Zoznam: P

priya

drahý (angl. dear); príjemný

praṇāma mantra

mantra, ktorou sa vzdáva úcta napr. duchovnému učiteľovi Napr. Šríla Prabhupáda pranáma mantra: nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale srimate bhaktivedanta-svamin iti namine   namas te sarasvate deve gaura-vani-pracharine nirvishesha-shunyavadi-pashchatya-desha-tarine

Pañca-tattva

Pán Caitanya spolu s Jeho spoločníkmi: Nityānanda Prabhu, Advaita Ācārya, Gadādhara Paṇḍita a Śrīvāsa Ṭhākura.  

Prasūti

dcéra Svāyambhuvu Manua a manželka Dakṣu.