Zoznam: Śrīmad-Bhāgavatam

Srimad Bhagavatam 11.7.21,23

“Ti, kdo se v lidském tĕle umĕjí ovládat a jsou znalí duchovní vĕdy, Mĕ mohou přímo vidĕt se všemi Mými energiemi I když Mĕ, Nejvyššího Pána, nelze nikdy postihnout obyčejným smyslovým vnímáním, ti, kdo se nacházejí v lidském tĕle, mohou použít svou inteligenci a další schopnosti vnímání k...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.37

“Rozvážný človĕk by i v situaci, kdy ho sužují jiné živé bytosti, mĕl chápat, že ti, kdo na nĕho útočí, jednají bezmocnĕ pod vlivem karmy, a tak by se nikdy nemĕl nechat svést ze své cesty. Toto pravidlo jsem se naučil od zemĕ.” Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.37

Srimad Bhagavatam 11.7.16

“Ó můj Pane, já sám jsem úplný hlupák, protože mé vĕdomí je pohroužené v hmotném tĕle a tĕlesných vztazích, což jsou všechno výtvory Tvé matoucí energie. Uvažuji tedy: „Jsem toto tĕlo a všichni tito příbuzní jsou moji.“ Proto Tĕ prosím, můj Pane, pouč tohoto nebohého služebníka. Řekni mi,...

Śrímad Bhagavatam 11.7.15

“Můj milý Pane, ó Nejvyšší Duše, pro ty, jejichž mysl je připoutaná k uspokojování smyslů, a zvláštĕ pro Ty, kdo postrádají oddanost Tobĕ, je velmi tĕžké se takto zříkat hmotného požitku. To je můj názor.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/7/15

Srimad Bhagavatam 11.5.18

“Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné energie odvrátili od Nejvyššího Pána, jsou nakonec donuceni se vzdát svých takzvaných domovů, dĕtí, přátel, manželek a milenek, kteří byli všichni výtvorem klamné energie Nejvyššího Pána, a proti své vůli vstoupit do nejtemnĕjších končin vesmíru.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/5/18

Śrímad Bhagavatam 11.5.17

“Lidé zabíjející svou duši nejsou nikdy klidní, protože si myslí, že konečným účelem lidské inteligence je obohacovat hmotný život. Jelikož tedy zanedbávají své pravé, duchovní povinnosti, zažívají neustálou tíseň. Mají mnoho velkých snů a nadĕjí, ale ty bohužel vždy zničí nevyhnutelný bĕh času.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/5/17

Srimad Bhagavatam 11.5.15

“Podmínĕné duše zcela svazuje náklonnost k jejich vlastním mrtvolám podobným hmotným tĕlům a jejich příbuzným a majetku. V tomto pyšném a pošetilém rozpoložení chovají nenávist vůči jiným živým bytostem i vůči Nejvyšší Osobnosti Božství, Harimu, jenž sídlí v srdcích všech bytostí. Tím, že se takto závistivĕ vztahují ke...

Śrímad Bhagavatam 10.87.31

“Hmotná příroda ani duše, která si jí snaží užívat, se nikdy nerodí, a přesto živá tĕla vznikají, když se tyto dvĕ spojí, tak jako se tam, kde se voda setkává se vzduchem, tvoří bubliny. A tak jako řeky splývají s oceánem nebo nektar z mnoha různých kvĕtin splývá...

Śrímad Bhagavatam 9.19.14

“Tak jako se oheň nezmenší tím, že se do něj lije máslo, ale naopak se víc a víc rozhořívá, také snaha ukojit chtivé touhy neustálým požitkem nemůže být nikdy úspěšná.Jediným řešením je dobrovolně se hmotných tužeb vzdát. Člověk může mít dostatek peněz a možností pro uspokojení svých smyslů,...

Śrímad Bhagavatam 10.87.29

“Ó vĕčnĕ osvobozený, transcendentální Pane, Tvá hmotná energie způsobuje, že se objevují různé pohyblivé a nehybné druhy života tím, že probudíš jejich hmotné touhy.” http://www.vedabase.com/cs/sb/10/87/29