fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 15.1-4

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Hovorí sa o nezničiteľnom banyanovníku, ktorý má korene hore a vetvy dolu a ktorého listami sú vedske hymny. Kto pozná tento strom, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.25.19

"Když vzrůstá kvalita dobra, vzrůstá i síla polobohů. S růstem vášnĕ sílí démoni a s růstem nevĕdomosti roste síla tĕch nejzlovolnĕjších bytostí, ó...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.114-115

„Ó králi, kṣetra-jña-śakti je živá bytost. I když je vybavená k životu jak v hmotném, tak i v duchovním světě, zakouší tři druhy utrpení hmotné existence, protože je ovlivněna...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.85-87

„Přestože je Pán útočištěm všeho a přestože v Něm spočívají všechny vesmíry, je také v podobě Nadduše oporou všeho. I když je takto dvěma způsoby spojen s hmotnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.45

"Ó můj Pane, ó nejvĕtší příteli podmínĕné duše, pro stvoření, udržování a zničení tohoto svĕta přijímáš kvality dobra, vášnĕ a nevĕdomosti, ze kterých se skládá Tvoje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.11

"Uvedením původních kvalit v neprojevené hmotné přírodĕ do činnosti vzniká mahat-tattva. Z mahat-tattvy povstává prvek falešné ego, které se dĕlí na tři aspekty. Toto trojí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.7

"Lampa plní svoji funkci pouze spojením jejího paliva, nádoby, knotu a ohnĕ. Hmotný život založený na ztotožnĕní duše s tĕlem je podobnĕ rozvinut a zničen činnostmi hmotného dobra,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.7

"Můj milý Uddhavo, hmotné tĕlo a mysl složené ze tří kvalit hmotné přírody se tĕ drží, ale ve skutečnosti jsou klamem, protože se projevují jen v přítomnosti, a původní ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.27-28

"Bdĕní, snĕní a hluboký spánek jsou tři činnosti inteligence zapříčinĕné kvalitami hmotné přírody. Je zjištĕno, že živá bytost v tĕle má charakteristiky odlišné od tĕchto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.12

"I když inteligence učeného človĕka může být zmatená kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti, mĕl by mysl opĕt pečlivĕ ovládnout. Jasnĕ vidí, jak kvality přírody znečišťují, a proto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.9-10

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Můj milý Uddhavo, človĕk bez inteligence se nejprve mylnĕ ztotožňuje s hmotným tĕlem a myslí, a když se v jeho vĕdomí vynoří toto klamné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.7

"V bambusovém lese nĕkdy vítr způsobí vzájemné tření bambusů, kterým se roznítí oheň, a ten pohltí samotný svůj zdroj – bambusový les. Tak se oheň svým vlastním přičinĕním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.9-10

"Osvícený človĕk, který je prostý znečištĕní hmotnými touhami, se nepovažuje za konatele tĕlesných činností, neboť ví, že při všech tĕchto činnostech pouze přicházejí smysly...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.1

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, vzhledem k působení hmotných kvalit přírody, které Mi podléhají, je živá bytost nĕkdy označena jako podmínĕná a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.35

"Śrī Uddhava řekl: Ó můj Pane, živá bytost sídlící v hmotném tĕle je obklopená kvalitami přírody a štĕstím a neštĕstím, jež pocházejí z činností tĕmito kvalitami...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.34

"Když jsou hmotné kvality přírody rozrušené a vzájemnĕ na sebe působí, živé bytosti Mĕ popisují různými způsoby – jako všemocný čas, Nejvyšší Já, védské poznání,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.33

"Podmínĕná duše závislá na plodonosných činnostech pod vlivem hmotných kvalit přírody se Mĕ, Nejvyšší Osobnosti Božství, bude stále obávat, protože Já jí dávám výsledky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.32

"Dokud si živá bytost myslí, že kvality hmotné přírody mají oddĕlenou existenci, bude nucena se rodit v mnoha různých podobách a zažívat rozmanité formy hmotné existence. Tak...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest