fbpx
logo
Teória všetkého Jóga a meditácia

Mantra meditácia a dosiahnutie dokonalosti (Teória všetkého, 11. časť)

🕐 14 min

Toto je posledný z článkov, ktoré vysvetľujú „Všetko“. Ako sa postupne náročnosť tém zvyšovala, tak práve tento článok bude najšpecifickejší a pre jeho správne pochopenie odporúčam prečítať si všetky predošlé časti. V opačnom prípade vám to príliš veľa asi nedá a budete mať akurát tak viac otázok ako odpovedí.

Poďme ale priamo k veci. V predošlom článku o yoge som vysvetlil, čo je skutočná yoga a čo je jej cieľom, a to znovuobnoviť večný vzťah duše s Najvyšším Celkom – Bohom. Vedľajším efektom je spálenie všetkej nahromadenej karmy, realizácia vlastnej duchovnej totožnosti oddelenej od hmotného tela a odstránenie všetkých hmotných túžob, čo má všetko za dôsledok prerušenie kolobehu rodenia a umierania, teda reinkarnácie.

Vysvetlili sme si, že to, čo na západe poznáme pod označením yoga, je iba základný stupeň, ktorý pripomína telocvik na základnej škole. Cieľom je ale vyštudovať vysokú školu a zvládnuť potrebnú prax. Toto je zároveň odpoveď pre všetkých tzv. jogínov na Slovensku, ktorí tvrdia, že robia jógu – nie, nerobia. Robia strečing a aj to s otáznymi výsledkami. Cieľom yogy je teda postupné povýšenie sa na duchovnú úroveň, ale táto fyzická yoga nie je na to v dnešnom materialistickom veku vhodná, a doslova to ani nie je možné.

 

Meditácia

Meditácia je tréning našej mysle.  Ide o to, aby myseľ nereagovala, nehodnotila, či je niečo dobré alebo zlé, aby nenalepovala etikety a nehovorila „viem, čo to je“. Znamená to byť si vedomý toho, čo sa deje, skôr, ako sa to pomenuje… Nie je to ľahká úloha, keď celý výchovný systém je založený na tom, že deti učíme vedieť veci rozpoznať, odhadnúť a kategorizovať…

Keď myseľ podrobíme ťažkej skúške nemyslenia a nereagovania, začína sa búriť a útočí napríklad takto: to je hlúpe, chybné, nemá to význam, nikdy sa mi to nepodarí. Môže však ponúknuť aj príjemné obrazy a bude sa ich kŕčovito pridŕžať. V oboch prípadoch nám nechce dovoliť, aby skutočnosť prebiehala bez nej, lebo tak bola naprogramovaná.

Meditácia je cesta a keď ju budeme dôsledne sledovať, tak nás privedie k duchovnému poznaniu, k pravde, ktorá sa pre nás samých stane jedinečnou a neopakovateľnou. Pomáha človeku zbavovať sa informačného balastu, ktorý mu bráni preniknúť k svojej podstate a objaviť seba samého. Mnohých ľudí stravuje ich práca, iných rôzne povinnosti. Väčšina však tvrdí, že nemá čas pre seba, nemá čas zastaviť sa, venovať svojej duchovnej sebavýchove.

Meditácia, chvíľa v ktorej sa zastavíme, nám pomáha zbaviť sa strachu, túžob a obáv, umožňuje nám uvoľniť sa od napätia, ktoré tieto stavy spôsobujú. Meditácia nám umožňuje byť si vedomým toho, čo sa vlastne deje. To je schopnosť tu a teraz, vedomie nezaťažené žiadnymi myšlienkami. Pravda, nie je to jednoduché. Dobre sa o tom hovorí alebo číta, ale skúste len niekoľko sekúnd na nič nemyslieť. Vtedy sa ukáže, že myseľ nám ponúka množstvo myšlienok a obrazov takých rôznorodých, že sa nám naozaj bude chcieť v prvom momente utiecť z tohto myšlienkového smetiska.

 

Formy meditácie :

Formy a spôsoby meditácie sú rôzne. Ľudia meditujú pod pyramídami, s ušľachtilými kameňmi, meditujú pri menhiroch či megalitoch, alebo meditujú s energetickými bytosťami – anjelmi. Toto všetko spadá do povrchnej sentimentálnej ezoteriky, čo sme si vysvetlili v článku Čo určite nie je duchovno.

Základná meditácia sťahuje vedomie do hlbšej úrovne, a tak umožňuje človeku žiť zo svojho stredu a nie na povrchu. To znamená, že zmysly ho neovládajú, ale začína vládnuť myseľ. Tak človek postupne dosiahne sebaovládanie, pokoj, lepšie spozná sám seba. Stane sa vyrovnaným a bude žiť v harmónii so svetom i sebou samým.

