fbpx
Vedecké poznanie Védy

Sanskrit – pôvodný jazyk vesmíru a ľudstva

Sanskrit

Sanskrit (saṁskṛt – संस्कृत) je jedným z najstarších známych jazykov. Približný slovenský preklad slovného základu sanskrtam je “dokonale zložený”. Sanskrit je v súčasnosti považovaný za mŕtvu reč. Napriek tomu je stále jedným z 23 oficiálnych jazykov Indie a ako jeden z najlepšie zachovaných jazykov staroveku, je používaný na porovnávanie v lingvistike.

V Indii a juhovýchodnej Ázii má sanskrit podobnú úlohu ako gréčtina a latinčina v Európe. Vplyv mal v historických dobách aj v krajinách strednej Ázie a na Ďalekom východe, najmä v súvislosti so šírením hinduizmu a buddhizmu. V sanskritskom jazyku sú napísané védske spisy a hinduistická literatúra staroveku, stredoveku a čiastočne aj novoveku. Sanskrit je však aj jazykom mimonáboženskej literatúry klasickej kultúry južnej a juhovýchodnej Ázie: umeleckej literatúry (poézia, próza aj dráma), filozofie, astrológie, zákonodarstva (dharmašástra) a všetkých vtedajších vedných oborov (napr. medicína – ájurvéda, lingvistika a aj technických vied ako matematika, architektúra atď.) Rovnakú funkciou plnil sanskrit aj v buddhizme. Tak pokrýval všetky vedné obory, ktoré sa začali objavovať. Prečítajte si viac v našom článku Znovuobjavenie pokročilých védskych technológií.

 

Preklady Védskych textov zo sanskritu – a hlavne rozdiely medzi západnými (neautorizovanými a nekvalifikovanými) indológmi a prekladateľmi) a pôvodnými indickými prekladateľmi

Dnešní tzv. moderní vedci tvrdia, že Árijci prišli do Indie zo Západu, priniesli západnú kultúru na územie Indie, následne vytvorili sanskrit a takýmto kolonizovaním vznikla svetu známu prvá indická civilizácia – a to všetko sa udialo pred 4600 rokmi. Pritom ani nepoznajú význam pojmu Árijec, a ani to, čo o tom píšu samotné Védy, odkiaľ aj tzv. moderní vedci a celý svet vlastne pozná vôbec pojem Árya.

Toto celé je samozrejme obrovský omyl a prejav hlbokej nevedomosti a je to v úplnom rozpore s verdiktom samotných Véd. Je to spôsobené slepým odmietaním védskych písiem ako zdroja pravých vedomostí zjaveného Bohom ako dar podmieneným dušiam v hmotnom svete, a tiež aj spôsob, ako si máme možnosť uvedomiť naše pôvodné prirodzené vedomie a postavenie večných služobníkov Boha. Védske písma sú akoby návod pre náš návrat späť domov, späť do duchovného sveta. O tom ako sa Védy zjavili na Zemi a z akého dôvodu sa dočítate v článku Védy a ich pradávna história.

 

Sanskrt je dokonalý jazyk, a preto mu  náleží všetka sláva. Śrīla Prabhupāda vo význame k Bhagavad-gíte 10.34

 

 

To, čo tvrdí dnešná veda a „civilizácia“, že niekto prišiel do Indie zo Západu a vytvoril jazyk sanskrit, je smiešne a smutné zároveň. Ako môže niekto také niečo povedať? Však okrem iného v sanskrite existuje výraz pre „lietadlo“, existujú tam výrazy pre polobohov, zložité mantry, a pod. Keď toto niekto vie, tak nikdy sa neodváži ani pred zrkadlom povedať niečo také o sanskrite.

Základy sanskritu sa učia minimálne 12 rokov a neexistuje človek, ktorý by bol schopný vytvoriť sanskrit. Aj naša inteligencia „hovorí“ v sanskrite, každý z nás ako duša prirodzene ovláda sanskrit, je to jazyk, v ktorom sa objekt nelíši od svojho mena. Skúsme si povedať dvadsať krát „les“ – a po dvadsiatom raze sa nám bude zdať čudné prečo „les“ je názov pre les. Avšak kvalifikovaní védski brahmáni dokázali pomocou správne vyslovených mantier v sanskrite materializovať fyzické objekty, len správnym vyslovením ich sanskritského zvukového zastúpenia.

