fbpx
logo
Dharma

Kšatrija

🕐 11 min

Kšatrija je druhou najvyššou spoločenskou triedou. Tradične sa jedná o vládnucu či vojenskú triedu. Sanskritské slovo kšatrija pochádza zo slova kšatra s významom „vláda, moc“. Kšatrija je tiež ten, kto chráni pred ublížením (kšat znamená „ublíženie“ a trájaté „chrániť“). Védska literatúra nás vedie k nenásiliu, ale brániť dharmu a poskytovať ochranu druhým je nevyhnutné. Vlastnosti kšatriju popisuje napríklad Bhagavad-Gita (18.43) nasledovne:

 

šaurjam tédžó dhritir dákšjam

juddhé čápj apalájanam

Dana íšvara-bhávaš ča

kšátram karma svabháva-džam

 

„Hrdinstvo, sila, odhodlanosť, dômyselnosť, odvaha v boji, štedrosť a vodcovstvo sú prirodzené rysy jednania patriaceho kšatrijom.“

 

Kšatrijovia sú považovaní za paže tela spoločnosti a bráhmanovia sú považovaní za hlavu a mozgy tela spoločnosti. Paže sú potrebné na to, aby chránili telo pred všetkými úrazmi, ale musia konať podľa nariadenia rozumu.

 

„Zvrchovanou povinnosťou vladára je poskytovať všetku ochranu tým, ktorí počúvajú zákon a prísne trestať tých, ktorí si neplnia nariadenie písiem v bežných časoch, keď nehrozí žiadne nebezpečenstvo.“

(Šrímad-Bhágavatam 1.17.16)

 

Panovník má v štáte dohliadať na to, aby občania nasledovali svoju dharmu. Takýmto ľuďom poskytuje všetku ochranu.

Kráľ je slávny tým, že rozdáva milodary, vykonáva jagji (obete), chráni odovzdané duše atď. Bráhmani, kravy, ženy, deti a starci si vždy zaslúžia patričnú ochranu:

 

1. Ochranou bráhmanov sa zachováva inštitúcia varien a ášramov, najvďačnejšej kultúry, pomocou ktorej je možné dosiahnuť cieľ ľudského života. Bráhmani, ktorí uchovávajú a odovzdávajú poznanie k prospechu spoločnosti (ako po hmotnej stránke, tak aj po duchovnej) si zaslúžia, aby ich kráľ chránil vo všetkých ohľadoch.

 

2. Ochrana kráv zabezpečuje hmotný blahobyt. Kravy spásajú trávu, ktorú ľudia jesť nemôžu a premieňajú ju v „zázračný pokrm“ – mlieko, ktorého použitie je mnohostranné a má vysokú výživnú hodnotu. Možno z neho pripraviť jogurt, syr, maslo a ghí (prečistené maslo používané okrem iného na vyprážanie). Na oplátku za mlieko by mala byť kravám poskytovaná ochrana a starostlivosť ako právoplatným členom spoločnosti. Nikdy by nemali byť zabíjané. Býci môžu byť rovnako prospešní, pretože sú zvyknutí na ťažkú ​​prácu na poli – orba, mletie a ťah. Pomáhajú pri pestovaní obilia a zeleniny a kravy dávajú mlieko. Mliečne výrobky spolu s obilím a zeleninou tvoria dokonale vyváženú ľudskú stravu. Ochrana kráv a býkov je teda základom jednoduchého a úspešného života. V indickej tradícii predstavuje býk dharmu, náboženské zásady, a krava Zem. Ak sú obaja šťastní, ľudská spoločnosť prekvitá.

 

3. Ochrana žien zachováva počestnosť spoločnosti, ktorá tak môže vychovávať charakternú a spôsobilú generáciu prinášajúcu mier, harmóniu a pokrok v živote. Ženy by sa mali venovať náboženským aktivitám. Ich počestnosť a oddanosť umožní zrodenie potomkov s dobrými vlastnosťami. Inak ženy prirodzene začínajú konať nezávisle, voľne sa stýkajú s mužmi, čím sa šíri cudzoložstvo s rizikom zrodu nechcených potomkov. Cudzoložstva v spoločnosti vyvolávajú aj nezodpovední muži a záplava nežiaducich detí tak vedie k mnohým spoločenským problémom, s ktorými sa stretáva súčasná spoločnosť.

 

4. Ochrana detí poskytuje podmienenej živej bytosti ten najlepší základ pre rozvoj duchovných hodnôt, pevného charakteru a ďalších cností a umožňuje jej pripraviť sa na cestu k oslobodeniu z hmotného otroctva.

 

5. Starí ľudia, ktorým sa dostáva patričnej ochrany, majú možnosť pripraviť sa na lepší budúci život. Vo védskej kultúre bolo o starých ľudí vždy dobre postarané. Mladí ich mali v úcte, pretože od nich mohli získavať cenné životné skúsenosti, ktoré mladšej generácii chýbajú. Navyše sa cítili zaviazaní za starostlivosť, ktorú od nich po celý život dostávali.

 

Zásady kšatriju

Večný a posvätný kódex bojovníka

 

KAPITOLA 1

 

Kšatrija a jeho viera sú jedno

1.

Ozdobou bojovníka – kšatriju, sú kšatrijské zásady, večný a posvätný morálny kódex.

2.

Kšatrija je pokorný pred Najvyšším Pánom.

3.

Kšatrijovia sú považovaní za dvojzrodených ľudí.

4.

Dvojzrodení kšatrijovia musia podstúpiť niekoľko očistných rituálov.

5.

Ľudia obdarení tou najdokonalejšou vierou sú bráhmani a vaišnavovia, po nich nasledujú kšatrijovia, potom vaišjovia, šúdrovia, mléččhovia, javanovia a nakoniec čandálovia (pojedači psov).

6.

Na planéte Zem sú dve kšatrijské dynastie, jedna pochádza od poloboha Slnka a druhá od poloboha Mesiaca. Tieto dynastie sú známe ako Súrja-vamsa a Čandra-vamsa.

 

 

KAPITOLA 2

 

Kšatrija je hrdina

7.

Pre kšatriju je strašné byť porazený niekým, kto je slabší alebo rovnocenne silný. Ak je vôbec porazený, mal by byť porazený niekým, kto má väčšiu silu.

8.

Kšatrija vždy prijme výzvu od bojovného súpera, pretože je vždy šťastný, keď mu je ponúknutá príležitosť k boju.

9.

Údery od udatného nepriateľa hrejú kšatrijského bojovníka pri srdci.

10.

Kšatrija je veľký bojovník vždy pripravený čeliť všetkým nebezpečenstvám bitky.

11

Kšatrijovia milujú šperky. Po hroznej bitke sa víťazi hrdinne vrátia do svojho kráľovstva ovešaní zlatom a klenotmi patriacimi nepriateľovi.


KAPITOLA 3

 

Kšatrija je mocný

12.

Keď kšatrija na bojisku prejaví veľkú silu, hovorí sa mu maháratha – ten, kto je schopný bojovať sám proti tisícom nepriateľov.

13.

Kšatrija je na bojisku mocný ako lev, a preto sa mu hovorí Singh (lev) alebo niekedy vihagra (tiger medzi mužmi).

14.

Kšatrija je definovaný ako sarvadaman, „ten, kto môže mať nadvládu nad akoukoľvek bytosťou.“

15.

Keďže je predurčený k tomu, aby chránil počestné a zabíjal nežiaduce bytosti, stelesňuje kšatrijský kráľ mocnú ochrannú energiu Šrí Hariho, Najvyššieho Pána.

16.

Keď sa kšatrija úplne odovzdá vôli Pána, Najvyššej Osobnosti Božstva, stáva sa neporaziteľným, pretože získava silu priamo od Pána.

17.

Keď má kšatrija od Pána takú silu, je po celom svete známy ako ádi-rádžah (ideálny kráľ).

18.

Kšatrija, ktorý pozná neobmedzenú slávu a silu nemajúcu obdoby – Pána Krišnu, žasne, a preto hovorí: „Prach z Jeho lotosových nôh je korunou nepremožiteľných bojovníkov.“

19.

Kšatrija by mal vedieť, že Najvyšší Pán, Šrí Hari, je známy ako Bhútávása, najvyššie sídlo všetkých živých bytostí. Kšatrija musí mať toto veľmi dobre na pamäti a musí sa zdržať toho, aby pripravoval iných o ich telá. Inými slovami nikdy nesmie bezdôvodne zabíjať iné živé bytosti.