Meditácia pomocou mantier – Udržiavať v mysli pri meditácii akúkoľvek myšlienku s dôverou a radosťou znamená urobiť ju svojou súčasťou. Úžitok z meditácie sa potom prejaví v charaktere osobnosti meditujúceho. Počas meditácie je vhodné používať tzv. mantry – opakované vety či slová. Treba ich však opakovať celou mysľou a srdcom, s dôverou v ich silu.

 

Mantra

Mantra je zvuková vibrácia, ktorá oslobodzuje myseľ.

Každej forme a každému skutku predchádza nejaká myšlienka. Pomocou nich – či už sú dobré a či zlé – vytvárame svoje postoje a svoj svet. Keďže vychádzame z teórie, že svet bol stvorený zo zvuku, dostaneme sa týmto smerom k mantre. Myšlienky sú taktiež zvuk, ktorý však nepočuje nik len ich majiteľ.

Výskumy zistili, že ľudia ešte aj pri tichom čítaní aktivujú svoje hlasivky – teda ešte i pri čítaní textu vzniká dvojaká vibrácia: jedna na hlasivkách, ktorú však tentokrát nepočuť, a druhá na mozgu v podobe mozgových vĺn – a tú tiež nepočuť, ale obe sa prenášajú do prostredia a ovplyvňujú ho.

Čo teda vlastne mantry sú? Pôvod nájdeme hlboko v sanskrite kde manas znamená myseľ a trayate oslobodenie. Takže mantru by sme mohli interpretovať ako zvukovú vibráciu ktorá oslobodzuje myseľ.

Mantra môže byť slabika, slovo či veta. Dôležitý je jej zvuk, ktorý vibruje vesmírom. Večné ÓM, ktoré spieva vesmír, je stále a nemenné. Mantry taktiež nie je možné preložiť doslova.

V hinduizme existuje presvedčenie o totožnosti mena a toho, čo je tým menom označené, preto opakovanie mena niečoho sprítomňuje označované. Keďže je mantra zvuková vibrácia a tá je druhom energie, každá energia existuje aj v svojej zosobnenej podobe, ktorá je jej pôvodom. Najvyššia Božská Osobnosť je podľa Véd absolútna, tzn. nachádza sa v plnej miere aj v svojom mene. Opakovanie tejto vibrácie nás dostáva teda do priamej spoločnosti zosobnenej energie, záleží podľa mantry, koho ňou vzývame. Napríklad mantrou – “om namah shivaya”, oslovujeme Pána Šivu, óm – je spravidla na začiatku mantier, namah-(námahá) znamená “meno” a shiva(ya) je samotné meno – cieľ uctievania. Opakovaním tejto mantry (bez priestupkov) je možné získať si priazeň Pána Šivu a On nám poskytne to, čo je v Jeho moci nám dať podľa našich túžob. Môže ísť napríklad o materiálny prospech atď.

om namo bhagavate vasudevaya – oslavuje Vasudevu, ktorý je Najvyššia Božská Osobnosť (jedna z Jeho expanzií). Fakt, že sa jedná o zvrchovaného Boha, označuje slovo “bhagavate”. Je vyššie ako Pán Šiva, polobohovia, Brahma atď. Je to konečný prijímateľ všetkých obetí a uctievania. Zo zásady je vždy najlepšie uctievať Najvyššieho, lebo aj polobohovia, ktorí majú svoje mantry, spadajú v konečnom dôsledku pod Jeho zvolenie. On teda udeľuje a schvaľuje všetky požehnania. V Kali-yuge, v ktorej sa práve nachádzame, je doporučené Védami opakovať si Mahā-mantru, ktorá je obzvlášť účinná v tomto veku.

Mantru je možné odriekavať štyrmi spôsobmi:
1. vaikhari – jasne nahlas
2. nadhjama – potichu (aby ju ostatní nepočuli)
3. pašjanti – v myšlienkach
4. para – mantra sa tu javí ako prazvuk, základ všetkých ostatných zvukov, ktorý je nevysloviteľný

Mantra funguje aj keď v ňu človek neverí, lebo vibrácia funguje na subatomárnej úrovni. Ideálne je ale veriť a posilňovať tým silu mantry. Bez viery tiež nevydržíme opakovať mantru dostatočne svedomito, pravidelne a dlhodobo. Ideálne je opakovať mantru stále, keď sa dá, a neprestať, kým nie je cieľ splnený. V prípade odriekania mantry pre Najvyššiu Božskú Osobnosť teda až do momentu, kým nie sme oslobodení z materiálnej existencie.

