fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.40

"Oceán nevědomosti je velmi obtížné překonat, protože je v něm mnoho nebezpečných žraloků. Neoddaní sice podstupují přísnou askezi, aby se dostali na jeho druhý břeh, ale my ti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.23.27

"Délka života každé lidské bytosti v tomto hmotném světě je krátká, ale ti, kdo oddaně slouží, jdou zpátky domů, zpátky k Bohu, neboť jsou skutečně na cestě osvobození. Pro ně...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.24

"Uchazeč o duchovní pokrok musí být nenásilný, kráčet ve stopách velkých ācāryů, neustále vzpomínat na nektar zábav Nejvyšší Osobnosti Božství, dodržovat usměrňující zásady...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.25

"Oddaný má postupně rozvíjet oddanou službu neustálým nasloucháním o transcendentálních vlastnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Pánovy zábavy jsou jako ozdobné šperky na uších...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.26

"Když se živá bytost — která je umístěná v srdci těla a pokrytá pěti prvky — milostí duchovního mistra a probuzením poznání a odpoutanosti trvale připoutá k Nejvyšší Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.31

"Sklonem sloužit lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství mohou trpící lidé okamžitě odstranit nečistotu, která se nahromadila v jejich myslích během nesčetných zrození....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.32

"Když se oddaný uchýlí k lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství, je zcela zbaven všeho neporozumění a mentální spekulace a začne jednat odříkavě. To je možné jedině tehdy,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.33

"Pṛthu Mahārāja radil svým občanům: Buďte neustále otevření a s použitím své mysli, slov, těla a výsledků svých předepsaných povinností se snažte oddaně sloužit Pánu....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.39

"Nejvyššího Pána, který je věčně nezávislý a sídlí v srdci každého, velice těší ti, kdo kráčejí v Jeho stopách a bezvýhradně slouží potomkům brāhmaṇů a vaiṣṇavů,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.20.9-10

"Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, pokračoval: Můj milý králi Pṛthu, když Mi člověk, který plní své předepsané povinnosti, s láskou a bez touhy po hmotném zisku...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.20.31

"Můj Pane, působením Tvé iluzorní energie zapomněly všechny živé bytosti v tomto hmotném světě na své skutečné, přirozené postavení a z nevědomosti neustále touží po hmotném...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.11.30

"Až znovu dosáhneš svého přirozeného postavení a budeš sloužit Nejvyššímu Pánu, všemocnému zdroji veškeré blaženosti a Nadduši všech živých bytostí, velmi rychle zapomeneš na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.12.6

"Plně se zaměstnej v oddané službě Pánu, který jediný nás může vysvobodit ze zapletení v hmotné existenci. Pán je připoutaný ke Své hmotné energii, ale současně Ho neovlivňují...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.8.22

"Drahý hochu, i ty se musíš uchýlit k Osobnosti Božství, Nejvyššímu Pánu, který je nesmírně vlídný ke Svým oddaným. Ten, kdo usiluje o vysvobození z koloběhu zrození a smrti, se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.8.34

"Každý by se měl chovat tímto způsobem: Potká-li kvalifikovanějšího člověka, než je sám, měl by z toho mít radost, s méně kvalifikovaným by měl mít soucit a se sobě rovným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.8.41

"Touží-li někdo po plodech čtyř principů lidského života (náboženství, hospodářského rozvoje, uspokojování smyslů a nakonec osvobození), musí se zapojit do oddané služby...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.31-32

"Má drahá, ctihodná matko, již jsem ti popsal cestu pochopení Absolutní Pravdy, po které může člověk dojít k porozumění skutečné pravdě o hmotě, duši a jejich vztahu. Filozofické...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.33.11

"Drahá matko, skuteční transcendentalisté následují Mé pokyny tak, jak jsem ti je předal. Buď ujištěna, že budeš-li dokonale následovat tuto cestu seberealizace, vysvobodíš se z...

ČÍTAŤ VIAC