Citáty a verše

Srimad Bhagavatam 11.3.38

“Brahman, vĕčná duše, se nikdy nenarodil, nikdy nezemře, neroste ani neubývá. Tato duše je ve skutečnosti znalcem mládí, středního vĕku i smrti hmotného tĕla. Duši tedy lze chápat jako čisté vĕdomí existující všude, ve všech dobách a nepodléhající zničení. Tak jako se jeden životní vzduch v tĕle projevuje...

Srimad Bhagavatam 11.3.18

“Podmínĕné duše přijímají v lidské společnosti mužské a ženské role a spojují se v pohlavních vztazích. Neustále se tak na hmotné úrovni snaží odstraňovat své neštĕstí a neomezenĕ zvĕtšovat své štĕstí. Je však třeba si všimnout, že nevyhnutelnĕ dosáhnou právĕ opačného výsledku. Jinak řečeno, jejich štĕstí nevyhnutelnĕ zmizí...

Srimad Bhagavatam 11.3.6,7

“Vtĕlená živá bytost pohánĕná hluboce zakořenĕnými hmotnými touhami zamĕstnává své činné smyslové orgány ploduchtivými činnostmi. Díky tomu zakouší výsledky svých hmotných činností putováním po tomto svĕtĕ v takzvaném štĕstí a neštĕstí. Takto je podmínĕná živá bytost nucena podstupovat opakované rození a umírání. Pohánĕna následky svých vlastních činů (karmou),...

Srimad Bhagavatam 11.3.5

“Individuální živá bytost, pán hmotného tĕla, si svými smysly snaží užívat smyslových objektů hmotné přírody. Tak mylnĕ ztotožňuje stvořené hmotné tĕlo s nezrozeným vĕčným Já a zaplétá se do Pánovy iluzorní hmotné energie.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/3/5

Srimad Bhagavatam 11.2.52

“Když se yogín zbaví sobeckého pojetí, kdy si myslí „Toto je můj majetek a to je jeho“, a nezajímá se již o radosti svého hmotného tĕla a není lhostejný k nepohodlí druhých, bude naprosto klidný a spokojený. Bude se jednoduše považovat za jednu ze všech živých bytostí, které...

Śrímad Bhagavatam 11.2.49

“Hmotné tĕlo je v hmotném svĕtĕ vždy podřízeno rození a rozkladu. Životní vzduch (prāṇa) je sužován hladem a žízní, mysl je vždy plná obav, inteligence touží po nedosažitelném a všechny smysly jsou nakonec neustálým zápasem v hmotné přírodĕ vyčerpány. Ten, kdo nevyhnutelnými strastmi hmotné existence není zmaten, má...

Śrímad Bhagavatam 11.2.37

“Strach vzniká, když se živá bytost, pohroužená ve vnĕjší, klamné energii Pána, mylnĕ ztotožňuje s hmotným tĕlem. Když se takto odvrací od Nejvyššího Pána, zapomíná i na své přirozené postavení Pánova služebníka. Tento matoucí stav vzbuzující obavy je způsoben energií klamu zvanou māyā.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/2/37

Śrímad Bhagavatam 11.2.36

“Vše, co človĕk dĕlá svým tĕlem, slovy, myslí, smysly, inteligencí nebo očištĕným vĕdomím, v souladu s povahou, kterou nabyl na základě karmy, má obĕtovat Nejvyššímu. Vnímat cokoliv jako oddĕlené od Nejvyššího Pána nebo od Jeho vlastnictví se nazývá māyā neboli iluze.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/2/36

Śrímad Bhagavatam 11.2.29

“Pro podmínĕné duše je velmi tĕžké získat lidské tĕlo a každým okamžikem o nĕ mohou přijít. Myslím si však, že i ti, kdo získali lidský život, jen vzácnĕ získají společnost těch, kteří se venují duchovnímu životu.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/2/29

Śrímad Bhagavatam 10.88.10

“Osoba, která se takto stane rozvážnou, plnĕ zrealizuje Absolutního jako nejvyšší pravdu, nejjemnĕjší a dokonalý projev ducha, nekonečnou transcendentální existenci. Tak si uvĕdomí, že Nejvyšší Pravda je základem jeho vlastní existence, a je osvobozen z kolobĕhu hmotného života.” http://www.vedabase.com/cs/sb/10/88/10

Śrímad Bhagavatam 10.87.38

“Klamná hmotná příroda přitahuje nepatrnou živou bytost, aby ji objala, a ta proto přijímá podoby tvořené jejími vlastnostmi. Následnĕ ztrácí všechny duchovní vlastnosti a musí opakovanĕ umírat.” http://www.vedabase.com/cs/sb/10/87/38

Śrímad Bhagavatam 10.87.31

“Hmotná příroda ani duše, která si jí snaží užívat, se nikdy nerodí, a přesto živá tĕla vznikají, když se tyto dvĕ spojí, tak jako se tam, kde se voda setkává se vzduchem, tvoří bubliny. A tak jako řeky splývají s oceánem nebo nektar z mnoha různých kvĕtin splývá...

Śrímad Bhagavatam 10.87.29

“Ó vĕčnĕ osvobozený, transcendentální Pane, Tvá hmotná energie způsobuje, že se objevují různé pohyblivé a nehybné druhy života tím, že probudíš jejich hmotné touhy.” http://www.vedabase.com/cs/sb/10/87/29

Śrímad Bhagavatam 10.87.25

“Domnĕlé autority, jež prohlašují, že hmota je původem existence, že trvalé vlastnosti duše lze zničit, že vlastní já se skládá ze dvou oddĕlených složek, ducha a hmoty, nebo že hmotné počínání představuje realitu, zakládají svá učení na mylných představách, jež skrývají pravdu. Dualistická představa, že živá bytost je...

Śrímad Bhagavatam 10.87.24

“Každý na tomto svĕtĕ se nedávno narodil a brzy zemře. Jak zde tedy nĕkdo může znát Jeho, jenž existoval přede vším ostatním? Když ulehá a stahuje všechno do sebe, nic jiného nezůstává – žádná hrubá ani jemná hmota, ani tĕla, která se skládají z obou, žádná síla času...

Śrímad Bhagavatam 10.87.20

“Zatímco individuální živá bytost obývá hmotná tĕla, která si pro sebe stvořila svojí karmou, ve skutečnosti zůstává hrubou i jemnou hmotou nezahalená. Je tomu tak proto, jak popisují Védy, že je nedílnou částí Tebe, vlastníka všech energií. Když učení mudrci zjišťují, že toto je postavení živé bytosti, naplní...