Najpriaznivejší čas na odriekanie mantier je nazývaný Brahma muhurti a je to hodinu a pol pred svitaním, teda priemerne v čase od 3.40 do 5.40 ráno.

 

V rôznych vekoch sa cesta duchovnej sebarealizácie vykonávala rôznymi spôsobmi, čo sa vo Védach označuje ako yuga-dharma. Poďme si ale najskôr niečo povedať o yugách.

 

4 yugy

Hmotné stvorenie je večné – aj keď je cyklicky tvorené a ničené. Hmotná energia je raz prejavená a potom neprejavená a takto sa to cyklicky strieda. Existujú časové obdobia – Brahmove dni, kedy je hmota prejavená a Brahmove noci – kedy je neprejavená a na tento čas splynie s transcendentálnym telom Mahá-Višnua (z ktorého aj pochádza). Následne je zasa prejavená a takto je stále dokola tvorená a ničená. V tomto význame je hmota večná.

Brahmov deň sa nazýva kalpa a tú tvorí 1000 mahā-yug. 

 

V jednej mahá-juge sú 4 veky:

 • Satya-yuga (trvá 1 728 000 rokov), v telách sa žije 100 000 rokov. Sú pre ňu charakteristické počestnosť, múdrosť a náboženstvo. Neresti a nevedomosť v tejto dobe prakticky nejestvujú. Realizáciu Boha možno dosiahnuť meditáciou (v sede – meditatívna yoga = aśtanga-yoga = 8 stupňová, ktorej 7. časť je dhyāna (meditácia) a 8. vrcholný stupeň = samādhī – vnútorný transcendentálny tranz plnej spokojnosti a realizácia Najvyššej Božskej Osoby).
 • Treta (trvá 1 296 000 rokov), v telách sa žije 10 000 rokov. Začínajú sa objavovať náznaky nepriaznivých karmických činov. Sebarealizáciu možno dosiahnuť vykonávaním nákladných obetí (yajña) s cieľom obetovať všetky činy Bohu.
 • Dvápara (trvá 864 000 rokov), v telách sa žije 1000 rokov. Ešte viac sa znižuje počestnosť a náboženstvo a začína výrazná degradácia spoločnosti. Sebarealizáciu možno dosiahnuť uctievaním prejavenej podoby Boha v chráme (pūjā).
 • Kali (trvá 432 000 rokov), v telách sa žije cca 100 rokov. Začala pred vyše päťtisíc rokmi, prináša so sebou silný materializmus, ateizmus, hádky a nevedomosť. V Kali-yuge dosahuje zlá karma postupne až takú mieru, že na jej konci zostúpi Najvyšší Pán ako Kalki avatar a zničí celú civilizáciu, aby tak započal novú Satya-yugu. Potom začína nový vývojový cyklus odznova. Sebarealizáciu možno dosiahnuť len pomocou bhakti-yogy a konkrétne mantra-meditáciou (mahā-mantra sańkīrtana-yajña).

 

V každom ďalšom veku sa teda všetko zmenšovalo a redukovalo. Veľkosť Zeme, veľkosti ľudí, počet obyvateľov, veľkosť stromov, zvierat, dĺžka života, sila, pamäť, viera v Boha. Teda aj zbožnosť sa v každom veku o 1/4 postupne vytrácala.

Védy popisujú, že v Kali-yuge – v poslednom železnom veku hádok – sa 8 hlavných vlastností bude redukovať až k nule:

1. dharmaḥ — náboženské zásady (zbožnosť)

2. satyam — pravdovravnosť

3. śaucam — čistota

4. kṣamā — schopnosť odpúšťať

5. dayā — milostivosť

6. āyuḥ — dĺžka života

7. balam — telesná sila

8. smṛtiḥ — pamäť

 

Tu sa dostávame konečne k procesu, ktorý je určený na sebarealizáciu pre nás obyvateľov Kali-yugy.

 

Bhakti-yoga

 

 

Yuga-dharma

V predošlých vekoch boli obyvatelia Zeme naozaj kvalifikovaní mnohými spôsobmi. Dokázali dokonale ovládnuť svoju myseľ pomocou sedových pozícií a ovládania dychu, vykonávať zložité védske (magické) obrady a uctievania. Pre „moderného“ človeka Kali-yugy je však ovládanie mysle veľmi ťažké. A ako chceme byť sebarealizovaní, keď nedokážeme byť ani pokojní a sebaovládnutí?

Práve z tohto dôvodu je pre tento najpoklesnutejší vek určená mantra-meditácia. Táto starobylá jógová metóda pripomína mystickú modlitbu. Sústredením sa na zvuk mantry môžeme zastaviť neustály tok myšlienok a zároveň robiť skutočný duchovný pokrok.

