smṛti

Zjavené písma, dodatky k védskej literatúre. Ich opakom sú śruti, teda védy.

Medzi smṛti napríklad Mahábhárata, označovaná aj ako „piata véda“, alebo Rámájana, ktorá sa zaraďuje medzi Itihásy (historické spisy). Bhagavad gítá je súčasťou Mahábháraty. K smṛti patrí aj:

  • Ájurvéda (veda o vede a zdraví), náleží Rigvéde;
  • Dhanurvéda (o bojovom znalectve), náleží Jadžurvéde;
  • Gándharvavéda (o umení a hudbe), náleží Sámavéde;
  • Arthašástra (veda o politike a ekonomike).

Iné významné knihy zo smrti sú purány, tzv. staré rozprávania.

97418