Citáty a verše

Śrímad Bhagavatam 10.87.3

“Ti, kdo přišli dokonce ještĕ před našimi dávnými předchůdci, meditovali o tomto stejném důvĕrném poznání Absolutní Pravdy. Však také každý, kdo se s vírou soustředí na toto poznání, se zbaví hmotných pout a dosáhne konečného cíle života.” http://www.vedabase.com/cs/sb/10/87/3

Śrímad Bhagavatam 10.86.46-48

“Zjevuješ se v srdcích lidí s čistým vĕdomím, kteří o Tobĕ neustále naslouchají, zpívají o Tobĕ, uctívají Tĕ, oslavují Tĕ a společnĕ o Tobĕ rozmlouvají. Ale přestože žiješ v srdci, jsi velmi daleko od tĕch, kteří mají mysli rozrušené zapletením v hmotných činnostech. Svými vlastními hmotnými silami se...

Śrímad Bhagavatam 10.85.16

“Díky štĕstí může duše získat zdravý lidský život, což je příležitost které je vzácné dosáhnout. Pokud je však přesto zmatená ohlednĕ toho, co je pro ni nejlepší, ó Pane, Tvá matoucí Māyā (iluze) ji přimĕje celý svůj život promrhat.” http://www.vedabase.com/cs/sb/10/85/16

Śrímad Bhagavatam 10.85.15

“Vskutku nevĕdomí jsou ti, kdo bĕhem svého uvĕznĕní v neustálém toku hmotných kvalit tohoto svĕta nepochopí, že Ty, Nejvyšší Duše všeho, co existuje, jsi jejich nejvyšší, konečný cíl. Zapletení v hmotných činnostech nutí tyto duše kvůli jejich nevĕdomosti putovat v kolobĕhu rození a umírání.” http://www.vedabase.com/cs/sb/10/85/15

Śrímad Bhagavatam 10.84.25

“Spící osoba si představuje alternativní realitu a jelikož se vidí pod různými jmény a v různých podobách, zapomíná na svou totožnost v bdĕlém stavu, která se liší od snu. Podobnĕ smysly toho, kdo má vĕdomí zmatené klamem, vnímají jen jména a podoby hmotných objektů. Taková osoba tedy ztrácí...

Śrímad Bhagavatam 10.84.13

“Ten, kdo ztotožňuje své já s neživým tĕlem složeným z hlenu, žluče a vzduchu, kdo pokládá manželku a rodinu jednou provždy za své a kdo považuje zemi, kde se narodil, za hodné uctívání – takový človĕk není o nic lepší než kráva nebo osel. Pravou inteligenci človĕk ukazuje...

Śrímad Bhagavatam 10.49.24

“Pošetilá duše, opuštĕná svými takzvanými svĕřenci, neznalá skutečného cíle života a lhostejná ke svým skutečným povinnostem, vstupuje do jiného těla, aniž by se jí podařilo splnit své zámĕry, a své hříšné reakce si bere s sebou.” http://www.vedabase.com/cs/sb/10/49/24

Śrímad Bhagavatam 10.49.21,23

itle>Každý tvor se rodí i umírá sám a sám zažívá spravedlivé odmĕny za své dobré a zlé činy. Hlupák jedná hříšnĕ, aby zaopatřil svůj život, bohatství, dĕti a ostatní příbuzné, neboť si myslí: „Tyto vĕci jsou mé.“ Nakonec ho však právĕ toto vše opustí a ponechá mu jen...

Śrímad Bhagavatam 10.49.20

“V tomto svĕtĕ nemá nikdo trvalý vztah s nikým jiným, ó králi. Nemůžeme zůstat navždy ani se svým vlastním tĕlem, o manželce, dĕtech a ostatních ani nemluvĕ.” http://www.vedabase.com/cs/sb/10/49/20

Śrímad Bhagavatam 2.1.12

“Jakou cenu má promarněný dlouhý život, který ani po mnoha letech v tomto světě neposkytl žádnou zkušenost? Lepší je jedna chvíle plného vědomí, protože ta přinese člověku začátek hledání jeho vyššího zájmu.” http://www.vedabase.com/cs/sb/2/1/12

Bhagavad-gíta 4.37

“Ó Arjuno, tak jako planoucí oheň mění palivové dříví v popel, oheň duchovního poznání spaluje na popel všechny reakce za hmotné karmické jednání.” http://www.vedabase.com/cs/bg/4/37

Bhagavad-gíta 3.39

Čisté vědomí živé bytosti (duše)  je zahalené jejím věčným nepřítelem v podobě chtíče, který není nikdy ukojen a spaluje jako oheň.” Je řečeno, že chtíč nelze ukojit žádným množstvím smyslového požitku, stejně jako oheň se nikdy neuhasí neustálým přidáváním paliva. V hmotném světě je středem všech činností sex,...

Srimad Bhagavatam 5.6.5

“Neovládnutá mysl je hlavní příčinou chtíče, hněvu, pýchy, chamtivosti, nářku, iluze a strachu. To vše dohromady tvoří pouto ku karmickým činnostem. Který učený člověk by mysli důvěřoval?” http://www.vedabase.com/cs/sb/5/6/5

Bhagavad-gíta 2.18,22

“Hmotné tělo nezahubitelné, nezměřitelné a věčné živé bytosti nevyhnutelně zanikne. Když to víš, neměl by ses rmoutit kvůli tělu. Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná.” http://www.vedabase.com/cs/bg/2/18 http://www.vedabase.com/cs/bg/2/22

Bhagavad-gíta 6.36

Pro toho, kdo má nezkrocenou mysl, je seberealizace obtížná, ale ten, jehož mysl je ovládnutá a jenž o seberealizaci usiluje správnými prostředky, má úspěch zajištěn. To je Můj názor.” http://www.vedabase.com/cs/bg/6/36

Bhagavad-gíta 2.14

“Dočasné příchody a odchody štěstí a neštěstí jsou jako příchody a odchody zimního a letního období. Pocházejí ze smyslového vnímání, a živá bytost (duše) se je musí naučit snášet, aniž by jimi byla rozrušena.” http://www.vedabase.com/cs/bg/2/14