Mantra — transcendentálna zvuková vibrácia, ktorá očisťuje a oslobodzuje myseľ od materiálneho znečistenia a tak automaticky očisťuje aj naše vedomie (ktoré sa šíri celým telom, pretože je prejavom duše, nás samotných). Samotný sanskritský výraz: mantra je zložený z dvoch slov: manas (myseľ) a trāyate (chrániť pred niečím alebo oslobodiť).

Na rozdiel od ostatných nižších foriem yogy ide Bhakti-yogín priamo k veci a snaží sa obnoviť vzťah s Bohom tým, že medituje na Jeho podobu a snaží sa Mu slúžiť pod vedením pravého duchovného učiteľa.

„Po mnohých narodeniach a smrtiach sa človek, ktorý je v pravde obdarený poznaním, odovzdá Mne, vediac, že Ja som príčinou všetkých príčin a všetkého, čo jestvuje. Taká duša je veľmi vzácna.“ Bhagavad-Gíta 7.19

S jeho pomocou potom vykonáva nasledovné činnosti dharmy, kam patrí 9 autorizovaných spôsobov:

„Naslouchání a zpívání o transcendentálním svatém jménu, podobě, vlastnostech a zábavách Pána Viṣṇua, jakož i o všem, co k Němu patří, vzpomínání na ně, sloužení Pánovým lotosovým nohám, uctívání Pána šestnácti předměty, modlení se k Němu, jednání v roli Jeho služebníka, považování Pána za svého nejlepšího přítele a odevzdání všeho Jemu (neboli sloužení tělem, myslí a slovy)—těchto devět procesů je uznáváno za čistou oddanou službu. Ten, kdo zasvětil svůj život službě Kṛṣṇovi těmito devíti metodami, je nejučenější ze všech, neboť si osvojil úplné poznání.“ Śrímad Bhagavatam 7.5.23-24

Z týchto činností k dosiahnutiu duchovnej dokonalosti stačí praktizovať čo i len jednu z nich, ale správnym kvalifikovaným spôsobom. Z nich Védy konkrétne pre Kali-yugu uvádzajú prvé dva spôsoby vykonávania bhakti-yogy (láskyplnej oddanej služby Najvyššej Božskej Osobe). Načúvanie – śravaṇaṁ a ospevovanie – kīrtanaṁ (mantra-yoga).

Medzi načúvanie patrí samotné štúdium Véd, konkrétne Bhagavad-Gíty a Śrímad Bhagavatamu. Nejde však len o nejakú suchú teóriu, ale Védy popisujú, že samotné združovanie sa s týmito posvätnými duchovnými textami je očisťujúce a obnovuje náš zabudnutý vzťah s Bohom. Okrem toho, že adept yogy získa pokročilé znalosti o objekte štúdia a samotnom Krišnovi, vyvinie týmto načúvaním prirodzenú pripútanosť k praxi duchovného života. Je prirodzené, že keď sa chceme kvalifikovať na vzťah s Bohom, mali by sme o Ňom a Jeho činnostiach chcieť vedieť čo najviac, aby tento vzťah nebol len na mentálnej alebo sentimentálnej úrovni. Napríklad, keď sme do niekoho tu na Zemi zamilovaný, prirodzene chceme o ňom vedieť čo najviac a hlavne, čo ho teší. Keby niekto svojej novej priateľke priniesol na narodeniny zabalenú X-box hru, asi by z toho pochopila, že váš záujem nie je príliš úprimný a osobný. A rovnako to je aj s Bohom, ktorý je osoba a chce s nami vzťah opätovať. Čím sme úprimnejší, tým nám On viac na duchovnej ceste pomáha.

„Tým, ktorý sú Mi neustále oddaní a s láskou Ma uctievajú, dávam poznanie, s pomocou ktorého ku Mne dospejú.“ Bhagavad-Gíta 10.10

„Každého odmeňujem podľa toho, ako sa Mi odovzdáva. Ó, syn Pṛthy, všetci v každom ohľade kráčajú Mojou cestou.“ Bhagavad-Gíta 4.11

Ospevovanie. Keď niekoho milujeme, preukazujeme to tým, že na neho neustále myslíme a hovoríme o ňom. Okupuje našu myseľ takmer nepretržite. A do tohto štádia by sme sa mali dostať aj s Bohom. Esenciálnou praxou bhakti-yogy je teda mantra-yoga alebo inak mantra-meditácia, kde sústredíme svoju myseľ na Krišnu.

 

Mahá-mantra

Ktorú mantru si ale vybrať? Védy poznajú mnoho mantier, ale špecificky spomínajú Mahá-mantru, ktorú opisujú ako „Veľkú mantru oslobodenia“. Je natoľko účinná, že zahŕňa všetky ostatné mantry. Môže byť opakovaná v mysli alebo nahlas, osamote či spoločne. Na jej praktizovanie sa nevzťahujú žiadne prísne pravidlá.

Mahá-mantra je popisovaná ako prostriedok, ktorý dokáže postupne očistiť naše hmotou znečistené vedomie. Práve to vedomie, vďaka ktorému sme zabudli na náš večný vzťah s Bohom ako Jeho nedieľnych čiastočiek.

Mahā-mantra — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare — znamená veľký oslobodzujúci spev, ktorý je v dnešnom veku Kali určeným autorizovaným spôsobom pre duchovnú sebarealizáciu; je to sańkīrtana-yajña  – teda najvyššia obeť konaná spôsobom spievania svätých mien Boha (buď polohlasné odriekanie = džapa; nahlas = kírtan; alebo viacerí spoločne nahlas = sankírtan).

Táto informácia sa dá jednoducho podložiť v samotných záveroch Véd, preto uvediem aspoň niekoľko veršov, ktoré to dokazujú:

„Táto mantra pozostávajúca zo šestnástich mien a tridsaťdva slabík je Mahá-mantra pre vek Kali, ktorou môžu byť všetky bytosti oslobodené. Nikto by nemal nikdy zanechať spievanie tejto Mahá-mantry a dať sa na inú cestu tzv. očistných procesov, ktoré praktizujú materialisti, alebo sa dať na spievanie iných metrických kompozícií mena Krišnu, ktoré sú proti čistým záverom písiem, alebo sú naplnené rásabhásou. O tejto božsky duchovnej Mahá-mantre, ktorá oslobodzuje osobu z materiálnej existencie povedal Pán Brahma, pôvodný guru – “Kali-santararadi srutite” – „Písma vyhlásili túto mantru za najlepší spôsob oslobodenia vo veku Kali.“ Vypočujúc si toto od Brahmu, synovia a nasledovníci Brahmu, počnúc Náradom, tí všetci prijali Haré Krišna Mahá-mantru a meditujúc nad ňou dosiahli dokonalosť.“ Ananta-samhita – časť Nárada Pančarátry.

„Můj milý králi, i když je Kali-yuga oceánem chyb, má přesto jednu dobrou vlastnost: pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry lze dosáhnout osvobození z pout hmoty a odejít do transcendentálního království.“ Śrímad Bhagavatam 12.3.51

„Výsledku, kterého bylo v Satya-yuze možno dosáhnout meditací o Viṣṇuovi, v Tretā-yuze provádĕním obĕtí a ve Dvāpara-yuze sloužením lotosovým nohám Pána, lze v Kali-yuze dosáhnout pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.“ Śrímad Bhagavatam 12.3.52

„Meditácie, obete, a chrámové uctievanie nemajú v tomto veku Kali zmysel. Ale jednoduchým spievaním Svätého mena Krišny – Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare – je možné dosiahnuť sebarealizáciu.“ Višnu Purána 6.2.17

„V Dvápara-yuge bolo možné uspokojiť Krišnu alebo Višnua jedine okázalým uctievaním podľa systému pánčarátriky, ale vo veku Kali možno uspokojiť a uctievať Najvyššiu Božskú Osobu Hariho jednoducho spievaním svätého mena.“ Nárayana-samhita

„Medzi veľkými mudrcami som Bhṛgu, medzi vibráciami som transcendentálne oṁ. Z obetí som spievanie svätých mien (japa) a z nehybných vecí som Himālaye.“ Bhagavad-Gíta 10.25

„V tomto veku hádok a pokrytectva je jediným prostriedkom na oslobodenie spievania Svätého mena Pána. Nie je inej cesty. Nie je inej cesty. Nie je inej cesty.“ Brhanáradiya Purána 38.126

„Všetky védske obrady, mantry a vedomosti sú zhrnuté do ôsmich slov – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare.“ Nárada – Pancarátra

„Keď preskúmame celú védsku literatúru, nikto nemôže nájsť dokonalejšiu metódu náboženstva pre tento vek ako je spievanie Haré Krišna.“ Kali-santarana Upanišáda

„Podstata všetkého védskeho poznania, ktoré zahŕňa tri druhy védskych činností (karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa a upāsanā-kāṇḍa), chandy alebo védske hymny a metódy pre uspokojenie polobohov, je obsiahnutá v ôsmych slabikách Haré Krišna, Haré Krišna. To je jadro celej Védanty. Spievanie svätého mena je jediný spôsob, ako prekonať oceán nevedomosti.“ Nárada-pančarátra