 

 

KAPITOLA 4

 

Kšatrija je odhodlaný

20.

Kšatrija je odhodlaný byť vždy verný svojmu slovu.

21.

Pravý kšatrija sa nikdy nevzdáva, bojuje s odhodlaním až do víťazstva alebo smrti.

22.

Kšatrijom nemôže byť ten, kto odhodlane neodsekol hmotnú pripútanosť k rodine a nerozšíril tak svoje pole pôsobnosti.

23.

Kšatrija sa drží princípu, ktorý zahŕňa ochranu spoločnosti pred útokmi zlodejov a darebákov. Chráni tak bezmocných, a preto je považovaný za zástupcu Boha.

24.

Kšatrija vždy trestá tých, ktorí sa previnili voči Pánovi.

25.

Kšatrija vždy trestá tých, ktorí sa previnili voči Pánovým oddaným.

26.

Kšatrija nemôže tolerovať urážky učinené voči tomu najposvätnejšiemu zvieraťu, krave, a nemôže tolerovať neúctu proti tým najdôležitejším ľuďom, bráhmanom, vaišnavom ako aj ženám a deťom.

27.

Najvyššia Osobnosť Božstva, ktorá má tisíce podôb, stvorila zo Svojich tisícov rúk kšatrijov, aby chránili bráhmanov. Preto je povedané, že bráhmanovia reprezentujú Jeho srdce a kšatrijovia sú Jeho rukami.

28.

Bráhmani a kšatrijovia sa chránia tým, že navzájom sledujú jedni druhých. A Pán, ktorý je zároveň príčinou a následkom, zatiaľ čo zostáva nemenný, chráni jedných prostredníctvom druhých.

29.

Ten, kto zabije bezbranné stvorenie, jedná proti princípom dvojzrodeného kšatriju.

30.

Kšatrija vždy trestá tých, ktorí sa previnili voči kravám.

31.

Kšatrija vie, že ten, kto sa opováži na osamelom mieste týrať nevinné stvorenia, je považovaný za kriminálnika a zaslúži si byť zabitý.

32.

Kšatrija je hlavne hrdý na to, že poskytuje ochranu odovzdaným dušiam, pretože to je vlastnosť, ktorá patrí bojovníkovi, nazývaná Íšvara-bháva, schopnosť brániť správnu vec.

33.

Kšatriju nemá rozrušiť myšlienka na zabitie niekoho pri výkone povinnosti.

34.

Kšatrijský kráľ, opora svojich poddaných, nepácha zabitím pre dobrú vec žiadny hriech.

35.

Keď je kšatrija informovaný o tom, že ho niekto podvádza a porušuje tak náboženské zásady, okamžite pocíti veľký hnev a s ohromnou odhodlanosťou sa ho snaží zastaviť volaním: „Tištha! Tištha!“ (Zastav! Zastav!)

36.

Keď kšatrija pochopí pôvod akýchkoľvek nezhôd vo svete, snaží sa ich zastaviť v ich počiatkoch.

37.

Kšatrija bude trestať zločincov a napravovať rebelov v záujme svetového mieru a obrany náboženstva.

38.

Kšatrija je kvalifikovaný, keď prejavuje svoju neústupnosť v trestaní zločincov.

39.

Kšatrija má byť pre zločincov stelesnením hrôzy.

40.

Kamkoľvek kšatrija ide, hovorí si: „Každý, kto spôsobuje utrpenie nevinným stvoreniam, sa ma musí báť, nech je kdekoľvek na svete. Keďže z potlačovania bezcharakterných darebákov budú mať automaticky prospech tí, ktorí sú nevinní.“

41.

Kšatrija si hovorí: „Osobne zničím každého rebela, ktorý sa dopúšťa prečinu mučením nevinnej osoby, aj keď je to obyvateľ nebies pokrytý zbrojou a klenotmi.“

42.

Keďže je kšatrija mocným bojovníkom, ktorého chráni Pán Višnu, bude zasa on chrániť všetkých tých, ktorí žijú podľa zákona; taký bojovník bude známy ako Višnu-ratha.

