fbpx
logo
logo
Bhagavad-Gītā 15.1-4

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Hovorí sa o nezničiteľnom banyanovníku, ktorý má korene hore a vetvy dolu a ktorého listami sú vedske hymny. Kto pozná tento strom, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.25.19

"Když vzrůstá kvalita dobra, vzrůstá i síla polobohů. S růstem vášnĕ sílí démoni a s růstem nevĕdomosti roste síla tĕch nejzlovolnĕjších bytostí, ó...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.114-115

„Ó králi, kṣetra-jña-śakti je živá bytost. I když je vybavená k životu jak v hmotném, tak i v duchovním světě, zakouší tři druhy utrpení hmotné existence, protože je ovlivněna...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.85-87

„Přestože je Pán útočištěm všeho a přestože v Něm spočívají všechny vesmíry, je také v podobě Nadduše oporou všeho. I když je takto dvěma způsoby spojen s hmotnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.45

"Ó můj Pane, ó nejvĕtší příteli podmínĕné duše, pro stvoření, udržování a zničení tohoto svĕta přijímáš kvality dobra, vášnĕ a nevĕdomosti, ze kterých se skládá Tvoje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.11

"Uvedením původních kvalit v neprojevené hmotné přírodĕ do činnosti vzniká mahat-tattva. Z mahat-tattvy povstává prvek falešné ego, které se dĕlí na tři aspekty. Toto trojí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.7

"Lampa plní svoji funkci pouze spojením jejího paliva, nádoby, knotu a ohnĕ. Hmotný život založený na ztotožnĕní duše s tĕlem je podobnĕ rozvinut a zničen činnostmi hmotného dobra,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.7

"Můj milý Uddhavo, hmotné tĕlo a mysl složené ze tří kvalit hmotné přírody se tĕ drží, ale ve skutečnosti jsou klamem, protože se projevují jen v přítomnosti, a původní ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.27-28

"Bdĕní, snĕní a hluboký spánek jsou tři činnosti inteligence zapříčinĕné kvalitami hmotné přírody. Je zjištĕno, že živá bytost v tĕle má charakteristiky odlišné od tĕchto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.12

"I když inteligence učeného človĕka může být zmatená kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti, mĕl by mysl opĕt pečlivĕ ovládnout. Jasnĕ vidí, jak kvality přírody znečišťují, a proto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.9-10

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Můj milý Uddhavo, človĕk bez inteligence se nejprve mylnĕ ztotožňuje s hmotným tĕlem a myslí, a když se v jeho vĕdomí vynoří toto klamné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.7

"V bambusovém lese nĕkdy vítr způsobí vzájemné tření bambusů, kterým se roznítí oheň, a ten pohltí samotný svůj zdroj – bambusový les. Tak se oheň svým vlastním přičinĕním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.6

"Dokud človĕk neobnoví své přímé poznání duchovní duše a neodežene klamnou představu své totožnosti s hmotným tĕlem a myslí způsobenou třemi kvalitami přírody, musí kultivovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.9-10

"Osvícený človĕk, který je prostý znečištĕní hmotnými touhami, se nepovažuje za konatele tĕlesných činností, neboť ví, že při všech tĕchto činnostech pouze přicházejí smysly...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.1

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, vzhledem k působení hmotných kvalit přírody, které Mi podléhají, je živá bytost nĕkdy označena jako podmínĕná a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.35

"Śrī Uddhava řekl: Ó můj Pane, živá bytost sídlící v hmotném tĕle je obklopená kvalitami přírody a štĕstím a neštĕstím, jež pocházejí z činností tĕmito kvalitami...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.34

"Když jsou hmotné kvality přírody rozrušené a vzájemnĕ na sebe působí, živé bytosti Mĕ popisují různými způsoby – jako všemocný čas, Nejvyšší Já, védské poznání,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.33

"Podmínĕná duše závislá na plodonosných činnostech pod vlivem hmotných kvalit přírody se Mĕ, Nejvyšší Osobnosti Božství, bude stále obávat, protože Já jí dávám výsledky...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest