okamžikem, ale bĕžný pozorovatel si tohoto tvoření a zanikání přesto nevšímá. Také mocné vlny času se valí bez ustání jako silné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.48

"Všechny fáze našeho hmotného života, jež začínají zrozením a vrcholí smrtí, se pojí s tĕlem a nemají vliv na duši, tak jako zdánlivé dorůstání a ubývání mĕsíce neovlivňuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.43

"I když mocný vítr po nebi unáší mraky a bouře, nebe se toto dĕní nedotýká a není jím ovlivnĕné. Ani duše se ve skutečnosti nemĕní a není ovlivnĕna stykem s hmotnou přírodou....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.42

"Rozvážný mudrc by mĕl vĕdĕt, že i když žije v hmotném tĕle, on sám je čistá duše. Mĕl by také vidĕt, že duše vstupuje do všech forem života, pohyblivých i nehybných, a že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.39

"Duše se v tomto hmotném svĕtĕ rodí v mnoha různých živočišných druzích. Nĕkteré druhy se rodí z vajec, jiné z embryí, ze semen rostlin a stromů a jiné z potu. Ve všech druzích...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.38

"Brahman, vĕčná duše, se nikdy nenarodil, nikdy nezemře, neroste ani neubývá. Tato duše je ve skutečnosti znalcem mládí, středního vĕku i smrti hmotného tĕla. Duši tedy lze chápat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.4-5

"Nadduše vstoupí do hmotných tĕl stvořených bytostí, uvede do chodu mysl a smysly, a tak způsobí, že se živé bytosti obrátí ke třem kvalitám hmotné přírody pro smyslový...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest