fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.33-35

"Nikdo by nemĕl být sklíčený, když občas nezíská vhodné jídlo, a nemĕl by se radovat, když se mu dostane jídla v hojnosti. Mĕl by být pevný ve svém odhodlání a chápat, že obĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.26

"Človĕk by nikdy nemĕl vidĕt jako konečnou realitu ty hmotné vĕci, které zjevnĕ zaniknou. S vĕdomím prostým připoutanosti ke hmotĕ by mĕl zanechat všech činností zamĕřených na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.22-23

"Neochvĕjným poznáním by mĕl mudrc jasnĕ chápat povahu spoutaného a osvobozeného stavu duše. Pouto nastává, když se smysly odchýlí ke smyslovému požitku, a úplné ovládání...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.16.43-44

"Transcendentalista, který neovládá plnĕ svoje slova a mysl vyšší inteligencí, zjistí, že jeho duchovní sliby, askeze a dobročinnost odtékají tak jako voda z nevypálené hlinĕné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.15.1

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, mystických dokonalostí yogy dosahuje yogī, který si podrobil smysly, uklidnil svou mysl, ovládl dýchání a upřel mysl na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.29-30

"Osoba by si mĕla být vĕdomá vĕčného já a vzdát se styků se ženami a s tĕmi, kdo se s nimi důvĕrnĕ stýkají. Mĕla by beze strachu usednout na osamĕlém místĕ a velmi pozornĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.27-28

"Mysl toho, kdo medituje o objektech smyslového požitku, je nutnĕ zapletená do tĕchto objektů, ale pokud nĕkdo stále vzpomíná na Mĕ, pak je jeho mysl pohroužená ve Mnĕ. Proto by mĕla...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.26

"Když se nemocné oko ošetřuje léčivou mastí, postupnĕ se mu vrací schopnost vidĕt. Podobnĕ tím, jak se vĕdomá živá bytost posloucháním a přednášením zbožných vyprávĕní o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.25

"Tak jako se zlato tavením v ohni zbavuje svých nečistot a vrací se do svého čistého zářivého stavu, duchovní duše pohroužená v ohni bhakti-yogy se oprošťuje ode všeho znečištĕní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.17

"Ti, kdo nemají žádné touhy po osobním uspokojení, jejichž mysli jsou trvale připoutané ke Mnĕ, kdo jsou klidní, bez falešného ega, milostiví ke všem živým bytostem a jejichž...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.13

"Ten, kdo netouží po ničem v tomto svĕtĕ, kdo ovládáním smyslů dosáhl klidu, jehož vĕdomí je za všech okolností vyrovnané a jehož mysl našla ve Mnĕ úplnou spokojenost, se všude,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.12

"Ó učený Uddhavo, ti, kdo na Mĕ zamĕřují své vĕdomí a vzdávají se všech hmotných tužeb, se Mnou sdílejí štĕstí, které ti, kdo se vĕnují uspokojování smyslů, nemohou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.37

"Hmotné tĕlo se jistĕ pohybuje pod kontrolou svrchovaného osudu, a proto musí žít se smysly a životním vzduchem tak dlouho, dokud působí karma živé bytosti. Seberealizovaná duše,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.36

"Tak jako opilý človĕk neví, jestli má na sobĕ kabát nebo košili, ten, kdo je dokonalý v seberealizaci a kdo tak dosáhl své vĕčné totožnosti, nevnímá, zda jeho dočasné tĕlo sedí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.35

"Když osoba pochopila dočasnou, klamnou povahu hmotných vĕcí a na základĕ toho odvrátila svůj pohled od klamu, mĕla by zůstat prostá hmotných tužeb. Díky zažívání štĕstí by...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.13-14

"Človĕk by mĕl být pozorný a vážný a nikdy ne líný či sklíčený. Poté, co zvládne yogové postupy dýchání a sezení, by mĕl cvičit zamĕření mysli na Mne za úsvitu, v poledne a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.12.24

"S neochvĕjnou inteligencí bys mĕl pečlivým uctíváním duchovního mistra rozvinout čistou oddanou službu a naostřenou sekerou transcendentálního poznání bys mĕl odseknout jemnohmotný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.48

"Můj milý Uddhavo, Já jsem konečným útočištĕm a životní cestou svatých osvobozených duší, a pokud se tedy nĕkdo vyhýbá láskyplné oddané službĕ Mnĕ, kterou umožňuje...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest