fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.22-23

"Ó Pane pánů, ó vládče, prosíme, zaruč nám život za životem čistou oddanou službu u Tvých lotosových nohou. S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu Harimu. Společné zpívání Jeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.18

"Śrīmad-Bhāgavatam je neposkvrnĕná Purāṇa. Vaiṣṇavům je nanejvýš drahá, protože popisuje čisté a svrchované poznání paramahaṁsů. Tento Bhāgavatam vyjevuje způsob, jak se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.55

"Vzpomínání na lotosové nohy Pána Kṛṣṇy ničí vše nepříznivé a udĕluje to nejvĕtší štĕstí. Očišťuje srdce a udílí oddanost Nejvyšší Duši, spolu s poznáním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.53

"Poznání o seberealizaci které nezahrnuje pojetí Neomylného [Boha] nevypadá dobře, i když je prosté všeho hmotného. Jaký potom mají smysl i ty nejlépe vykonané plodonosné činnosti,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.51

"Slova, která nepopisují slávu Pána, jenž je sám schopen posvĕtit atmosféru celého vesmíru, jsou považována za poutní místo vran a ti, kdo mají transcendentální poznání, je nikdy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.48

"Když lidé správnĕ oslavují Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, nebo jednoduše naslouchají o Jeho moci, Pán osobnĕ vstoupí do jejich srdcí a odstraní sebemenší stopu neštĕstí,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.2

"Ó velcí mudrci, vyprávĕl jsem vám úžasné zábavy Pána Viṣṇua tak, jak jste se mne na nĕ ptali. Naslouchání takovýmto vyprávĕním je skutečnou činností pro toho, kdo je opravdu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.24

"Ó nejlepší z brāhmaṇů, On samotný je zářící, původní zdroj Véd, dokonalý a úplný ve své vlastní slávĕ. Svou hmotnou energií tvoří, ničí a udržuje celý tento vesmír....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.46

"Ó Pane, protože lze skrze čistou kvalitu dobra dosáhnout nebojácnosti, duchovního štĕstí a království Boha, Tvoji oddaní ji považují za přímý projev Tebe, Nejvyšší Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.44

"Uctívám proto Tvé lotosové nohy a zříkám se ztotožňování s hmotným tĕlem a vším ostatním, co zakrývá mé skutečné já. Tyto zbytečné, nepodstatné a dočasné pokryvy jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.42

"Každý, kdo přijme útočištĕ u Tvých lotosových nohou, nemůže být nikdy znečištĕn hmotnými činnostmi, hmotnými vlastnostmi nebo časem, protože jsi ochráncem a nejvyšším...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.40

"Śrī Mārkaṇḍeya řekl: Ó Všemocný Pane, jak bych Tĕ mohl popsat? Probouzíš životní vzduch, který potom uvádí do pohybu mysl, smysly a schopnost mluvit. To platí pro všechny...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.40

"Pro toho, kdo trpí v ohni nesčetných utrpení a chce tento nepřekonatelný oceán hmotné existence překročit, není jiná vhodná loď než rozvíjení oddanosti k transcendentální chuti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.15

"Ten, kdo touží po čisté oddané službĕ Pánu Kṛṣṇovi, by mĕl naslouchat vyprávĕním o slavných vlastnostech Pána Uttamaḥśloky. Jejich neustálé opĕvování ničí vše...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.34

"Kdo zanechá všech plodonosných (karmických) činností a celý se Mi oddá s dychtivou touhou Mi sloužit, získá osvobození od zrození a smrti a dostane se do postavení, v nĕmž bude...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.33

"Pomocí analytického poznání, obřadních činností, mystické yogy, svĕtského podnikání a politického vládnutí se lidé snaží dosahovat pokroku v náboženství, ekonomickém rozvoji,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.26-28

"Kdo štĕdře šíří toto poznání mezi Mými oddanými, je dárcem Absolutní Pravdy a Já mu dám sám sebe." "Kdo hlasitĕ přednáší toto svrchované poznání, které je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.21

"Ó Uddhavo, nejlepší ze svĕtců, v nebezpečné situaci obyčejná osoba pláče, bojí se a naříká, přestože tyto zbytečné emocí na vĕci nic nezmĕní. Činnosti nabízené Mnĕ bez...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest