fbpx
logo
Aktuálne komentáre

Vojny a ich karmická príčina

🕐 13 min

Pozrime sa spolu na aktuálnu situáciu na Ukrajine, aká je jej skutočná príčina, ale aj riešenie. Možno prekvapivo, ale nebude sa tu spomínať politika, história ani boj Západu s Východom. Tieto takzvané „riešenia“ sú vždy len dočasné, čoho sme v histórii boli opakovane svedkami. Žiadne OSN, NATO či iný aranžmán vyšpekulovaný materialistami nemôže priniesť skutočne dlhodobý mier. Chyba je totiž v samotnom vedomí a smerovaní spoločnosti.

 

Materialistická spoločnosť

V tomto materiálnom svete je väčšina ľudí ateistických, alebo berú vyššiu, duchovnú stránku len povrchne a alibisticky, aby znova len zvýšili svoje ego. Sami sa tvária ako malí samozvaní bohovia a potom medzi sebou súperia a vytvárajú vojny, keďže každý si chce sebecky uspokojovať svoje zmysly.

Popis takéhoto spútaného materialistu, či už je to tzv. „bežný človek“ s obmedzenými kapacitami, alebo lídri typu Putin, nám poskytuje pradávny védsky text Bhagavad-gíta:

„Démoni nevědí, co se má a co nemá dělat. Nenajdeme u nich čistotu, náležité chování ani pravdu. Říkají, že tento svět je neskutečný, nemá žádný základ a nevládne mu žádný Bůh. Vznikl prý z pohlavní touhy a nemá jinou příčinu než tento chtíč.

Na základě těchto závěrů se démoni, kteří ztratili sami sebe a postrádají veškerou inteligenci, zabývají neprospěšnými, strašnými činnostmi, určenými ke zničení světa. Odevzdávají se neukojitelnému chtíči a jsou pohrouženi v samolibosti tvořené pýchou a falešnou slávou. Takto ovlivnění iluzí jsou stále oddáni nečisté práci a přitahují je pomíjivé věci.

Věří, že uspokojovat smysly je prvořadou nutností lidské civilizace, a proto je až do konce života sužuje nezměrná úzkost. Spoutáni sítí statisíců tužeb a propadající chtíči a hněvu si nezákonnými prostředky opatřují peníze na smyslový požitek.

Démon uvažuje: “Toto bohatství mám dnes a podle mých plánů získám ještě víc. Tolik mi patří nyní a v budoucnu toho bude stále přibývat. On je můj nepřítel a já jsem ho zabil — a své další nepřátele také zabiji. Jsem pán všeho, jsem poživatel, jsem dokonalý, mocný a šťastný. Jsem nejbohatší a mám příbuzné vznešeného původu. Nikdo není tak mocný a šťastný jako já.“

Bhagavad-gíta 16.8.-16

Treba si teda v prvom rade uvedomiť, že nikto nie je v materiálnom tele a svete nevinne. Vraciame sa sem nespočetne veľa krát počas mnohých životov, aby sme sa pokúsili užívať si nezávisle na absolútnej realite a mohli na ňu zabudnúť. Táto snaha je však vopred odsúdená na neúspech, pretože zákony stvorenia fungujú dokonale a stále nám pripomínajú, že sem v skutočnosti nepatríme.

Symptóm materialistov je, že každý hľadí na to ako uspokojiť svoje zmysly a často slepo a bez ohľadu na to, k čomu to povedie. Takýto vývoj však nie je dlhodobo udržateľný, aj z dôvodu, že prírodné zdroje sú obmedzené, počet ľudí na tejto planéte narastá, nehovoriac o tom, že v skutočnosti sa telesné zmysly a myseľ uspokojiť ani nedajú.

Čisté vědomí živé bytosti je zahalené jejím věčným nepřítelem v podobě chtíče, který není nikdy ukojen a spaluje jako oheň. Sídly tohoto chtíče jsou smysly, mysl a inteligence. Skrze ně chtíč zahalí skutečné poznání živé bytosti a zmate ji.

Bhagavad-gíta 3.39-40

Je to teda dopredu prehratá vojna na individuálnej, ale aj kolektívnej úrovni a naháňanie sa za fatamorgánou. Viac o tom ako to celé funguje sme si popísali v sérii článkov Teória všetkého.

 

Stotožňovanie sa s hmotou

Nevinní a zvedení ľudia umierajú v mene svojej vlasti, národa či ideológie, nechápajúc, že takéto stotožňovanie sa je založené na dočasnej telesnej úrovni. Keď sa duša inkarnuje do hmotného tela Američana, bude bojovať za Američanov, a keď do ruského tela, bude na opačnej strane. Rovnako, keď ho vychovajú v inej viere, bude odsudzovať a bojovať proti iným vyznaniam. V skutočnosti takáto separatistická mentalita nie je založená na ultimátnej realite. Večná duchovná čiastočka – duša, nie je ani Rus, ani Američan ani Slovák, kresťan, moslim či žid, atď.

Pošetilci sice považují tĕlo vytvořené ze zemĕ a vody za „já“ a tuto zemi za „moji“, ale v každém případĕ však své tĕlo i zemi opustí a upadnou v zapomnĕní.

Šrímad Bhagavatam 12.2.43

Materiálne postavenie založené na telesnom poňatí je z konečného hľadiska bezvýznamné. Rovnako dočasné sú pomenovania ako otec, matka, manžel, manželka a pod. Zakladajú sa na dočasných telesných vzťahoch.

 

V tomto svĕtĕ nemá nikdo trvalý vztah s nikým jiným, ó králi. Nemůžeme zůstat navždy ani se svým vlastním tĕlem, o manželce, dĕtech a ostatních ani nemluvĕ.

Šrímad Bhagavatam 10.49.20

 

Ó králi, stejně jako mocné vlny způsobují, že se zrnka písku někdy shluknou a jindy rozdělí, tak i živé bytosti, které přijaly hmotná těla, se někdy spojí a jindy rozdělí působením času.

Šrímad Bhagavatam 6.15.3

Jelikož samotnému tělu je nakonec předurčeno stát se výkaly či hlínou, jaký význam má to, co je s ním spojené — manželky, sídla, bohatství, děti, příbuzní, služebníci, přátelé, království, pokladnice, zvířata či ministři? To vše je také dočasné. Co více o tom říci?

 

To vše je živé bytosti velmi blízké a drahé, dokud existuje tělo, ale jakmile tělo zanikne, je konec i se všemi objekty, které se s ním pojí. Živá bytost s nimi tedy ve skutečnosti nemá nic společného, ale z nevědomosti je pokládá za velmi cenné. Ve srovnání s oceánem věčného štěstí jsou však nepatrné. Jaký smysl mají tyto zanedbatelné vztahy pro věčnou živou bytost?

Šrímad Bhagavatam 7.7.44-45

 

V momentálnej situácii na Ukrajine môžeme vidieť snahu ďalšieho z radu materialistov, ktorí sa pod vplyvom falošného ega považujú za ovládateľov a požívateľov. Táto tendencia je však prítomná u každého z nás, v menšej či väčšej miere, a s menšou či väčšou kapacitou (podľa karmy) napĺňať tieto dočasné ilúzie.

Niekto sa snaží zneužívať svoje telo na sebecký zmyslový a mentálny pôžitok, iný toto telesné poňatie rozšíri na svoju rodinu, manželku deti, ďalší na prácu či spoločenstvo, filozofiu, až na úroveň národa či štátu, ktorý považuje za pole svojej pôsobnosti a vykorisťovania. V princípe na rozšírenie svojho vlastného hmotného tela. Takto vtelená živá bytosť často pácha hriešne karmické činy, za ktoré bude musieť neskôr niesť adekvátne spravodlivé reakcie, či už v tomto živote alebo ďalších.

Co může človĕk, který kvůli svému tĕlu ubližuje jiným živým bytostem, vĕdĕt o svém skutečném zájmu, když ho jeho vlastní činnosti vedou do zkázy?

Šrímad Bhagavatam 12.2.41

 

 

Postavenie nikoho v tomto svete nie je trvalé

Žiadne vlastníctvo nie je naše, žiadna ríša trvalá a ani žiaden prezident či diktátor si nemôže udržať svoje postavenie, vplyv či slávu dlhšie ako mu dovolia neúprosné zákony karmy. História opakovane ukazuje, že takéto pokusy končia neúspechom.

„Můj milý králi Parīkṣite, všichni tito králové, které jsem popsal, i ostatní živé bytosti přicházejí na tuto zemi a uplatňují svá vlastnická práva, ale nakonec se všichni musejí tohoto svĕta vzdát a čelit své zkáze.

I když se nyní může nĕčí tĕlo nazývat „král“, nakonec se bude jmenovat „červi“, „výkaly“ a „popel“.

Materialistický král si myslí: „Tuto bezmeznou zemi vlastnili moji předkové a nyní jí vládnu já. Jak zařídím, aby zůstala v rukou mých synů, vnuků a dalších potomků?“

Můj milý králi Parīkṣite, všechny tyto krále, kteří si svojí mocí snažili užívat této zemĕ, síla času zredukovala na pouhé historické záznamy.“

Šrímad Bhagavatam 12.2.40-44

 

„Králové a politici si představují: ,Nejdříve pokořím své hlavní ministry a zbavím se trnů v podobĕ svých rádců, obyvatel, přátel a příbuzných. Postupnĕ tak pokořím celou zemi. Protože jsou srdce tĕchto vůdců spoutána velkými očekáváními, nejsou schopni vidĕt, že je poblíž čeká smrt.

Potom, co tito pyšní králové pokořili veškerou zemi, vstupují násilím do oceánů, aby pokořili moře samotné. Jaký má význam jejich sebeovládání, jež je určeno pouze k politickému vykořisťování? Skutečným cílem sebeovládání je duchovní osvobození.

Ó nejlepší z Kuruovců, Zemĕ pokračovala takto: „I když mne v minulosti velcí muži i jejich potomci opustili a odešli z tohoto svĕta stejnĕ bezmocným způsobem, jakým do nĕho přišli, pošetilí lidé se mĕ i dnes pokoušejí pokořit.

Materialisté mezi sebou bojují, aby mne pokořili. Otcové stojí proti svým synům a bratři bojují jeden s druhým, protože jsou jejich srdce spoutána vidinou politické moci.

Političtí vůdci se takto navzájem vyzývají: ,Všechna tato zemĕ je moje, ne tvoje, ty hlupáku!̀ Tak se navzájem napadají a umírají.“

Šrímad Bhagavatam 12.3.3-8

 

Keďže sa každý snaží hrať na malého Boha, tak je tu ruka v ruke aj snaha chcieť vládnuť hmotnému svetu (ale bez skutočného Boha). Potom môže byť niekto Putin, mať 70 rokov a neuvedomiť si, že onedlho aj tak bude nútený opustiť telo a jediné, čo si vezme so sebou je celá tá karma a zodpovednosť za smrť tisícok ľudí.

 

 

Vitajte v Kali-yuge

O tom čo je Kali-yuga, poklesnutá materialistická doba v ktorej žijeme, sa viete viac dočítať v tomto článku. Teraz si však len stručne vysvetlíme, že to, čo sa deje teraz, nie je žiadna novinka a bolo to dávno predpovedané, pred vyše 5000 rokmi v starobylých indických Védach.

Śukadeva Gosvāmī řekl: Potom, ó králi, bude den za dnem silným vlivem vĕku Kali ubývat zbožnosti, pravdomluvnosti, čistoty, snášenlivosti, milosrdnosti, fyzické síly i pamĕti. V Kali-yuze bude bohatství považováno za jediný příznak dobrého zrození, správného chování a dobrých vlastností človĕka. Zákon a justice budou uplatňovány pouze na základĕ síly.

Šrímad Bhagavatam 12.2.1-2

Môžeme to vidieť aj v terajšej situácii. Rusko sa snaží presadzovať svoje rozšírené telesné poňatie Putina a spol. formou fyzických útokov a vojny. Netreba si však myslieť, že Západ je na tom tým pádom dobre, alebo že sú svätí.

Oni (my) presadzujú svoj vplyv pomocou peňazí, sankcií, tvrdého kapitalizmu a takzvanej „demokracie„. Rozdiel medzi týmito dvomi materialistickými systémami nie je v tom, že jeden by nevykorisťoval a druhý áno, ale vo forme ako hrubo, alebo ako sofistikovane k tomu pristupuje. Dá sa to prirovnať k prístupu z knihy 1984 od Orwella (video so zhrnutím), ktorý pripomína Rusko vs. prístup Západného sveta vedeného USA, ktorý pripomína knihu Brave New World (video so zhrnutím) od Huxleyho.

Západné krajiny vedené ich elitami (ktokoľvek to je – ale o tomto nie je tento článok) majú svoje vlastné metódy ovládania a snáh o sebecké užívanie si. Za doterajší úspech vďačia aj tomu, že nevyužívajú až také fyzické či sociálne represie voči svojim vlastným občanom, dovolia im produkovať v pokročilej ekonomike atď. V žiadnom prípade to však neznamená skutočný pokrok či reálnu slobodu.

Z védskeho pohľadu ide stále o démonskú materialistickú civilizáciu, ktorá sa rúti do svojej vlastnej záhuby. Nehovoriac o Rusku a jeho primitívnejšom prístupe.

Bez ohľadu na to ako dopadne táto jedna z mnohých vojen v histórii Zeme, Védy neponúkajú príliš optimistický materialistický scenár ani do konečného vývoja Kali-yugy:

„Obyvatelé poté, co je jejich hrabiví a nemilosrdní vládci, kteří se budou chovat jako obyčejní zlodĕji, připraví o ženy a majetek, utečou do hor a lesů. Lidé sužovaní hladem a nadmĕrnými danĕmi se uchýlí k úteku. Navíc budou trýznĕni hádkami, hladem, žízní, nemocemi a nesmírnou úzkostí.

Cesta Véd bude v lidské společnosti zcela zapomenuta a takzvané náboženství bude převážnĕ ateismus. Králové budou vĕtšinou zlodĕji, zamĕstnáním lidí bude zlodĕjna, lhaní a zbytečné násilí a všechny společenské třídy budou na té nejnižší úrovni śūdrů.“

Šrímad Bhagavatam 12.2.8-14

„Mnoho takových necivilizovaných králů bude vládnout zároveň, ó králi Parīkṣite. Všichni budou lakomí, dĕsivých povah a oddaní bezbožnosti a falešnosti. Lidé, kterým budou vládnout tito králové nízké třídy, budou napodobovat jejich charakter, chování a řeč. Budou sužováni svými vůdci a sami sebou a tak je stihne zkáza.“

Šrímad Bhagavatam 12.1.38,41

 

Niektoré z týchto symptómov môžeme vidieť už dnes a to máme značnú časť obdobia Kali ešte pred sebou. Nepriaznivé karmické následky v podobe vojen, hladomorov, či pandémií ako koronavírus sú len sprievodnými javmi naznačujúcimi, že v tejto spoločnosti nie je niečo v poriadku. Okrem prevládajúceho ateizmu, kde ľudia naivne veria, že život (a my) sme len mŕtva sebecká hmota, cez zabíjanie zvierat, potraty a ďalšie fenomény tejto zvrátenej doby.

Obzvlášť masové a kruté zabíjanie zvierat prináša pre ľudstvo a tých, ktorí to podporujú, či už tolerovaním, konzumáciou a pod. nedozierne karmické následky. Materialistická spoločnosť nemá súcit a stavia jatky, t.j. koncentračné tábory pre nevinné zvieratá, ktoré tam vraždia v miliardách. Démoni radi jedia mäso a za týmto účelom udržujú jatky. Keďže nemajú takmer žiadnu milosrdnosť, ktorá sa už takmer celá vytratila, niet divu, že potom nemajú problém bojovať a porážať aj ľudí vo vojnách.

Nechápu, že karma funguje tak, že keď bez obmedzenia zabíjajú toľko zvierat, musia byť sami raz v budúcnosti zabití ako zvieratá vo veľkých vojnách. Boli sme svedkami aj toho, ako ľudia zatvárali do koncentračných táborov iných ľudí a tam im spôsobovali utrpenie, podobne aké sa spôsobuje zvieratám. To sú tiež karmické reakcie za porušovanie zákonov prírody a Boha.

Vo védskej kultúre je zabíjanie zvierať prísne zakázané. Adepti na duchovnú sebarealizáciu sa musia začať riadiť štyrmi usmerňujúcimi zásadami – žiadne zabíjanie zvierat, žiadne požívanie omamných látok, žiaden nedovolený sex a žiaden hazard. Nasledovaním týchto princípov sa jednotlivec, ale aj celé skupiny vedia vyhnúť prísnym karmickým reakciám.

Táto materialistická (démonská civilizácia) robí z ľudí (menej ako) psov. Netušia aký je skutočný zmysel života. Ten začína pochopením, že nie som toto telo. Preto je ich takzvaným zmyslom iba uspokojovať vlastné zmysly, rozmary mysle a ako psy štekať jeden po druhom a biť sa o kosť. Šteká a vraví: „Ja som veľký Rus.“ Alebo „Ja som mocný Američan.“ Kde je potom rozdiel medzi nimi a psami? Pes rozmýšľa podobne.

Védska filozofia a starobylá civilizácia prezentuje však niečo iné. Nie sme ani psi, ani Američania. Sanskritská mantra vraví: Ahaṁ brahmāsmi – Som duchovná podstata. Toto je védska filozofia pomocou ktorej môže človek pochopiť svoje skutočné postavenie.

 

Kde je chtíč, tam je vojna

Keby neexistovalo súperenie sebeckých materialistov s ich ateistickými ideami, nebola by nutnosť viesť vojny či vlastniť zbrane. Dnes sme v situácii, že veľmoci na seba zo strachu mieria navzájom atómovky. V spoločnosti, kde by mali jednotlivci a ich volení predstavitelia duchovné poznanie by nič z toho nebolo treba.

 

Ten, kdo je v tomto transcendentálním postavení, se okamžitě dostává na úroveň Nejvyššího Brahmanu a je plný radosti. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a je nakloněn všem živým bytostem stejně.

Bhagavad-gíta 18.54

 

Namiesto tohto pohľadu na seba mieria a skôr či neskôr dôjde ku katastrofe. Jeden atómovku zhodí na druhého, ten mu to vráti, a všetci spoločne pôjdu do pekla. To bude výsledok. Dobrá správa je, že pri takomto scenári sa aspoň Zemi paradoxne uľaví, keďže sa zbaví toľkých materialistov. Po vojne možno ľudia na nejakú dobu prídu k rozumu, ale pokiaľ sa nezmení vedomie ľudí diametrálnym spôsobom, je len otázkou času, kedy sa to zopakuje, pretože sebecké materialistické ego sa znova prejaví v plnej kráse.

 

Zneužitie slobodnej vôle

Oklamaná duša, ktorá si pyšne myslí, že sa stala Bohom mnohými spôsobmi zvyšuje svoju hmotnú silu a stáva sa príťažou pre Zem. Do tej miery, že pre duševne zdravého človeka prestáva byť možné na Zemi žiť. Táto situácia sa nazýva v sanskritedharmasya glāniḥ – teda stav, keď ľudská bytosť zneužíva svoj skutočný účel.

Keď toto zneužívanie začne prevládať, rozumnejšie živé bytosti začnú byť znepokojené neznesiteľnou situáciou vytvorenou skazenými vládcami, ktorí sú pre Zem iba príťažou.

V tomto prípade to karma zariadi tak, že sa títo vládcovia navzájom natoľko znepriatelia, až sa navzájom eliminujú. Nechcení materialistickí vládcovia, pyšní na svoju falošnú moc a vojenskú silu potom medzi sebou začínajú bojovať z ideologických dôvodov, presadzujúc svoje nedokonalé ateistické filozofie, a tak sa nakoniec sami o všetku moc pripravia. To je vidieť v celej histórii a bude to pokračovať do tej doby, dokým nezavládne na Zemi znovu skutočná duchovná dharma.

Túto skutočnosť potvrdzuje Bhagavad-gíta:

Iluzorní energie je Má síla, a proto závislé živé bytosti nemohou překonat moc hmotných kvalit. Avšak ti, kteří se odevzdají Mně, mohou nesmírný oceán hmotné energie snadno překročit. Bhagavad-gíta 7.14

Znamená to, že nikto nemôže priniesť svetu mier a blahobyt pomocou materialistických karmických činností, či špekulatívnou filozofiou a ideológiami. Jediný spôsob je odovzdať sa Najvyššiemu Pánovi a tak sa raz a navždy oslobodiť od ilúzie spôsobenej klamnou hmotnou energiou.

Keby ľudia akceptovali, že skutočným lídrom je Boh, zavládol by mier. Takto si však volia darebáckych vodcov, ktorí nemajú žiadne duchovné poznanie a vedú ich len k stále väčšiemu materiálnemu otroctvu.

Ľudia sú vychovávaní ako hrubí materialisti k neustálej práci a po práci k nezmyselnému zmyslovému pôžitku. Žijú stále viac v mestách a nie sú sebestační.  V prípade vojny je mesto tým posledným miestom, kde by ste chceli byť. Je oveľa menšia šanca, že niekto zhodí atómovú zbraň niekam na vidiek. Aj za normálnych okolností má život v meste ďaleko od zdravého života. Je to otázka chápania skutočných životných hodnôt. Viac o týchto témach sa dočítate v iných článkoch na tomto blogu.

 

Ideálne vedenie

Ľudia sú posadnutí materializmom a konzumom, a potom sa divia, že si zvolia medzi seba najprefíkanejších materialistov, ktorí im sľúbia, že si budú môcť občania (alebo skôr ovčania) užívať. Samozrejme, že si bude užívať hlavne politik či prezident a „jeho ľudia“ a to je aj dôvod prečo vlastne išiel do politiky. Keby boli bežní občania na jeho mieste, chovali by sa bohužiaľ podobne.

Velcí vládci lidí, dokoce i ti učení, se setkávají se zklamáním a neúspĕchem způsobeným hmotným chtíčem. Tito králové pohánĕní chtíčem do mrtvého kusu masa zvaného tĕlo vkládají velké nadĕje a víru, i když je tato hmotná podoba prchavá jako bubliny pĕny na vodĕ.

Šrímad Bhagavatam 12.3.2

 

Problémom sú teda bezbožní chamtiví obyvatelia a ich lídri.

V dávnych védskych časoch boli vo vedení duchovne pokročilé osoby, brahmáni a tzv. rádžarišiovia – svätí králi. Po splnení si svojich svetských povinností slúženia a ochrany občanov sa nemali problém zriecť celého kráľovstva i vlády nad svetom a odísť do ústrania meditovať.

Chápali, že ostať pripútaný k vláde, bohatstvu atď. a byť plný hmotných sebeckých túžob až do samotnej smrti nie je zďaleka rozumné a neprinesie im to oslobodenie z hmotného kolobehu, ale museli by sa znova rodiť, tentokrát možno ako občania vo vlastnom štáte (v ktorom podporovali vykorisťovanie slabších). Karma je teda zdarma. Takémuto chovaniu a mentalite sa preto vždy vyhýbali.

Ó králi, ten, kdo má rozvinutou inteligenci a přeje si konat druhým dobro, je považován za nejlepší z lidských bytostí. Pokročilý člověk nikdy neuvažuje zle o druhých. Lidé s vyspělou inteligencí si jsou vždy vědomi toho, že toto hmotné tělo se liší od duše.

Šrímad Bhagavatam 4.20.3

Vo védskych časoch ľudia chápali, že jediným vlastníkom všetkého, nie len štátu, ale aj celého vesmíru je Boh. Vďaka tomuto spoločnému pohľadu sa nesnažil svoje sebecké požiadavky uplatňovať nikto a nemusel jeden s druhým súperiť či si závidieť.

Ten, kdo si je Mě plně vědom a zná Mě coby konečného příjemce veškeré askeze, Nejvyššího Pána všech planet a přejícího přítele všech živých bytostí, se zbaví hmotných strastí a dosáhne klidu a míru. Bhagavad-gíta 5.29

Živé bytosti nie sú skutočnými požívateľmi v tejto realite. Skutočným majiteľom je Boh. Pod vplyvom iluzórnej energie – máye, sa duša stotožňuje s hmotou a snaží sa hmotnú energiu vykorisťovať.

Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego—všech těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené hmotné energie.

 

Kromě nich je zde ještě Má jiná, vyšší energie, sestávající z živých bytostí, které využívají zdroje oné hmotné, nižší přírody.

 

Vše stvořené má svůj zdroj v těchto dvou energiích. Věz, že Já jsem původem i zkázou všech kombinací hmotné i duchovní podstaty v tomto světě.

 

Bhagavad-gíta 7.4-6

 

Zhrnutie

V tomto prípade je teda problém oveľa zásadnejší ako samotná vojna. Život za životom je duša vo vojne s materiálnou energiou.

Aj keď je duša vo svojej podstate večná, plne vedomá a blažená, je konfrontovaná s materiálnou energiou, s týmto hmotným vesmírom ako aj vlastným telom, ktoré sa riadia materiálnou energiou, ktorá je pominuteľná, plná utrpenia a nevedomosti.

Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām – „V tomto materiálnom svete číha nebezpečenstvo na každom kroku.“

Preto každý prirodzene hľadá šťastie, nesmrteľnosť a poznanie. Je to pre nás ako pre duše prirodzený stav, len netušíme ako k nemu dospieť.

Hrozba vojny je jedna vec, ale treba si uvedomiť, že hrozba tu už bola predtým, a to v podobe opakovaného umierania, rodenia, choroby a staroby, čomu sa nevyhne žiadna podmienená duša so svojou karmou.

Každý zomrie. Či teraz, o rok, alebo o 100 rokov, nevyhne sa tomu nikto. Prečo to nikto nerieši? Toto je skutočný problém. Tisíce opakujúcich sa životov v rôznych telách a utrpenie a strach s tým spojený. Dnešní tzv. vodcovia spoločnosti však schválne držia obyvateľov v nevedomosti, aby ich mohli ovládať pre vlastné materiálne dočasné ciele. Ovládajú ich pomocou vymyslených ideológií konzumu a materializmu a podporujú v nich najnižšie zvieracie pudy, medzi hlavnými sex. Občania, ktorí sú otroci svojich zmyslov a neovládnutej mysle sú ideálna korisť na manipuláciu.

Verím, že sme druh so stratou pamäti. Zabudli sme na naše korene a pôvod. Myslím, že sme stratení v mnohých smeroch a žijeme v spoločnosti, ktorá investuje obrovské sumy peňazí a kvantá energie, aby zabezpečila, že ostaneme naďalej stratení. Spoločnosť, ktorá investuje do udržovania nevedomosti, aby ľudia ostali spiaci, pretože keď sme len pasívni konzumenti produktov, nepýtame sa zásadné otázky…

 

Tato neovládnutá mysl je největším nepřítelem živé bytosti. Pokud ji člověk zanedbá a nechá jí volnost, mysl bude čím dál mocnější a nakonec ho porazí. I když není skutečná, je velice silná a zahaluje přirozené postavení duše.

Šrímad Bhagavatam 5.11.17

 

Nejvyšší Pán řekl: Můj milý králi, ani souhrn všeho, co je ve třech světech a je příjemné smyslům, nemůže uspokojit toho, kdo své smysly a mysl neumí ovládat.

Šrímad Bhagavatam 8.19.21

 

Skutočná inteligencia je teda nájsť Absolútnu Pravdu a zasvätiť jej svoj život. Nedá sa to však samozrejme zo dňa na deň, a väčšina by to tak či tak nechcela. Je to proces a veda. Táto dokonalá duchovná veda je spísaná v starobylých indických Védach, ktoré sú manuálom ako sa z tejto nešťastnej situácie dostať raz a navždy, bez ohľadu na národnosť, konto v banke či iné hmotné faktory. Táto cesta je prístupná a určená pre každého.

Ľudia, obzvlášť v dnešnej dobe sa snažia silou mocou vyhnúť počúvaniu čohokoľvek o Bohu alebo nebodaj odovzdaniu sa Mu. Slúžia ilúzii, máyi, svojej žene, deťom, či psovi, domu, národu, tak prečo nie Bohu? Možno sčasti aj kvôli predsudkom a zlu, ktoré napáchali rôzne tzv. cirkvy a novodobé „náboženstvá“ v mene duchovna. Niet sa čomu diviť. Avšak skutočne zvedavý človek, ktorý verí v existenciu objektívnej pravdy bude hľadať odpovede, až kým ich nenájde. Dúfam, že vám k tomu pomôže svojou čiastkou aj tento blog.

 

Každý, kto hľadá Najvyššiu Absolútnu Pravdu, musí pokračovať vo svojom hľadaní, dokým nedosiahne tohto cieľa – za všetkých okolností, vždy a všade, priamo aj nepriamo.

 

Šrímad Bhagavatam 2.9.36

 

Môžete začať našou sériou, kde postupne vysvetľujem celú védsku filozofiu karmy, reinkarnácie a pod. – Teória všetkého.

 

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

1 komentár Zanechať komentár

Mohlo by vás zaujímať

21.marec 2020 Koronavírus alebo karmavírus? Aká je skutočná príčina?

Celá situácia, ktorú spôsobil koronavírus, evokuje až surreálne pocity. Je neuveriteľné, čo sa deje. Po celom...

ČÍTAŤ VIAC
9.jún 2015 Čomu verí ateista?

Ateizmus sa bežne chápe ako bezbožnosť. Teda konkrétne je to neviera v Boha, dušu a nič čo by bolo...

ČÍTAŤ VIAC
12.máj 2019 Pracuj, pracuj, pracuj, užívaj si, zomri (Teória všetkého, 1. časť)

Človek je pevne presvedčený o tom, že bdie, ale v skutočnosti je chytený v sieti spánku a ilúzií, ktoré si...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom