Bhagaván

Bhagaván – Najvyšší Pán, vlastník všetkých vznešených atribútov, z ktorých hlavné sú : bohatstvo, sila, sláva, krása, múdrosť a schopnosť odriekania.
vadanti tat tattva-vidastattvam yaj jnanam
advayam
brahmeti paramatmetibhagavan iti sabdyate Bhagavata Purána
Učení ľudia poznajú Absolútnu Pravdu v jej aspektoch ako Brahman, Paramátma, Bhagaván. Brahman označuje nemennú, nekonečnú, imanentnú a
transcendentálnú realitu, ktorá je základom všetkej hmoty, energie, času a priestoru, bytia a všetkého stvorenia. Paramátma je Nadduša, ktorá prechádza Brahmanom a je to jeden z aspektov Absolútnej Pravdy, ktorý sa nachádza v každom jednom atóme a popri každej jednotlivej duši. Bhagaván je zvrchovaná Najvyššia Božská Osobnosť.  

Bhagaván je taktiež zdrojom a pôvodcom Balaráma, Maha-Višnua a Rádharáni. Krišna v Bhagavad-Gíte vraví: Ani davy polobohov, ani veľkí mudrci nepoznajú Môj pôvod alebo Moje vlastnosti. Ja som v každom ohľade zdrojom polobohov a veľkých mudrcov. Iba ten, kto Ma pozná ako nezrodeného, bez počiatku a ako zvrchovaného Pána všetkých svetov, nepodlieha ilúzii a je zbavený všetkých následkov hriechu.Inteligencia, poznanie, odpútanosť od pochybnosti a ilúzie, schopnosť odpúšťať, pravdivosť, ovládanie zmyslov, ovládanie mysle, šťastie, zármutok, zrodenie, smrť, strach, nebojácnosť, nenásilie, vyrovnanosť, uspokojenie, pokánie, štedrosť, pocta i potupa — všetky tieto rôzne vlastnosti živých bytostí som stvoril Ja.

97453