„Haré Krišna Haré Krišna Krišna Krišna Haré Haré, Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré – týchto šestnásť mien zložených z tridsiatich-dvoch slabík je jediným prostriedkom, ako zmariť zhubné účinky Kali-yugy. Z celých Véd je zrejmé, že pre prekročenie oceánu nevedomosti nie je iná možnosť než spievanie svätého mena.“ Kali-santarana Upanišáda z Krišna Yajur Védy

Tento spôsob dosiahnutia duchovnej dokonalosti vám môže pripadať príliš jednoduchý, vzhľadom na celú védsku filozofiu a jej rôzne detaily. Zdanie ale klame. Ani taký jednoduchý proces, v porovnaní s predošlými procesmi v predchádzajúcich vekoch, nie je pre bežného materialistu prechádzka ružovou záhradou. Môžete si to sami vyskúšať. V prvom rade, sústrediť sa na zvuk Mahá-mantry a snažiť sa nemyslieť na nič iné, môže byť ťažšie ako si vie väčšina ľudí predstaviť. Vskutku, myseľ je tak silná, že vám bude podsúvať rozličné materiálne témy, nápady, spomienky či plány na budúcnosť. Vydržať sústrediť sa čo i len jednu minútu môže byť naozaj veľký problém. Čo potom povedať o pravidelnom a sústredenom recitovaní či spievaní Mahá-mantry?

Bez sústredenia a „bytí v prítomnosti“ je efekt mantra-meditácie oveľa slabší, aj keď nie úplne zanedbateľný. Je preto potrebná pravideľnosť, stálosť a tréning – tak ako so všetkým. Okrem toho je tu však ešte jeden faktor, ktorý rozhoduje o tom, či to bude fungovať, a ten sa už tak „jednoducho“ mechanicky znásilniť nedá, aj keby sme chceli, a tým je úprimnosť.

Úprimnosť znamená, že počas volania Krišnu pomocou tejto mantry sa Mu v princípe prihovárame a oslovujeme Jeho – Krišna, Jeho energiu Rádha a Jeho podobu, ktorá dáva duši šťastie – Ráma. Inými slovami, táto mantra je modlitba, aby nás znova zamestnal v Jeho službe. Keďže ale Boh nie je naivný, dobre vie, aké sú naše zámery, a na základe toho nám odpovedá. Pre tých, ktorí Ho chcú úprimne a bez akýchkoľvek hmotných motívov potešiť a naozaj meditujú s vedomím „Krišna, dasoham“ – Krišna, som tvoj služobník – tým udeľuje postupne naozaj svoju priazeň a oslobodzuje ich deň za dňom, týždeň za týždňom a mesiac za mesiacom od hmotných túžob, ktoré je inak nemožné prekonať. Dáva im zároveň chuť načúvať a ospevovať Ho čím ďalej viac, a inteligenciu, aby dokázali hlbšie rozumieť Jeho inštrukciám vo Védach a tak k Nemu postupne dospieť.

Na druhej strane, u tých, ktorí mantrujú alebo robia iné činnosti s postrannými motívmi, reaguje podobne a dáva im to, o čo Ho žiadajú. Na ich smolu, sami sa tak ukracujú o to jediné, čo ich môže skutočne raz a navždy spasiť a namiesto toho od Neho dostávajú vlastne omrvinky v podobe dobrej karmy, t.j. hmotného bohatstva, slávy, moci, krásy a pod. Aj keď aj oni robia istý pokrok, ten je nesmierne pomalý, a pritom sa ešte viac zaplietajú do spletitej siete karmy a hmotného života. Väčšinou, keď sa im nejaké hmotné priania splnia, zabudnú na Krišnu alebo pokusy o duchovný život a snažia sa užívať si hmotný pôžitok. Ten skôr či neskôr ale vždy skončí a ostanú takmer tam, kde boli na začiatku.

Stále je ale podľa slov samotného Krišnu inteligentnejšie žiadať práve Jeho, aj keď len o hmotné požehnania, ako to skúšať obkľukou cez rôzne védske rituály, uctievanie polobohov a podobne. Koniec-koncov, On vie aj tak vždy o všetkom a nepriamo všetko schvaľuje. Keď sa teda ale niekto obracia na Neho aj takto, hoc neúprimne, je to aspoň známka istej triezvosti a videnia reality takej, aká je. Pokiaľ má takýto adept túžby zmiešané, chcel by byť aj služobníkom Krišnu a zároveň si ešte aj materiálne užívať, Krišna to zariadi väčšinou tak, že takémuto jogínovi splní aj materiálne sny, ale takým spôsobom, aby vždy popri nich získal aj lekcie, ktoré ho naučia, že materiálne výsledky so sebou prinášajú utrpenie a mal by sa ich vzdať. Týmto spôsobom Krišna svojim oddaným pripravuje rôzne zvláštne, priam až mystické lekcie, namiesto toho, aby „výučbu“ duše nechal na karmu a hmotnú energiu ako to má vo zvyku pri bežných materialistoch.

Výsledky postupného pokroku v bhakti-yoge, čo by vrcholného procesu sebarealizácie, sú potom automatická nechuť vykonávať hriešne činnosti, znamenite spomínané tu – 4 regulácie.

Na základe úprimnosti adepta mu zároveň Krišna pošle do života gurua, ktorý bude reflektovať to, čo žiak skutočne chce. Pokiaľ je naozaj úprimný, tak mu pošle oslobodenú živú bytosť, ktorá Krišnu už realizovala a venuje sa kázaniu a vedeniu úprimných adeptov späť ku Krišnovi.

„Obráť sa na duchovného učiteľa a uč sa od neho pravde. Pýtaj sa ho so všetkou pokorou a verne mu slúž. Sebarealizované duše ti môžu dať poznanie, lebo ony uzreli pravdu.“ Bhagavad-Gíta 4.34

Pre tých, ktorí nie sú tak úprimní a v skutočnosti hľadajú iba miesto v nejakej cirkvi či organizácii, postavenie, slávu, moc či osobný prospech, pošle takého pseudogurua, ktorý mu všetko toto nasľubuje, prípadne aj zabezpečí.

To som spomínal v kapitole s názvom – Vylučovacou metódou k Absolútnej Pravde, kde som upozorňoval na úskalia prijatia alebo nasledovania pseudogurua. Aj na Slovensku a v Európe sa vyskytujú sekty, ktoré tvrdia, že riešia bhakti-yogu, pričom ide o podvodníkov, ktorí len využívajú naivitu nasledovníkov, ktorí o Védach nemajú v skutočnosti ani tušenie. Takéto sekty ťažia z kultu osobnosti svojho gurua, ktorý sa väčšinou sám vyhlasuje za Boha, čo je v príkrom rozpore s Védami. Zoznam všetkých inkarnácií Boha je možné nájsť predpovedaný v samotných Védach – tu.

 

Zhrnutie

 • Stručný prehľad:
  • V tejto prvej kapitole vysvetľujem, aký je v skutočnosti mizerný a beznádejný materialistický život.
  • V druhej som poskytol argumenty na to, že to, čo nám prezentujú materialisti ako Pravdu, je iba ich ateistická viera, ktorou ľudí držia v nevedomosti.
  • Tretia kapitola hovorí o tom, že nie všetko, čo sa javí ako duchovné, duchovným aj je a väčšinou ide len o prezlečený rafinovaný materializmus – ezoteriku.
  • V štvrtej kapitole som načrtol myšlienkový postup, ako niekto môže nájsť pôvodný zdroj poznania, od rôznych filozofií až po Védy.
  • Piata kapitola ukázala, aký je vlastne rozdiel medzi telom a dušou.
  • Šiesta popisuje dušu.
  • Siedma kapitola načrtla popis Boha, ako sa sám prezentuje vo Védach.
  • Ôsma kapitola vysvetľuje princíp reinkarnácie
  • Deviata kapitola vysvetlila karmu, ako vzniká, prečo a ako sa jej zbaviť.
  • Desiata kapitola vysvetľuje spôsob zbavenia sa karmy a smerovanie k duchovnej dokonalosti a realizácii Boha.
  • Finálna, jedenásta kapitola, vysvetľuje prax duchovnej sebarealizácie tak, ako ju učia Védy.

Samozrejme, nie je v mojich silách, aby vám táto séria článkov – Teória všetkého – objasnila všetky otázky, tých bude mať pozorný čitateľ určite desiatky (prinajlepšom). Cieľom je skôr stručný prierez témami, ktorými sa Védy zaoberajú a kam smerujú vo svojom závere, čo je teda ich cieľom. Védy samotné nie sú od Krišnu rozdielne, rovnako ako Mahá-mantra. Toto pochopenie však nie je možné sprostredkovať teoreticky a vyžaduje si naozaj úprimnú prax. Rovnako ako aj skutočný pokrok na tejto duchovnej mystickej ceste nie je otázkou nejakých článkov a suchého chápania súvislostí. Tie sú ale na začiatok potrebné chápať, aby nádejný jogín mal aspoň tušenie o čom to celé je a navnadilo ho to ísť si za týmto ušľachtilým cieľom, ktorý je veľmi vzácny. Drvivá väčšina živých bytostí v materiálnom svete spí a tieto témy pre nich nie sú zaujímavé. Radšej si tvrdohlavo skrývajú hlavu pod pieskom, aby nemuseli rozmýšľať o takom, pre nich nepodstatnom, „detaile“ života, akým je jeho ZMYSEL. Ironické, však? Jednoduché a pritom tak ťažké. Samotná filozofia Véd a systém, ktorý Krišna vymyslel a v ktorom žijeme, je pritom veľmi prirodzený a intuitívny. Na začiatok môžete vnímať veľa nových informácií a súvislostí, ale s odstupom času si poviete, že to naozaj dáva väčší zmysel a je to prirodzenejšie ako to, čomu ste verili doteraz. Chápem ale, že výchova je silná vec, samému mi trvalo pár rokov, kým som dokázal reálne viac doceniť to, čo Védy vlastne tvrdia, a čoraz viac spochybňovať to, čo nám tvrdí materialistická spoločnosť.

Som si vedomý, že táto posledná kapitola má oveľa väčší potenciál na rozpísanie, ale momentálne mi nenapadá nič, čo by som sem mal dopísať. Je toho totiž naozaj veľa a neviem, kde začať. Na každý jeden bod by sa dal napísať samostatný článok. Koniec koncov, to, čo som sa snažil vysvetliť v tejto sérii desiatich článkov, sa popisuje v Šrímad Bhagavatame v rozsahu 18 000 veršov a to je len jedna z Védskych kníh. Pre samoštúdium odporúčam online verziu Šrímad Bhagavatamu, ktorú nájdete tu. Začať by bolo treba ale s Bhagavad-gítou, ktorú nájdete tiež na danom odkaze, alebo s jednoduchšími knihami od Šrílu Prabhupádu. Kto by mal záujem nasmerovať, neváhajte ma osloviť.

Rovnako privítam všetky komentáre, ktoré môžete adresovať priamo sem pod článok alebo ako správu na FB Reinkarnacia.sk. Možno spoločne dospejeme k odpovediam, ktoré by zaujímali viacerých z vás a doplním potom tento článok alebo aj ďalšie o to, čo vás zaujíma.

Ďakujem za pozornosť.

 

P.S.: Ako je u mňa už zvykom, nechám tento článok pár dní ležať a budem rozmýšľať, ako ho ešte vylepšiť – tak, ako som to robil aj s predošlými. Keď sa po čase k nemu, alebo teda, k nim, vrátite, je možné, že budú rozsiahlejšie a o niečo lepšie spracované.

 

admin.

 

Sledujte ďalšie zaujímavosti na našom Instagrame:

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

6 komentárov Zanechať komentár
 • Sú niekde uvedené pravidlá ako presne meditovať na Mahá-Mantru? V skratke by to mala byť meditácia pri ktorej sa napr. sústredím na vlastný dych resp. na prítomný okamih, pričom si buď v mysli alebo nahlas recitujem danú mantru? Ďakujem 🙂

 • Takže je v poriadku mať pri tom pustené napr. aj to video, čo bolo priložené v tomto článku však? 🙂

 • Dobrý deň,
  na začiatok ďakujem za pekné a stručné vysvetlenie tejto teórie podľa Véd.
  Naozaj dobrá práca, ktorá mi otvorila trochu viac oči, aj keď sa tejto téme venujem už vyše 15 rokov.
  Mohol by som sa dozvedieť meno autora?
  Za odpoveď vopred ďakujem.

  • Dobry den, dakujeme pekne. Autorom som ja – admin 🙂 Pokial myslite clanok. Civilne meno vam nic nepovie. Co sa tyka autora a zdroja Pravdy, to je samozrejme Krisna 😉

Mohlo by vás zaujímať

12.máj 2019 Pracuj, pracuj, pracuj, užívaj si, zomri (Teória všetkého, 1. časť)

Človek je pevne presvedčený o tom, že bdie, ale v skutočnosti je chytený v sieti spánku a ilúzií, ktoré si...

ČÍTAŤ VIAC
11.máj 2019 Všetko, čo nás učili, je inak (Teória všetkého, 2. časť)

V prvom článku sme si zhrnuli, ako vyzerá život materialistu. K tomu, aby som sa znova o kúsok priblížil k tomu,...

ČÍTAŤ VIAC
10.máj 2019 Čo určite nie je "duchovno" (Teória všetkého, 3. časť)

Som duchovný? Čo si dnes ľudia predstavujú pod pojmom „som duchovný?“ Je to len akási nálepka, vďaka...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom