Varnášráma (varṇāśrama - dharma)

Védsky spoločenský systém, založený na existencií štyroch spoločenských tried a štyroch duchovných stavov;

Tento systém sa často nesprávne označuje ako kastovný. V kastovnej spoločnosti sa ľudia delia do spoločenských skupín podľa zrodenia – pokiaľ sa napríklad niekto narodí v bráhmanskej ( kňazskej alebo intelektuálnej ) rodine, automaticky sa považuje za bráhmana bez ohľadu na to, či má, alebo nemá príslušné kvalifikácie. Je zrejmé, že tento prístup je v dnešnej Indii príčinou veľkých nepokojov a občianskych nezhôd. Naproti tomu, tradičný varnašrámský systém berie do úvahy psycho-fyzickú povahu jedincov.

Kastový systém v skutočnosti nie je pôvodným védskym spoločenským systémom, ale jedná sa o jeho zdegradovanú podobu, ktorá z vonkajších a vnútorných dôvodov upadala behom posledných päť tisíc rokov. Tak bola postupne zničená tradičná védska civilizácia so svojim vyváženým a prirodzeným životným štýlom zameraným na duchovný pokrok.

Skutočný varnášramský systém zdôrazňuje „vlastnosti a prácu“, nie pôvod: jedinec sa hodí na určité povolanie na základe svojich kvalifikácií, a nie toho, v akej rodine sa narodil. Tento systém je ukázaný v Bhagavad-gíte ( 4.13 ), kde je opisovaný ako základ dobre fungujúcej spoločnosti.

Žiadne štátne sociálne zriadenie nemôže zdravo fungovať bez toho, aby bralo v úvahu toto spoločenské a duchovné rozdelenie. Varnášrámský systém je určený k tomu, aby prostredníctvom neho mohli ľudia realizovať Absolútnu Pravdu. V žiadnom prípade nie je určený na to, aby jedna skupina prejavovala umelým spôsobom svoju nadvládu nad druhou. Iba keď ľudia zabúdajú na cieľ života, realizáciu Absolútnej Pravdy, čo je spôsobené príliš veľkou túžbou poindrija-priti ( zmyslovom pôžitku ), potom sa môže stať, že niektorí sebeckí jedinci zneužijú varnášrámsky systém k tomu, aby sa vyvyšovali nad slabšími členmi spoločnosti. V Kali-yuge, vo veku hádok, v ktorom teraz žijeme, bohužiaľ k tomuto neoprávnenému povyšovaniu sa bežne dochádza. Avšak inteligentní ľudia môžu pochopiť, že rozdelením spoločnosti na spoločenské skupiny a duchovné stavy môžme nie len docieliť prirodzeného súžitia medzi ľuďmi, ale že toto usporiadanie naviac vedie k jednoduchému a vysoko zduchovnelému životu sebarealizáciou.

Systém štyroch spoločenských tried ( varien ) a štyroch životných stavov ( ášramov), ktoré naplánoval Najvyšší Pán sám, má prebudiť v každom jednotlivcovi transcendentálne vlastnosti, aby všetci mohli postupne realizovať svoju duchovnú totožnosť a správnym jednaním sa oslobodiť z hmotného otroctva podmieneného života. V rovnakom duchu tento námet popisujú všetky Purány a taktiež aj Mahábhárata. Varnášrama-dharma je určená pre civilizované ľudské bytosti, aby ich pripravila k úspešnému zavŕšeniu ich života. Sebarealizácia sa líši od života nižších zvierat, ktoré iba spia, jedia, pária sa a bránia sa.

Varny sú v podstate rozdelením hlavne podľa zamestnania a ášramy poukazujú na postupný pokrok na ceste sebarealizácie. Oboje sú vzájomne prepojené a závislé. Hlavným zmyslom ášramov je prebudiť poznanie a odpútanosť.

Šrí Krišna stvoril štyri spoločenské skupiny, aby nám umožnil sa postupne povzniesť nad kvality hmotnej prírody. Podobne ako študent robí postupné kroky a prechádza od nižšej triedy do vyššej, sú spoločenské skupiny ( čátur-varnjam ) usporiadané tak, aby sme sa mohli povýšiť z nižšieho stavu vedomia až k dokonalému vedomiu Krišny. Tento systém je založený na vzájomnej spolupráci. Najdôležitejšou časťou ľudského tela je hlava, menej dôležité sú ruky, žalúdok a nohy. Hlava je síce považovaná za najdôležitejšiu, ale to neznamená, že nohy a ďalšie časti tela môžeme opomínať.  Podobne sa ani žiadna spoločenská trieda nemôže stavať do popredia na úkor ostatných. Bráhmani sú považovaní za intelektuálnu triedu, za triedu učiteľov, kšatrijovia sú správcovia a bojovníci, vaišjovia sú obchodníci a hospodári, a šúdrovia sú robotníci. Dobre usporiadaná spoločnosť potrebuje všetky tieto triedy. Pokiaľ všetci spolupracujú a spoločným cieľom všetkých je duchovný pokrok, potom medzi ľuďmi nevzniká žiadne napätie.

V súčasnej spoločnosti vidíme, že tieto štyri spoločenské triedy síce existujú, ale navzájom nespolupracujú. Všetci sú nespokojní. Dochádza k veľkému napätiu medzi jednotlivými skupinami – a napriek tomu sa nevedia dohodnúť na kompromise. Vznikajú medzi nimi iba nezhody. Všetky tieto nedorozumenia medzi triedami sú spôsobené nedostatkom vedomia Krišny. Bez vedomia Krišny v skutočnosti ani nemôže k žiadnej spolupráci dôjsť. Vedomie Krišny je úplne nevyhnutné k harmonizácii všetkých aspektov ľudskej spoločnosti.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97980