fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.2-3

"Ó lotosooký Pane, ti yogī, kteří se snaží uklidnit mysl, obvykle zažívají zklamání, jelikož se jim nedaří dosáhnout dokonalého transu. Jejich pokusy o ovládnutí mysli je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.43-44

"I když je možné si různými yogovými procesy vylepšit tĕlesnou kondici, inteligentní oddaný, který odevzdal svůj život Mnĕ, nevkládá víru v tyto vyhlídky a tĕchto postupů...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.41-42

"Nĕkteří yogī různými metodami zbavují tĕlo nemocí a stáří a udržují je stále mladé. Praktikují tedy yogu, aby získali hmotné mystické dokonalosti." "Ti, kdo vládnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.36-37

"Jakákoliv zdánlivá dualita vnímaná ve vlastním já je pouze výplod zmatené mysli. Kromĕ duše totiž tato domnĕlá dualita nemá na čem spočívat. Dualitu tvořenou pĕti hmotnými prvky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.34

"Když vychází slunce, ničí temnotu, jež zakrývá oči človĕka, ale nevytváří objekty, které pak lidé vidí před sebou a které ve skutečnosti stále existovaly. Mocná a pravá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.33

"Hmotnou nevĕdomost, která působením kvalit přírody nabývá mnoha různých podob, podmínĕná duše mylnĕ pokládá za své vlastní já. Díky rozvoji duchovního poznání, Můj milý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.32

"I když může nĕkdy seberealizovaná duše vidĕt nĕjaký nečistý předmĕt nebo činnost, nepokládá je za skutečné. Díky logickému pochopení toho, že nečisté smyslové objekty se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.31

"Moudrá osoba, jejíž vĕdomí je upřené na vlastní já, si ani nevšímá činností svého tĕla. Když stojí, sedí, kráčí, leží, močí, jí nebo provádí jiné tĕlesné úkony, ví,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.30

"Obyčejná živá bytost koná hmotné činnosti a působí na ni následky tohoto počínání. Tak ji až do smrti pohánĕjí různé touhy k neustálému plodonosnému jednání. Moudrá osoba...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.29

"Nĕkdy zabrzdí pokrok nedokonalých transcendentalistů jejich připoutanost ke členům rodiny, žákům nebo jiným osobám, které za tím účelem poslali závistiví polobozi. Díky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.17

"Čtyři druhy důkazů – védské poznání, přímé vnímání, tradiční moudrost a logická indukce – umožňují pochopit dočasnost a nepodstatnost hmotného svĕta. Díky tomu se osoba...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.16

"Počátek, ukončení a udržování jsou fáze hmotných příčinných souvislostí. To, co všechny tyto hmotné fáze neustále doprovází od jednoho stvoření ke druhému a co jediné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.15

"Když osoba již nevidí dvacet osm oddĕlených hmotných prvků pocházejících z jediné příčiny, ale vidí samotnou příčinu, Osobnost Božství, jejímu přímému zážitku se říká...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.10

"Ó všemocný Pane, prosím buď milostivý a pozvedni tuto beznadĕjnou živou bytost, která spadla do temné jámy hmotné existence, kde ji uštkl had času. I když je tato ubohá živá bytost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.7

"Můj milý Uddhavo, hmotné tĕlo a mysl složené ze tří kvalit hmotné přírody se tĕ drží, ale ve skutečnosti jsou klamem, protože se projevují jen v přítomnosti, a původní ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.2

"Pro učené, seberealizované filosofy jsem jediným předmĕtem uctívání, vytouženým cílem života, prostředkem dosažení tohoto cíle a prokázaným závĕrem všeho poznání. Jsem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.1

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Seberealizovaná osoba, jež rozvíjela poznání písem až do bodu, kdy dosáhla osvícení, a jež není poznamenaná neosobní spekulací, chápe,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.45-46

"Můj milý Uddhavo, jsem Nejvyšší Pán všech svĕtů a tvořím i ničím tento vesmír, jelikož jsem jeho konečnou příčinou. Jsem tedy Absolutní Pravda a ten, kdo Mĕ uctívá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.44

"Ten, kdo Mĕ uctívá konáním svých předepsaných povinností, nemá jiný předmĕt uctívání a je si stále vĕdom Mé přítomnosti ve všech živých bytostech, dosahuje neochvĕjné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.38-39

"Ten, kdo je odpoutaný od uspokojování smyslů, jelikož ví, že vede k utrpení, a kdo touží po duchovní dokonalosti, ale vážnĕ nezkoumal proces vedoucí k dosažení Mĕ, by mĕl vyhledat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.37

"Realizovaná duše již nevidí nic jako oddĕlené ode Mĕ, protože její realizované poznání Mĕ zničilo toto klamné vnímání. Jelikož hmotné tĕlo a mysl byly dříve na toto vnímání...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.33-35

"Nikdo by nemĕl být sklíčený, když občas nezíská vhodné jídlo, a nemĕl by se radovat, když se mu dostane jídla v hojnosti. Mĕl by být pevný ve svém odhodlání a chápat, že obĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.32

"Jeden Nejvyšší Pán sídlí ve všech hmotných tĕlech a v duši každé bytosti. Tak jako se mĕsíc odráží v nesčetných vodních nádržích, je Nejvyšší Pán – byť jediný –...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.31

"Svĕtec by se nikdy nemĕl nechat vylekat či rozrušit jinými lidmi a sám by také nemĕl nikoho strašit ani rozrušovat. Mĕl by tolerovat urážky od druhých a sám nikdy nikoho neponižovat....

ČÍTAŤ VIAC