Yoga/Jóga

Jóga doslovne znamená spojenie. Je to proces, pomocou ktorého môžeme dosiahnuť splnenie našich túžob, ako aj dosiahnuť skutočnú sebarealizáciu a oslobodiť sa od materiálnej existencie.

Yoga, v sanskrite योग / yóga – znamená „spojenie“

Označuje tradičnú mentálnu a fyzickú disciplínu, ktorá má korene vo Védskom učení. Je spájaná pôvodne s učením hinduizmu, neskôr aj buddhizmu a džinizmu.  Jógou sa zaoberajú Védy ako Bhagavad-Gíta, Upanišády, Hatha-yoga Pradipika, Shiva samhita, atď.

Slovný základ slova yoga má viacero významov. Je odvodený od „yuj“ – čo znamená spojenie, kontrola. Tak isto „yijir samadhau“, čo znamená premýšľanie, rozjímanie, pohrúženie sa.


Hlavné druhy jógy sú :

Bhakti-yoga,  Karma-yoga, Jnana-yoga, Hatha-yoga, Ashtanga-yogaBhagavad-Gíta ( „spev Vznešeného“ ), jadro Védskeho poznania opisuje tri základné jógy. Bhakti-yoga, karma-yoga a jnana-yoga.

Bhakti-yoga

Jóga oddanosti. Je najvyššou formou yógy, pretože nám dovoľuje zbaviť sa našej nahromadenej karmy počas jedného života, dosiahnuť mokšu ( oslobodenie ) a učí nás o našom večnom vzťahu s Bohom.

Krišna, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Za najdokonalejších považujem tých, ktorí Ma neustále uctievajú s veľkou a transcendentálnou vierou a ktorých myseľ je upretá na Moju osobnú podobu. ( Bhagavad-Gíta 12.2 )

Teda ten jogín, ktorý upriamuje pozornosť na Jeho osobnú podobu a uctieva Ho s vierou a oddanosťou, je považovaný za najdokonalejšieho v yoge. Pre človeka, ktorý má takéto vedomie Krišnu, nejestvujú hmotné činnosti, lebo všetko vykonáva pre Najvyššiu Božskú Osobnosť. Takéto konanie sa nazýva dokonalé samádhi. Živá bytosť teda nevytvára žiadnu karmu, lebo všetky jej činnosti sú na duchovnej platforme.

„V bhakti-yoge existuje 9 rôznych aktivít : sravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam. arcanam vandanam dasyam sakhyam atma-nivedanam“ Srimad-Bhagavatam 7:4:25-26

Śravanam – načúvanie

Kirtanam – ospevovanie / recitovanie Mahámantry

Smaranam – spomínanie na Najvyššiu Božskú Osobnosť

Pada Sevanam – uctievanie Božstva

Arcnanam – chrámové služby / obetovanie

Vandanam – skladanie poklôn, prejavovanie najhlbšej úcty

Dasyam – slúženie

Sakhyam – priateľstvo

Atma nivedanam – odovzdanie sa Najvyššej Božskej Osobnosti


Karma-yoga

Je jóga akcie, činu. Učí nás, ako funguje karma, a aké činy plodia aké výsledky. Je zameraná teda na činnosti v hmotnom svete – za účelom dosiahnutia toho, čo si prajeme.

Každá osoba by mala vykonávať svoju povinnosť s vierou a bez osobných ambícií. Práve táto pripútanosť k plodom našich činov nám vytvára karmu, ktorá nás drží v hmotnom svete.

Človek by mal konať z povinnosti a bez lipnutia na plodoch činov, lebo činmi zbavenými pripútanosti dosiahne Najvyššieho. ( Bhagavad-Gíta 3.19 )

Védske obrady, ako napríklad rôzne obete, sa robia pre očistu bezbožných činov, ktoré človek vykonal kvôli zmyslovému pôžitku. Činnosti určené pre potešenie Najvyššej Božskej Osobnosti sú však transcendentálne a neprinášajú ani dobré, ani zlé následky. Človek vedomý si Boha nie je pripútaný k plodom svojich činov; všetko robí v Jeho záujme. Môže sa zaoberať rôznymi činnosťami, ale nikdy nie je k žiadnej pripútaný.

Jnana-yoga

Jnana ( číta sa „gjána“ )  je jógou poznania a učenosti. V predchádzajúcich yugách ( vekoch ) bolo možné aj pomocou nej dospieť postupne k oslobodeniu skrz učenosť a pochopenie. Konečným výsledkom Jnana-yogy je prechod na Bhakti-yogu / oddanú službu Najvyššej Božskej Osobnosti. Jnana-yoga umožňuje ľuďom hľadať spojenie s Bohom pomocou rozjímania, meditácie a relizácie, že naše Ja ( átman ) a Brahman sú kvalitatívne totožné.

Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je iluzórne (hmotné telo), je pominuteľné, a to, čo je večné (duša), sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu jedného i druhého. ( Bhagavad-Gíta 2.16 )

Ďalšie typy jógy :

Ashtanga Yoga („osemramenná jóga“)

Jej častí sú :

  1. Yama ( Zdržanie sa 5 vecí) : Nenásilie, neklamanie, nelakomstvo, ne-zmyslovosť, nemajetníctvo.
  2. Niyama (Dodržiavanie 5 vecí) : Čistota, spokojnosť, skromnosť, štúdium a odovzdanie sa Bohu.
  3. Asana ( Doslovne znamená „sedenie“ ) : V Patanjaliho sútrach označuje sedavé pozície pri meditácii.
  4. Pranayama ( Zadržiavanie dychu ): Prāna-dych, āyāma– kontrolovať alebo zastaviť. Tiež interpretovaná ako ovládnutie životnej sily.
  5. Pratyahara ( Zamýšľanie sa ) : Stiahnutie zmyslových orgánov z vonkajších objektov.
  6. Dharana ( Koncentrácia ) : Sústredenie pozornosti na jeden objekt.
  7. Dhyana ( Meditácia ): Intenzívne vnímanie a premýšľanie o povahe objektu meditácie.
  8. Samádhi ( Oslobodenie): Spojenie vedomia s objektom meditácie.

Hatha-yoga je systém jógy popisovaný Swatmaramom, ktorý zostavil Hatha Yoga Pradipiku v 15.storočí v Indii. Líši sa od Bhakti, Karma, Jnana a Ashtanga-yogy, pretože sa sústredí v prvom rade na shatkarmu ( očistenie tela, ktoré postupne vedie k očisteniu myslenia ).  Prebúdza sa tým prána ( životná energia ). Na rozdiel od sedových meditačných pozícií zahŕňa komplexné gestá a pozície celého tela. Hatha-yoga v jej rôznych moderných variáciách, je to, čo väčšina ľudí na západe považuje za „jógu“. Esenciálne poznanie Véd ale považuje takéto cviky iba za okrajové poznanie, ktoré nie je nevyhnutné pre duchovný pokrok. Je to skôr fyzicko-mentálne cvičenie, ktoré sa zvyklo robiť iba ako doplnok k ostatným typom jógy.

Ciele rôznych druhov jóg sa líšia. Môže ísť o zlepšenie zdravia, ovládnutia životnej sily, až po dosiahnutie oslobodenia. V učeniach Advaita Vedanta je cieľom mokša, čo znamená vyslobodenie sa od utrpenia kolobehu zrodenia sa a smrti ( samsara ). Je to možné dosiahnuť realizáciou našej identity ako súčasť Brahmanu – najvyššej energie. Konečným cieľom jógy je ale  podľa Véd samotné spojenie sa s Najvyššou Božskom Osobnosťou. Nie je to v zmysle buddhistických učení o splynutí s celkom, ale o nadviazanie pôvodného večného láskyplného vzťahu s Krišnom ( Višnu ), ktorý je podľa Véd, Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām – Večná pôvodná Najvyššia Osobnosť.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96882