Brahma

Brahma je v hinduizme jeden z najvyšších polobohov – stvoriteľ hmotného vesmíru, ktorý spolu s Višnuom a Šivom tvoria Trimurti, trojicu najhlavnejších predstaviteľov výkonnej moci.

Prvá stvorená živá bytosť. Poloboh tvoriaci hmotný svet pod vedením Najvyššieho Pána. Je vládnucim polobohom kvality vášne.


Brahma
(v sanskrite  ब्रह्मा )

patrí medzi polobohov a je jeden z Trimurti, z trojice najhlavnejších predstaviteľov hmotného vesmíru.

Brahma – stvoriteľ, Višnu – udržovateľ, Šiva – ničiteľ. V Ramajáne a Mahabhárate je často zmieňovaný ako ten, kto napĺňa túžby všetkých živých bytostí v hmotnom svete. Všetko sa ale deje pod dohľadom Višnua, ktorý je Najvyššia Božská Osobnosť. V Brahma Puráne je popisované, že je otcom Manua – otca ľudstva ( ktorý spísal aj známy Manuov zákonník ).

Trimurti:Shiva Vishnu

Brahma nie je to isté ako brahman – vesmírne stvorenie, ani bráhmana – najvyššia varna ( kasta ) vo védskom spoločenskom zriadení. Brahmova spoločníčka a ženský aspekt je Saraswati, polobohyňa učenosti.

Brahma je živá bytosť, nejde teda o Boha v pravom slova zmysle. Je vlastne titul toho, kto je najvyššie postavený v hmotnom vesmíre. Je prvý z hľadiska hierarchie a pôvodu ( v hmotnom svete, nie duchovnom ).
V každom vesmíre je jeden Brahma. Brahmom sa možno stať. Pokiaľ nie je žiadna duša dostatočne kvalifikovaná na to, aby mohla byť Brahmom, tak sám Višnu ( Najvyššia Božská Osobnosť ) preberá túto funkciu.

Mahá-Višnu leží v duchovnom svete v oceáne príčin a v čase prejavenia hmotných vesmírov vydychuje nespočítateľné množstvo vesmírov. Vytvorí telo Brahmu a inkarnuje ho do vesmíru, v ktorom nič nie je okrem Jeho samotného. Sám Mahá-Višnu sa expanduje do každého jedného vesmíru v podobe Jeho úplnej expanzie Garbhodakashayi Višnua. Z Jeho pupku potom vyrastá stonka lotosu, na ktorej konci je lotosový kvet a v ňom sa zjaví Brahma. Ten keď je manifestovaný, tak hľadá zdroj svojej existencie, ale nevie nájsť koniec stonky lotosa. Začne rozjímať a po čase počuje slová, resp. vibráciu TA-PA, čo znamená tapasya – pokánie, odriekanie. Brahma to pochopí a pohrúži sa do meditácie. Medituje a zotrváva v mystickej jóge milióny rokov a potom dostane od Višnua silu na stvorenie celého vesmíru.

Na začiatku procesu tvorenia, Brahma vytvoril jedenásť Prajápatiov, ktorí sú vlastne praotcovia ľudskej rasy. V Manusmrti sú vymenovaní : Marici, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratuj, Vashishta, Pracetovia alebo Daksha, Bhrigu, a Naráda

Tak isto sa spomína, že vytvoril sedem veľkých mudrcov Saptarishi, aby mu pomohli v tvorbe vesmírneho stvorenia. Sú nazývaní aj Manas Putras, pretože všetci títo Jeho synovia vznikli z Jeho mysle, teda nie z tela.

Telo brahmu je červené a nosí červené šaty. Tradične je zobrazovaný so štyrmi hlavami, štyrmi tvárami a štyrmi rukami. Každá Jeho časť neustále recituje jednu zo štyroch Véd. Často je zobrazovaný s bielou bradou ( hlavne v severnej Indii ), ktorá naznačuje Jeho „takmer“ večnú existenciu. V porovnaní s ostatnými božstvami, polobohmi, nemá Brahma pri sebe žiadnu zbraň.  V jednej ruke drží žezlo vo forme lyžice, ktoré reprezentuje obetovanie svätého masla ghí alebo oleja do obetného ohňa. Brahma je pánom všetkých obetí. V ďalšej ruke drží kamandalu – nádobu vyrobenú z kovu, ktorá obsahuje vodu. Voda v nádobe znázorňuje pôvodný éter, z ktorého sa postupne vytvára celé hmotné stvorenie. Brahma tiež drží ruženec zvaný akshamala, ktorý používa na meranie plynutia vesmírneho času. Niekedy sa zvykne zobrazovať ako drží Védy, a niekedy lotosový kvet.


Štyri ruky – Brahmove štyri ruky reprezentujú štyri hlavné smery : východ, juh, západ a sever. Zadná pravá ruka reprezentuje myseľ, zadná ľavá intelekt, predná pravá je ego a predná ľavá je sebavedomie.

Ruženec – symbolizuje substancie použité v procese stvorenia

Kniha – symbolizuje poznanie

Zlato – zlato symbolizuje aktivitu. Keď má Brahma zlatú tvár, značí to, že je aktívne zapojený do vytvárania vesmíru

Labuť – je symbolom zhovievavosti a súdnosti. Labuť tiež používa ako Jeho vahanu, prepravný prostriedok

Koruna – koruna Pána Brahmu znázorňuje Jeho autoritu.

Lotos –  symbolizuje prírodu a živú esenciu všetkého živého a všetkých bytostí vo vesmíre

Brada – biela alebo čierna brada označuje poznanie a večný proces tvorenia

Štyri tváre – znázorňujú štyri Védy ( Rik, Sāma, Yajur a Atharva )


Po stvorení vesmíru sa Višnu prebúdza a berie vesmír do svojej starostlivosti. Vývoj prebieha v kozmických cykloch. Jedna kalpa predstavuje deň Brahmu, ktorý trvá 4 320 000 000 pozemských rokov, rovnako dlho trvá aj noc.

Kalpa sa ďalej skladá z tisícich cyklov, z ktorých každý obsahuje štyri yugy: sattya-yuga – 1 728 000 rokov ( zlatý vek ), treta-yuga – 1 296 000 rokov ( strieborný vek ), dvapara-yuga – 864 000 rokov ( bronzový vek ), kali-yuga – 432 000 rokov ( železný vek). V každom z po sebe nasledujúcich vekov upadá náboženstvo a  duchovné poznanie. Pokiaľ v sattva-yuge bola spoločnosť na vrchole a každý sa riadil podľa svojej dharmy, v kali-yuge je najväčší úpadok morálky a náboženstva. Tento posledný vek sa označuje aj ako vek hádok a pokrytectva. Na konci kali-yugy zostupuje inkarnácia Višnua v podobe Kalkiho, ktorý zničí všetky nepriaznivé vplyvy. V západnej kultúre sa to označuje ako Armagedon.

30 dní a nocí Brahmy tvorí mesiac Brahmy (259 200 000 000 pozemských rokov).12 mesiacov je rok Brahmy (3 110 400 000 000 pozemských rokov). Doba trvania vesmíru je ohraničená, a je rovná dĺžke života Brahmu, zodpovedajúcej 100 rokom Brahmu, čo je 311 040 000 000 000 pozemských rokov. Na konci ho Šiva ničí. Odhaduje sa, že teraz prebieha 51. rok Brahmu.

Rezidenciou Brahmu je najvyššie postavená hmotná planéta Brahmaloka alebo inak Satyaloka (loka – planéta), jedna z tzv. nebeských planét.

 
0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96891