Zoznam: OK

Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.12

“Jediným kýženým plodem nabytého bohatství je zbožnost, na základĕ které človĕk může získat filozofické pochopení života, jež nakonec dozraje v přímé vnímání Absolutní Pravdy a tedy osvobození ode všeho utrpení. Materialisté ovšem užívají své bohatství jen pro zlepšování podmínek své rodiny a nevidí, že chatrné hmotné tĕlo brzy...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.36

„Vše, co človĕk dĕlá svým tĕlem, slovy, myslí, smysly, inteligencí nebo očištĕným vĕdomím, v souladu s povahou, kterou nabyl v podmínĕném životĕ, má obĕtovat Nejvyššímu s myšlenkou: ‚Toto je určeno pro potĕšení Pána Nārāyaṇa.‘ Vnímat cokoliv jako oddĕlené od Nejvyššího Pána nebo od Jeho vlastnictví se nazývá māyā...

Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.4-5

„Živá bytost je ve skutečnosti transcendentální hmotné existenci, ale jelikož si neustále myslí, že bude panovat hmotné přírodě, její hmotný život nemá konce a stejně jako ve snu se dostává do různých nepříznivých situací.   Je povinností každé podmíněné duše velice vážně zaměstnat své znečištěné vědomí, které je...

Śrīmad-Bhāgavatam 3.11.1-2

„Konečná částečka hmotného projevu, která je nedělitelná a sama nevytváří žádné tělo, se nazývá atom. Existuje vždy jako neviditelná identita, i po zničení všech podob. Hmotné tělo je pouze kombinací těchto atomů, ale obyčejní lidé si ho vykládají špatným způsobem.   Atomy jsou konečným stavem projeveného vesmíru. Ve...

Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.30

„Ó Brahmo, věnuj se odříkání a meditaci a řiď se zásadami poznání, abys získal Moji přízeň. Takovým jednáním budeš schopen chápat vše z hloubi svého srdce.“ Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.30

Śrīmad-Bhāgavatam 6.5-7

„Když Pán ve Své úplné části vstoupil do prvků vesmírného stvoření, přeměnily se v gigantickou podobu, v níž spočívají všechny planetární systémy a vše pohyblivé i nehybné.   Celková energie mahat-tattvy v podobě gigantické virāṭ-rūpy se potom Sama rozdělila na vědomí živých bytostí, životní činnosti a pojetí vlastní...

Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.24-25

„Pán, který je bezesporu vlastníkem všeho, byl jediným pozorovatelem. Kosmický projev tehdy neexistoval a On se beze Svých úplných a oddělených částí cítil nedokonalý. Hmotná energie spala, ale vnitřní energie byla projevená. Pán je ten, který vidí, a vnější energie, která je viděná, vystupuje jako příčina i důsledek...

Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.34

„Ó Brahmo, vše, co vypadá, že má nějakou hodnotu, není reálné, pokud to nemá vztah ke Mně. Věz, že je to Moje iluzorní energie; odraz světla v temnotě.“ Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.34

Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.33

„Brahmo, jsem to Já, Osobnost Božství, kdo existoval před stvořením, kdy neexistovalo nic než Já. Neexistovala ani hmotná příroda, příčina tohoto stvoření. To, co vidíš nyní, jsem také Já, Osobnost Božství, a co zůstane po zničení budu také Já, Osobnost Božství.“ Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.33

Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.24

„Dále se Pán zjeví na začátku Kali-yugy v provincii Gayā jako Buddha, syn Añjany, a oklame ty, kteří závidějí věrným teistům.“ Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.24