43.

Pre kšatriju je zanedbanie ochrany týchto bytostí rozhodne príčinou potupy.

 

 

KAPITOLA 5

 

Kšatrija je dômyselný

44.

Kšatrija dokáže riešiť ťažké situácie.

45.

Kšatrija je vždy schopný prísť s niečím novým.

46.

Kšatrija má schopnosť intuície.

47

Kšatrija je tvorivý.

48.

Kšatrija dokáže posudzovať.

49.

Kšatrija sa dokáže rýchlo učiť.

50.

Kšatrija je rozhodnutý dosiahnuť svojho cieľa akýmikoľvek prostriedkami.

 

 

KAPITOLA 6

 

Kšatrija je statočný

51.

Kšatrijovia nikdy nemajú usilovať o nenásilie a dať sa tak na cestu do pekla.

52.

Keď kšatrija dostane správy o nezákonných činnostiach vo svojom kráľovstve, vôbec sa mu to nepáči, dáva mu to však príležitosť bojovať, a tak vezme luk a šípy a s odvahou sa pripraví na boj s nepriateľom.

53.

Je povinnosťou kšatriju, hlavne kráľa, vojenských vodcov a vedenia štátu, zostať pri bitke na čele.

54.

Kšatrija nikdy nemá utekať pred nepriateľom, nikdy sa nevracia s ranami na chrbte.

55.

Kšatrijskí králi, ktorí si prajú získať nevestu, si ju musia zaslúžiť v súboji alebo únosom. Pre kšatriju je toto správanie chvályhodné, pretože je dôkazom jeho veľkej odvahy a udatnosti.

56.

Statočný kšatrija si je vedomý toho, že ak ho chce Krišna ochrániť, nikto ho nemôže zabiť a ak ho Krišna chce zabiť, nikto ho nemôže ochrániť. S dôverou v túto veľkú pravdu zostáva neohrozene odovzdaný vôli Najvyššieho.

 

 

KAPITOLA 7

 

Kšatrija je štedrý

57.

Kšatrija je súcitný voči tým, ktorí sa mu odovzdajú a nikdy také osoby nezabije.

58.

Kšatrija si je dobre vedomý toho, že osoba, ktorá sa mu odovzdá, musí dostať všetku ochranu, aj keby sa jednalo o nepriateľa.

59.

Kšatrija sa stáva presláveným vďaka svojim dobročinným skutkom, prevádzaním jagjí (obetí) a schopnosťou ochrániť odovzdané duše.

60.

Kšatrija má vykonávať veľké obetné obrady a štedro rozdávať bohatstvo, ktoré nahromadil.

61.

Kšatrija je ten, kto vie, ako, kde a kedy rozdávať milodary; nikdy neprijíma dary pre seba samého. Kšatrijovia, rovnako ako bráhmani i vaišjovia, sa musia vždy starať o to, ako zaopatrovať šúdrov veľkorysými darmi.

62.

Kšatrija, ktorý z toho či onoho dôvodu nie je schopný plniť povinnosť rozdávania milodarov, by toho mal veľmi ľutovať.

63.

Je povinnosťou kšatriju, hlavne ak je hlavou domácnosti, pred jedlom nakŕmiť deti a staršie osoby v rodine, rovnako ako hosťov, bráhmanov a zdravotne postihnutých.

64.

Kšatrija je útočiskom úctyhodným ako Himaláje, má zľutovanie ako Zem a zhovievavosť, akú majú rodičia ku svojim deťom.

65.

Kšatrija musí byť úplne zbožný, srdečný a oddaný Pánovi.

 

 

KAPITOLA 8

 

Vláda kšatrijského kráľa

66.

Veľkí mudrci, ktorí neustále myslia na blaho ľudí, hovoria, že v neprítomnosti kšatrijského kráľa nie je nikto schopný ochrániť ich záujmy, pretože bez jeho vlády sa občania stávajú nezávislými.

67.

Kšatrija musí byť zo svojej povahy schopný vládnuť.

68.

Kšatrija musí zaopatrovať svoje potreby jedine zastávaním riadiacej pozície. Nemôže prijímať žiadne iné zamestnanie.

69.

Keď chráni občanov pred chaosom, ktorý vytvárajú skazení ministri, zlodeji a kriminálnici, môže kráľ vďaka týmto zbožným skutkom prijímať dane, ktoré platia jeho podriadení. Takto si môže cnostný kráľ užívať v tomto svete a v živote po smrti.

70.

Muž, ktorý vstúpi do vlády a verí, že je kšatrija len vďaka svojmu zrodeniu alebo moci získanej podvodom, je v skutočnosti iba kšatra-bandhu, kastový kšatrija nemajúci žiadne skutočné kvality.

71.

Zavrhnutiahodní synovia kráľovských rodín sú nazývaní kšatra-bandhava.

72.

Niekedy bojovník neprijíma pokyny mudrcov. Táto opovážlivosť je spôsobená skutočnosťou, že sa narodil do kšatrijskej rodiny. Kvôli nedostatku pokory typickej u bráhmanov má srdce plné hnevu a nie je schopný naslúchať radám mudrcov. Taký kšatrija nemá kvality potrebné pre riadenie kráľovstva.

73.

Vždy, keď kšatrijovia opomínajú pokyny múdrych a učených bráhmanov, mali by byť vyhnaní a nahradení lepšími vodcami.

74.

Kráľovské rúcho sluší kráľovi, kšatrijovi, ale keď sa ako kráľ oblečie človek nižšej úrovne, bude donútený odhaliť svoju pravú totožnosť, ak ju pravý kšatrija spochybní.

75.

Kšatrija, ktorý prevádzkoval hriešne činnosti, môže byť očistený, ak príjme útočisko u Pánových oddaných, pretože Pán má najvyššiu moc. Skladáme mu svoje najpokornejšie poklony.

76.

Ak kšatrijský kráľ vďaka nasledovaniu princípov náboženstva nikdy nerobí nič zle, je považovaný za Rádžarišiho, a preto nemá byť nikdy zavrhovaný.

77.

Pán, ktorý drží koleso vozu, je reprezentovaný monarchiou, ale keď je tento režim zrušený, celý svet sa zaplní zlodejmi, ktorí sa vrhajú na bezmocných občanov akoby to boli stratené jahniatka.

78.

Hrdinstvo, moc, odhodlanie, dôvtip, odvaha v boji, štedrosť a správne schopnosti sú prirodzenými vlastnosťami, ktoré vychádzajú najavo v práci kšatriju.

79.

Aby mohla byť monarchia pokladaná za dokonalú, musí vždy reprezentovať Najvyššieho Pána.

80.

Kráľ je považovaný za cnostného, keď v štáte alebo v mestách ľudia prísne nasledujú systém 8 spoločenských rádov alebo varien a ášramov a kde sú všetci občania na základe svojich konkrétnych činností zapojení do uctievania Boha, Najvyššej Osobnosti Božstva.

81.

Kšatrijský kráľ, ktorý sa vo svojej pokore necíti byť hoden role predstaviteľa kráľovského rádu a ktorý vždy usiluje o milosť mahátmov a zameriava sa na službu oddaným Pána, by mal byť tiež považovaný za veľkého oddaného, ktorý je hoden role kráľa.

82.

Ak je kráľ uctievaný ako Boh, Najvyššia Osobnosť Božstva, pôvodná príčina vesmírneho prejavu a Nadduše v srdci každého, potom bude Pán potešený.

83.

Kšatrijský kráľ musí vždy usilovať o to, aby sa stal novým Rám-rádžou, ideálnym kráľom ako je Šrí Ráma.

84.

Ak sa niekto chce stať dokonalým kšatrijským kráľom vhodným k zastupovaniu Boha, Najvyššej Osoby, musí prejaviť všetky vlastnosti Prithu Mahárája, ktorého má oslavovať a spomínať na neho každý deň.

85.

Kšatrija, ktorý usiluje o úplné blaho všetkých, hlavne kráľ, nikdy nemá prísť do styku so štyrmi princípmi bezbožnosti.

86.

Praví kšatrijovia sa prísne držia všetkých pravidiel správania, ktoré od nich vyžadujú posvätné písma.

87.

Kšatrijský kráľ sa už od detstva učí prevádzať obete a držať pôst. Rovnako je vzdelávaný v 5 vedách rádža-dharmy, tradičných činnostiach kráľov.

88.

Princípy náboženstva sú stanovené Pánom Samotným a tým, kto v každom štáte vynucuje uplatňovanie týchto pravidiel, je zástupca Pána, kšatrijský kráľ.

89.

V štáte riadenom kšatrijskými kráľmi, ktorí sa riadia pravidlami Najvyššieho Pána, Šrí Krišnu, nikto nežije nešťastným životom.

90.

Kšatrija by mal byť dobre zbehlý vo védskych písmach, nikdy však nemá pôsobiť ako ich učiteľ, ale používa svoju energiu k likvidácii zlodejov, banditov, priekupníkov a ďalších nežiaducich elementov v spoločnosti.

91

Dobrá povesť kšatrijského kráľa, dĺžka jeho života a istota priaznivého zrodenia budú stratené, keď bytostiam v kráľovstve naháňajú hrôzu ničomníci.

92.

Ak by kšatrijský kráľ, ktorého prítomnosť sama o sebe stačí na zastrašenie previnilcov, nenastúpil na svoj víťazný voz zdobený drahokamami, ak by nerozoznel tetivu svojho luku hrozným zvukom a ak by necestoval po celom svete ako žiarivé slnko v čele obrovskej armády, ktorá otriasa zemou pod jeho nohami, potom budú chytráci a zloduchovia isto porušovať morálne princípy usmerňujúce varny a ášramy stvorené Samotným Pánom.

93.

Kráľ, ktorého činnosti nie sú v rozpore s princípmi dvojzrodených kšatrijov, môže byť považovaný za božského človeka.

94.

Ešte slávnejšou schopnosťou kšatriju je podriaďovať sa princípom náboženstva a vnucovať ich u druhých navzdory problémom. Tieto princípy sú založené na štyroch základných pravidlách: odriekaní, čistote, súcite a pravdovravnosti.

95.

Princípy náboženstva, menovite odriekanie, čistota, súcit a pravdovravnosť môžu byť prevzaté nasledovníkmi ktorejkoľvek viery. Zmyslom života kšatriju je tieto štyri náboženské princípy chrániť.

96.

Najvyššou povinnosťou vládnuceho kšatrijského kráľa je poskytovať všetku ochranu osobám dodržujúcim zákony a trestať tých, ktorí sa v normálnej dobe bez mimoriadnych okolností odchýlili od nariadení písem.

97.

Povinnosťou kšatrijského kráľa je zaistiť, aby sa všetci držali povinnosti, ktorá im bola pridelená posvätnými písmami.

98.

Kšatrija vie, že podporovatelia bezbožnosti majú byť vyhnaní zo štátu. Je to jediný spôsob, ako skazenosť úplne zničiť.

99.

Kšatrijský kráľ musí byť tak silný, aby bol schopný stáť pred Jamarádžom, zosobnenou smrťou.

100.

Kšatrijský kráľ je zasvätený do védskeho poznania, pôvodného poznania, prostredníctvom pravej postupnosti duchovných učiteľov.

101.

Kšatrijovia musia pre dobro spoločnosti spolupracovať s bráhmanmi, ktorí svojou múdrosťou ľuďom objasňujú dokonalé poznanie, zatiaľ čo kšatrijovia im zaisťujú všetku ochranu.

102.

Kšatrija má svetu vládnuť podľa inštrukcií učených a kvalifikovaných bráhmanov.

103.

Povinností kšatriju riadiaceho štát je zaistiť bráhmanom a viprom (mudrcom a svätým osobám) jednoduchý život tak, ako je to popísané vo Vedách.

104.

Ako zástupca Pána musí kšatrijský kráľ náležitým spôsobom vykonávať Pánovu vôľu miesto toho, aby túžil po osobnej sláve.

105.

Cieľom kšatriju, ktorý cestuje dobyť svet, nie je zvýšiť svoju dôležitosť, ale dohliadnuť, aby všetko prebiehalo podľa princípov štátu, ktorý má vo svojom strede Boha.

106.

Každé miesto či štát, ktorému vládne kšatrija, sa nazýva Brahmavarta, pretože tam je uznávaná zvrchovanosť Pána a sú tam vykonávané obete.

107.

Kšatrija vie, že každá obeť musí byť vykonaná pre uspokojenie Najvyššieho Pána, Šrí Hariho, keďže Šrí Hari je jediný, kto ho môže zbaviť akejkoľvek viny, vrátane tej za zabitie nepriateľa v bitke.

108.

Kšatrijský kráľ nikdy nemá odmietnuť ženu, ktorá sa na neho obrátila za účelom spojenia v manželský zväzok, ale zároveň má zostať verný pravidlám a zvykom spojeným so spoločenským pozadím manželov.

109.

Kšatrija sa musí stať otcom múdrych kráľov, ktorí dokážu viesť ľud k mravnosti a oslobodeniu od utrpenia, inými slovami je svätou povinnosťou kráľa splodiť a vychovať vhodného dediča jeho trónu.

110.

Kšatrijský kráľ je zodpovedný za zaistenie starostlivosti o všetky živé bytosti a musí im pomáhať ukončiť ich uväznenie v tomto hmotnom svete.

111.

Tí kšatrijskí králi a vodcovia štátu, ktorí sú náležite vzdelaní v zákonoch Najvyššieho Pána, Šrí Krišnu, nachádzajúcich sa v posvätných písmach, a jednajú podľa nich, aby pomohli občanom zavŕšiť poslanie ľudského života, sú popísaní ako vinajinam.

112.

Kšatrijský kráľ má všetky dobré vlastnosti, je veľmi úctivý k oddaným Najvyššieho Pána, veľmi dobrotivý k chudým a nevinným a chráni princípy náboženstva. So všetkými týmito vlastnosťami je považovaný za priameho otca všetkých stvorení.

113.

Jedine cez kvalifikovanú kšatrijskú vládu a pod jej ochranou je možno rozvinúť najvyšší princíp morálky a duchovného života ku prospechu všetkých živých bytostí v štáte.

114.

Ak chce kšatrijský kráľ precízne vládnuť svojmu kráľovstvu, musí prejavovať prinajmenšom tridsať z neobmedzených transcendentálnych vlastností Šrí Krišnu:
1) pravdovravnosť, 2) čistota, 3) netolerancia k nešťastiu druhých, 4) hrdinstvo, 5) schopnosť kontrolovať hnev, 6) sila, 7) vnútorná spokojnosť, 8) čestnosť, 9) mentálna vyrovnanosť, 10) ovládanie zmyslov, 11) odhodlanosť, 12) zmysel pre zodpovednosť, 13) nestrannosť, 14) rovnováha, 15) vernosť, 16) poznanie, 17) oddanosť Bohu,
18) odpútanosť od hmotných potešení, 19) vplyv, 20) odvaha v bitke, 21) plnenie náboženskej povinnosti, 22) obratnosť, 23) dômyselnosť, 24) štedrosť, 25) ocenenie, 26) presnosť v akcii, 27) pevnosť, 28) lojalita, 29) neprítomnosť pýchy, 30) schopnosť vládnuť.

115.

To sú vlastnosti vládnuceho kšatriju, muža, ktorého sa dá za takého považovať iba vtedy, keď jeho činnosti prameniace z jeho vlastnej povahy korešpondujú s princípmi popísanými v tomto večnom a posvätnom morálnom kódexe.

116.

Toto sú spôsoby cnosti, ale tiež mieru a univerzálnej prosperity tesané svätými kráľmi, tvoriaci kšatrijský princíp, večný a posvätný kódex bojovníka.

 

 

 

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by vás zaujímať

11. júna 2016 Odpútanie, askéza a odriekanie

“Zo všetkých živých bytostí, ktoré v tomto svete prijali hmotné telá, nemá tá, ktorej bola daná ľudská...

ČÍTAŤ VIAC
14. augusta 2021 Nikola Tesla a jeho inšpirácia védskou filozofiou

Veda má najlepšie uplatnenie, keď je v súlade s prírodou a vyššími princípmi univerza. Ak ich spojíme,...

ČÍTAŤ VIAC
25. júla 2023 Oppenheimer a pradávna atómová zbraň ovládaná mantrami

Jednou z najzaujímavejších a najtajomnejších tém v starovekej indickej literatúre sú atómové zbrane, ktoré...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom