fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.33-35

"Není-li snad pravda, ó dobrá duše, že určitou věcí lze pod lékařským dozorem vyléčit i nemoc, kterou právě ta věc způsobila?" "Když jsou veškeré činnosti člověka...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.17

"Ten, kdo opustil své hmotné povinnosti, aby se zapojil do oddané služby Pánu, může někdy v nezralém stádiu poklesnout, ale přesto nehrozí nebezpečí, že nebude úspěšný. Na druhé...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.28-29

"Konečným námětem zjevených písem je Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství. Účelem vykonávání obětí je potěšit Ho a yoga je prostředkem jak Ho realizovat. On nakonec udílí odměnu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.22 & 1.2.25

"Všichni transcendentalisté již od nepaměti oddaně slouží Pánu Kṛṣṇovi, Osobnosti Božství, s velikým potěšením, neboť takováto oddaná služba oživuje vlastní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.20-21

"Člověk, který se nachází v kvalitě ryzího dobra a jehož mysl byla osvícena stykem s oddanou službou Pánu, obdrží pozitivní vědecké poznání Osobnosti Božství a těší se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.18-19

"Pravidelnou návštěvou přednášek z Bhāgavatamu a službou čistým oddaným je vše nepříznivé v srdci takřka zničeno. Láskyplná služba Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.68-69

"Tomu, kto toto najvyššie tajomstvo vysvetľuje oddaným, je zaručená čistá oddaná služba a nakoniec nepochybne dospeje ku Mne. Na tomto svete niet služobníka, ktorý by Mi bol...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.64-66

"Pretože si Môj veľmi drahý priateľ, vyjavím ti najvyšší pokyn, najdôvernejšie poznanie zo všetkých. Vypočuj si ho odo Mňa, pretože ti je na tvoj vlastný prospech. Vždy na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.55-58

"Jedine oddanou službou môžem byť pochopený taký, aký som, ako Najvyššia Božská Osobnosť. A keď si Ma niekto plne uvedomí na základe takej oddanosti, môže vstúpiť do Božieho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.54

"Kto zaujal toto transcendentálne postavenie, realizuje Najvyšší Brahman a je naplnený radosťou. Nikdy sa netrápi, ani po ničom netúži a k všetkým bytostiam je rovnaký. Za tohoto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.15 & 20

"Ten, kto nikoho neprivádza do ťažkostí, koho nikto nerozruší a kto zachováva pokoj ako v šťastí, tak i v nešťastí, strachu i strasti, je Mi veľmi drahý. Nadovšetko sú Mi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 12.6-7

"No tých, ktorí Ma uctievajú a zasvätili Mi všetky svoje činy, ktorí sa Mi bez odchýlenia odovzdávajú, vždy o Mne rozjímajú a oddane Mi slúžia s mysľou na Mňa upretou, ó, syn...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 10.10-11

"Tým, ktorí sú Mi neustále oddaní a s láskou Ma uctievajú, dávam poznanie, s pomocou ktorého ku Mne dospejú. Prebývam v ich srdciach a zo súcitu k nim rozptyľujem temnotu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 10.9

"Myšlienky Mojich čistých oddaných sú pohrúžené iba do Mňa, plne Mi odovzdávajú svoje životy, aby Mi slúžili. Radosť a spokojnosť nachádzajú v tom, že si Ma navzájom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 10.7-8

"Kto vskutku pozná Môj majestát a mystickú moc, zapojí sa do čistej oddanej služby. O tom niet pochýb. Som zdrojom všetkých duchovných i hmotných svetov. Všetko pochádza zo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 9.33-34

"Keď si už teda prišiel na tento nestály, strastiplný svet, láskyplne Mi slúž. Vždy na Mňa mysli, staň sa Mojím oddaným, vzdávaj Mi svoje poklony a uctievaj Ma. Takto plne...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 9.30-31

"Dokonca aj človek, ktorý sa dopustil najohavnejšieho činu, by mal byť považovaný za svätého, ak Mi oddane slúži, pretože je správne umiestnený vo svojom snažení. Veľmi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 9.29

"Nikomu nezávidím a nikomu nie som naklonený. Som rovnaký ku všetkým. No ten, kto Mi slúži s oddanosťou, je priateľ, je vo Mne a aj Ja som Jeho priateľom." Bhagavad-Gītā 9.29

ČÍTAŤ VIAC