A telepatia? To je predsa tiež zvuk! Je len na jemnej úrovni. Telepatia znamená, že dve inteligencie sa rozprávajú – a inteligencia rozpráva v sanskrite, to len pri prechode z inteligencie do mysle sa to prekladá do nášho jazyka. Zostupnosť poradí je: duchovný, intelektuálny, mentálny a fyzický. Fyzický je ten čo počujeme, mentálny je tým čo myslíme, intelektuálny je tým čo chápeme a duchovný zvuk je naša existencia.

Sanskritom sa „rozpráva“ aj na nebeských planétach – teda vo vyšších planetárnych systémoch v hmotnom svete. Je to duchovný jazyk, ktorým sa komunikuje aj na Vaikhunthých svetoch – teda vo večnom duchovnom svete. Sanskrit je pôvodný večný prajazyk, ktorý v nepodmienenom stave prirodzene ovládajú všetky duše. Pôvodné védske písma sú práve v jazyku sanskrit a dnes sú zapisované najčastejšie písmom Dévanágarí (देवनागरी) – čo znamená „písmo miest polobohov“.

Sanskrit sa nedá dnes naučiť tak ako ho učia tzv. odborní vedci na západe, kde je nesprávny spôsob pochopenia aj výučby. Tento jazyk taký aký je – NIE je možné plne pochopiť, ani sa ho naučiť len na báze akademického západného vzdelávania. Sanskrit sa dá sa naučiť len v originálnej a autorizovanej gurukule (škole kvalifikovanej a plne autorizovanej osobou – duchovným učiteľom) určenej na výhradne túto vec. Jedna vec je pochopiť za tých 12 rokov sanskritskej školy gramatiku a zloženie sanskritu, a druhá vec je poznať všetky pôvodné významy slov, ktoré sú skutočné vo vzťahu k iným slovám šlók a významov, a na to treba inú kvalifikáciu akú je možné na Západe v dnešnom akademickom hmotnom učení dosiahnuť. Druhou možnosťou je sa oslobodiť od hmoty – a vtedy sanskrit ovládajú plne a prirodzene všetky jívy (duše). Ani jedna z týchto možností nie je ľahká.

 

Nekvalifikovaní západní pseudoučenci

Pozrime sa, čo o prekladoch sankritských textov napísal odborník na Védy a sanskrit ako odpoveď v jednej diskusií:

„Mám svůj chrám doma, kde si spokojeně dělám svou púdžu (obrad, pozn. admina) a čerpám inspiraci z filozofie dávných Véd, které nám Šríla Prabhupáda v čisté podobě předal. Prabhupáda nebyl akademik a mezi duchovními mistry dávné Indie těžko najdete gurua, který předkládal učení Véd ve stylu odborníků z FFUK. Je pro vás vidu nepochopitelné, proč se Prabhupáda nepřizpůsobil západnímu způsobu myšlení a nepředložil nám akademické překlady védských textů ve stylu západních indologů. Budete-li studovat překlady a výklady dávných mistrů, jako byl Ramanudža nebo Šankara setkáte se s dosti obdobným způsobem dynamického výkladu Bhagavad-gíty, jaký předložil Prabhupáda. My, zápaďané si naivně myslíme, že určujeme směr, jakým od nynejška budou indičtí guruové překládat sanskritská písma. Vaši spolužáci jeli studovat do Indie sanskrit v západním stylu, nikoliv do tradiční hinduistické školy. Životopisné knihy velkých mistrů se velmi často zmiňují o školách sanskritu a mluví o tom jakým způsobem se sanskrit vyučoval. V Indii existovali a existují různé školy sanskritu, jako například pandží-tiká, nebo asi nejznámější Kálapa či Kaumudí mudrce Pániniho s jejíž gramatikou se žák seznamoval 12 let. Pochopení gramatiky však nestačilo k tomu, aby mohl znalec sanskritu vyučovat či překládat písma. Podle hinduistické tradice je k tomu zapotřebí výcvik gurua a duchovní vhled. Překládat slovo po slovu má možná úspěch v kruzích odborníků FFUK, ale není to styl, kterým se ubírají výklady dávných hinduistických mistrů. Chápu, že vás Prabhupáda svými překlady irituje, k tomu je dobré si uvědomit, že on šel pouze ve šlépějích tradic předchozích ačárjů. Tudíž ať se vám to líbí nebo ne, Prabhupáda překládal a vykládal písma způsobem stejným jako jeho předchůdci. To, že se vám více líbí Janíček vám však vůbec neberu. Jestli však chcete mít v této věci skutečně objektivní názor, doporučuji kromě Janíčkovo překladů a odborníků FFUK, prozkoumat také překlady a výklady Bhagavad-gíty mistrů dávné Indie, jako byl Šankara (7.stol.) Ramanudža (10.stol. Tamilština) Vallabha (16.stol. hindština). Budete-li mít vážný zájem, mohu vám tyto různé knihy z Indie poslat, jsou k dostání i v angličtině. Jen prosím uvažte nakolik je tento váš argument silný. Vážím si vašeho zájmu o západní indologii, ale indologický výklad písem je zkrátka jiný a je hloupé Prabhupádovi vyčítat, že se tomuto západnímu trendu nepřizpůsobil.“

„V Indii se používá pro různé filozofie dvojího označení. Náštika a Astika (manusamhita II. 11 Náštiko vedanindakaha…) Za Aštikové jsou považovány filozofické školy Kapilova Sankhja, Kannadova Vaišíšeka, Patandžaliho Joga…atd. To jsou školy zabývající se oddělenými doktrínami jako je atomová analýza, logika, jogové cviky atd. Naproti tomu existovali Astikové školy teologické, kam patří pět základních védantských systémů: majávádí, tattvavádí, šudhadvaitavádí, dvaitadvaitavádí (viz šankara, madhva, ramanudža, nimbárka). Ty jsou odjakživa považovány za Astika.

A co znamená Astika? To co je ve shodě s Védy, nebo to co uznává autoritu Véd. Proto se také říká všem uvedeným védantské školy. Astika není ten kdo uznává jen čtyři Védy. Všechny védantské školy považují Védantu za tresť Véd a Purány za védské komentáře.

Prabhupada přinesl na západ učení, které je v naprosté shodě s učením jeho učitele a učením jeho učitele atd… jako důkaz si musíte přečíst knihy vydané ještě před Prabhupádou gaudskými vaišnavy. Učení Hare Krišna je souhrnem všech vádí. Proto se nazývá bhédabhéda tattva. Toto učení má přímé napojení na Madhvovo tattvavádí školu. V Prabhupádovo Gítě, v úvodu je uvedena celá parampara od Madhvy po Prabhupádu. V Padma puráně, je psáno, že poznání šáster musíme přijmout pouze od učitele nacházející se v učednické sampradáji (všechny pravé školy v Indii se tím drží. V některých verzích padma purány se uvádějí i jména těchto sampradájí).“

„Překlady Véd a upanišad, které nám nabízejí indologové, jsou plny nepochopitelné mystiky. Překlady Véd západních indologů jsou špatné, dle mého názoru nemající pro člověka žádný prospěch. Neboť indologové spadají podle Véd samotných do kategorie náštika. Ti co autoritu Véd neuznávají.“

V Šrímad Bhágavatame je možnosť prečítať tieto Prabhupádove slová o nekvalifikovaných a neautorizovaných prekladateľoch a vykladačoch BG & ŠB. Je to časť výkladu k veršu 2.8.27 zo Šrímad Bhágavatamu na str. 377-378:

Pošetilí lidé se snaží vysvětlovat Bhagavad-Gítu a Šrímad Bhágavatam, přestože se tyto knihy vymykají jejich chápání. Když se neoddaní zbytečně pokoušejí interpretovat dvě vrcholná díla védske literatury, nepŕináší to naprosto žádný úžitek, a Šankaráčaryá se proto svými komentáři Šrímad Bhágavatamu ani nedotkl. V komentáři k Bhagavad-Gítě přijal Šrípádá Šankaráčaryá Pána Kršnu za Nejvyšší Osobnost Božství, ale dále pokračoval v komentářích z neosobnýho hledisla. Jelikož si však byl vědom svého postavení, vyhnul se komentování Šrímad Bhágavatamu.

 

Raz jeden oddaný Krišnu v istej korešpondencií napísal aj tieto veci – vybral som ich – lebo sú tiež aj na tému sanskrit – a preklady a výklady Védskych písiem, napadlo ma, že to tu doplním, aby to mali tiež možnosť si prečítať ľudia, ktorých táto téma zaujíma, prípadne sa zamyslieť nad logikou a odkazom, ktorú v sebe tie slová nesú:

 

„Ja apelujem na to, že kým v takej Biblii sa nedopátraš ani k samotnému písmu v pôvodnej podobe, v prípade Véd sa nik nesporí o originálne texty. Nič nechýba, všetko je tu dodnes predávané a chránené z generácie na generáciu. Argumenty Śrílu Prabhupádu však sú: Kedže učenie Véd pochádza od Krišnu a autorom Véd je Vyasadéva, tak ten kto chce vysvetľovať Védy by mal pochádzať z jeho učeneckej postupnosti.

Príklad lekára – ak chceš liečiť, potrebuješ poznanie naštudovať u autority a získať diplom. Keď budeš študovať len doma, nedosiahneš požadovanú úroveň. Mňa osobne vždy fascinovalo ako je učenie Véd totálne logické. Žiadna slepá viera, náboženstvo. Tým, že sú to fakty, nájdeš na všetko prirodzené zdôvodnenie. Ak je osoba inteligentná  zvnútra to pochopí  Ja mam na to jednoduchý argument: To, že si niekto naštuduje cudzí jazyk ho automaticky robí odborníkom napr. v medicíne, ekonómii, automobilovom priemysle? Marketingu? Asi ťažko. Hlupáci z indologických univerzít nepochopili tento bod.

1. krok urobili – ok. Naštudovali si sanskrit. Ale aby pochopili Védy, musia urobiť krok 2. začať študovať Védy = študovať ich tak, ako to predpisujú oni samé a ako to títo profesori sami robia, keď vyučujú jazyk na ich univerzitách. Môžu byť odborníci na jazyk (aj keď v skutočnosti nie sú , ale aby sa stali odborníci na filozofiu, musia sa najprv stat študentami filozofie). Myslia si, že keď sú profesori jazyka, automaticky budu profesori medicíny, náboženstva, ekonómie… Ale to je hlúposť. Čo sa týka Indie – tak 90% ľudí uctieva v Indii Krišnu, Višnua, Ramu – rôznym spôsobom a vaišnavizmus v najčistejšej podobe uctievania ignorujú. Je to ako chodiť do kostola a robiť si čo chceš – to robí väčšina Indov.

Je český prekladateľ Janáček v originálnej sampradaji – duchovnej postupnosti? Pokúsil sa preložiť čosi, čomu sám nerozumie. Môžem so svojimi znalosťami angličtiny prekladať odbornú literatúru z geológie? Keď nepoznám o čo ide, nepoznám pravý význam výrazov, atď. Kniha sa nedá prekladať doslovne. Aby mohol prekladať, musí chápať, o čo tam ide. Každý verš v sanskrite, ktorý vyslovil Krišna, je mantra. Aby chápal jej význam, musí byť očistený od 4 nedokonalostí (nedokonalé zmysly, spústanosť materiálnou ilúziou – máyou, sklon dopúšťať sa chýb a omylov a sklon podvádzať seba i ostatných). Preto pravý prekladateľ musí byť Krišnov čistý oddaný, ktorý tieto materialistické defekty nemá.

Preto sa odporúča čítať iba autorizované verzie, konkrétne Bhagavad-Gíta, taká, aká je – od Śrílu Prabhupádu.

 

Božská podstata sanskritu

Ako bolo uvedené vyššie, Védske poznanie dáva ľudstvu Najvyššia Božská osobnosť. Prvý krát bolo vyjavené v sanskritskom jazyku Brahmovi. Podľa védskych odkazov je stvorenie založené na jednom Bohu, jednom poznaní a jednom jazyku. Toto poznanie existovalo dlho predtým, než sa dostalo do písomnej formy. Brahma ho odhalil mudrcom, a tí ho zvestovali ľudom na celom svete ústnou formou. Neskôr bolo prostredníctvom Šrílu Vyāsadeva, inkarnáciou Najvyššej bytosti, zaznamenané v písomnej forme. Veľa védskych písiem je celých v sanskrite a ostali v nezmenenej podobe po tisíce rokov.

Posledné z védskych písiem vytvorených Šrílou Vyasadévom bol Śrímad-Bhagavatam. Hoci sa niektorí vedci domnievajú, že zdanlivo rôzne štýly písania v textoch naznačujú skoršie a neskoršie verzie, nedá sa to presne posúdiť. Sanskrit ostal nezmenený po tisíce rokov, na rozdiel od iných jazykov sveta. Doteraz nebol nikto schopný vytvoriť sofistikovanejší jazyk, alebo takú dokonalú gramatiku ako je v Sanskrite.

Dokonca aj najstaršie jazyky ako napríklad latinčina a gréčtina mali vo svojich najprimitívnejších štádiách len pár slov. Angličtina mala len 3000 slov vo svojom prvom slovníku v roku 1604. Takže v týchto jazykoch môžeme vidieť pomalý vývoj, nie ako v sanskrite. Vedú sa rôzne špekulácie, že existoval jazyk, z ktorého vznikol sanskrit, gréčtina a latinčina. Žiadne také predchádzajúce ,,Indoeurópske jazyky“ však neboli nájdené. Všetky tieto ,,Indoeurópske jazyky“ boli fragmentami alebo dialektami pôvodného sanskritského jazyka. Navyše všetci títo ,,Indoeurópski ľudia“ sú členmi globálnej védskej árijskej kultúry.  To je dôvod, prečo existuje toľko spoločenských zvykov, rituálov a filozofie nachádzajúcej sa po celom svete, ktoré sa podobajú védskej kultúre. Rovnako je to dôvod, prečo existuje toľko podobností medzi Sanskritom a ďalšími jazykmi po celom svete.

To vedie k záveru, že Sanskrit nebol jazyk vytvorený človekom, ale pochádza od Boha, takisto ako védske poznanie. Nikdy tu nebolo pred-védske alebo pred-árijské obdobie, ako sa snažia  prezentovať niektorí špekulatívni učenci. Všetko čo máme teraz, a čo vidíme z minulosti, ktorá sa zdá byť pred-védskou sú iba zvyšky, odnože a nové interpretácie, alebo zvrátené odrazy pôvodného védskeho poznania a kultúry.

Sanskrit je boží jazyk, je otcom všetkých ostatných jazykov. Podobne aj védska literatúra je božím písmom určeným na pomoc a rozvoj všetkých živých bytostí. Podobne je to s védskou árijskou kultúrou. Existovala ešte pred stvorením hmotného vesmíru v duchovnom svete, existovala počas celého vytvárania vesmíru a bude existovať aj po zničení tohto vesmírneho stvorenia. To je duchovná podstata Sanskritu a védskeho poznania. Existuje ako vibrácia, prostredníctvom ktorej čisté duchovné poznanie cestuje cez hmotné stvorenie, no napriek tomu si zachováva svoju prirodzenú existenciu mimo neho. Inými slovami, odhaľuje povahu Absolútnej Pravdy a Absolútna Pravda existuje v ňom, s ním alebo bez akéhokoľvek hmotného vesmírneho prejavu. Ak vedomie ľudí dosiahne určitú úroveň tohto poznania, ako môžeme vidieť u veľkých mudrcov a svätcov, ktorí sú na tejto duchovnej ceste, potom porozumieme, že nasledovanie Védskej literatúry sa stane samozrejmosťou.

 

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Mohlo by vás zaujímať

17.apríl 2017 Védy a ich pradávna história - Ako a prečo sa zjavili na Zemi?

Ako sa zjavili Védy? Aký je ich pôvod a história? Ako boli rozdelené a prečo nám védska literatúra dáva na...

ČÍTAŤ VIAC
26.jún 2012 Svetoví myslitelia o Védach

Mnohí z najväčších svetových mysliteľov Védy obdivovali ako ohromnú studnicu vyspelého poznania...

ČÍTAŤ VIAC
23.jún 2016 Vesmír a stvorenie hmotného sveta (Teória všetkého - bonus)

Hoci hovoríme o stvorení, musíme chápať, že neexistuje žiaden „záznam“, kedy samotná živá bytosť...

ČÍTAŤ VIAC