Kybalion

Kybalion, celým názvom Kybalion, štúdia o hermetickej filozofii starého Egypta a Grécka (angl. The Kybalion: A Study of The Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece), je hermetický traktát, ktorý o sebe tvrdí, že je zhrnutím učenia Herma Trismegista.

Kybalion bol prvýkrát vydaný anonymne v decembri roku 1908 v Chicagu pod pseudonymom „Traja zasvätenci“. Dnes je voľne publikovateľným dokumentom. Text sa snaží presvedčiť čitateľa, že jeho myšlienky pochádzajú z antického hermetizmu, ale mnohé z nich majú moderný koncept. Text tiež tvrdí, že je vlastne výťahom zo skutočného diela, ktoré nesie názov „Kybalion“. „V raných dobách existoval súbor základných hermetických princípov, ktorý sa ústne prenášal z učiteľa na žiaka a bol známy ako Kybalion. Presný význam tohto slova sa vytratil už pred niekoľkými stovkami rokov.“Patrí k základným novodobým hermetickým textom.

Sedem princípov

Zákon mentalizmu Rozvíja myšlienku, že „všetko je myseľ“. Celá realita, ktorú vnímame, je duchovného charakteru. „Absolútno je myseľ. Vesmír v sebe zahŕňa duchovnú podstatu.“

Zákon súvzťažnosti : Obsahuje myšlienku, že vždy jestvuje vzťah medzi javmi v rôznych oblastiach alebo úrovniach bytia a života. „Ako hore, tak dolu. Ako dolu, tak hore.“ Hovorí o harmónii, zhode a korešpondencii medzi rovinami, ktoré sa označujú ako: veľká fyzická pláň, veľká duševná pláň a veľká duchovná plán, čo je koncept rozdelenia sveta a jeho javov na hmotnú, duševnú a duchovnú úroveň.

Zákon vibrácie: Hovorí o myšlienke, že pohyb sa prejavuje všade a vo všetkom vo vesmíre, nič nestojí na mieste. „Nič sa nenachádza v pokoji. Všetko sa pohybuje, všetko vibruje.“ To vysvetľuje rozdiely medzi rozličnými prejavmi hmoty, energie, duše a ducha. Rozdiel je len vo vibráciách. Čím má subjekt vyššiu úroveň vibrácií, tým je vyšší a dokonalejší. Absolútno má nekonečnú úroveň vibrácie, aj keď sa nachádza v pokoji. Je nespočetne veľa vibračných úrovní medzi úrovňou Absolútna a najnižšími úrovňami. Mentálna (duševná) transmutácia je popisovaná ako praktické použitie tohto princípu. Zmeniť svoj mentálny stav znamená zmeniť vibráciu. To sa dosiahne „zameraním“ vôle na žiadúcu úroveň vibrácie.

Zákon polarity: Vyjadruje ideu, že všetko je duálne, všetko má dva póly a protiklady. „Všetko je podvojné, všetko má dva póly, všetko má svoj opak. Podobné a nepodobné veci sú rovnaké, protiklady sú rovnaké v podstate a líšia sa len stupňom. Protipóly sa stretávajú, každá pravda je len polopravdou a všetky paradoxy sú riešiteľné.“ Všetky prejavené veci majú dve strany, dva aspekty alebo dva póly. Všetko „je“ a „nie je“ v tom istom momente, všetky pravdy sú aj pravdou aj nepravdou. Protiklady sú vo svojej podstate rovnaké, rozdielne len v stupni.

Zákon rytmu: Vraví, že všetko má svoju mieru pohybu tam a späť, všetko prichádza a odchádza, hýbe sa dopredu a dozadu, ako kyvadlo. Vyjadruje skutočnosť, že existuje v každom páre protikladov rytmus, a je blízky axióme. Tento kyvadlový pohyb sa týka aj duševných procesov a stavov. Jeho účinky je možné stlmiť použitím Zákona neutralizácie, čo je vlastne polarizácia mysle k želanému pólu.

Zákon príčiny a následku: Objasňuje, že každý dej a jav má svoju príčinu a takisto následok. Ďalej tvrdí, že neexistuje niečo také ako náhoda. Náhoda je označenie pre príčinu, ktorú nepoznáme alebo nechápeme. Je veľa rovín kauzality, ale nič neunikne Zákonu.

Zákon pohlaví: Vyjadruje myšlienku, že princíp pohlavia je prítomný všade a vo všetkom. V texte je zdôraznené, že zákon nesúvisí len so sexuálnym významom, ale so všetkými oblasťami, kde niečo vzniká alebo sa tvorí. V oblasti živých tvorov, na fyzickej rovine, sa pohlavie manifestuje ako mužské a ženské. Pohlavia jestvujú na všetkých troch veľkých rovinách (fyzickej, mentálnej a duchovnej)[3] a predstavujú rozdielne aspekty. Zákon tiež tvrdí, že všetko v sebe obsahuje v určitej miere oba princípy. Mužský princíp (+) sa vždy prejavuje ako zámer, je aktívny, je vysielačom. Ženský princíp (−) sa prejavuje ako udržiavajúci, je pasívny, variabilnejší, je prijímačom; podľa Kybalionu je ženský princíp aj nositeľom myšlienok, konceptov, predstáv a nápadov. Je nutná rovnováha medzi týmito dvoma silami. Bez pasívneho by bol aktívny princíp náchylný konať bez zábran s chaotickým výsledkom. Pasívny bez aktívneho by zase mal tendenciu stále len niečo odrážať a nedarila by sa mu žiadna činnosť, čo by ústilo do stagnácie.

Spoločná zmysluplná súhra oboch princípov prináša výsledky, ktoré dokazujú, že mužský a ženský princíp sa dopĺňajú.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

91112