fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.16

"Počátek, ukončení a udržování jsou fáze hmotných příčinných souvislostí. To, co všechny tyto hmotné fáze neustále doprovází od jednoho stvoření ke druhému a co jediné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.15

"Když osoba již nevidí dvacet osm oddĕlených hmotných prvků pocházejících z jediné příčiny, ale vidí samotnou příčinu, Osobnost Božství, jejímu přímému zážitku se říká...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.10

"Ó všemocný Pane, prosím buď milostivý a pozvedni tuto beznadĕjnou živou bytost, která spadla do temné jámy hmotné existence, kde ji uštkl had času. I když je tato ubohá živá bytost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.7

"Můj milý Uddhavo, hmotné tĕlo a mysl složené ze tří kvalit hmotné přírody se tĕ drží, ale ve skutečnosti jsou klamem, protože se projevují jen v přítomnosti, a původní ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.2

"Pro učené, seberealizované filosofy jsem jediným předmĕtem uctívání, vytouženým cílem života, prostředkem dosažení tohoto cíle a prokázaným závĕrem všeho poznání. Jsem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.1

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Seberealizovaná osoba, jež rozvíjela poznání písem až do bodu, kdy dosáhla osvícení, a jež není poznamenaná neosobní spekulací, chápe,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.45-46

"Můj milý Uddhavo, jsem Nejvyšší Pán všech svĕtů a tvořím i ničím tento vesmír, jelikož jsem jeho konečnou příčinou. Jsem tedy Absolutní Pravda a ten, kdo Mĕ uctívá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.44

"Ten, kdo Mĕ uctívá konáním svých předepsaných povinností, nemá jiný předmĕt uctívání a je si stále vĕdom Mé přítomnosti ve všech živých bytostech, dosahuje neochvĕjné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.38-39

"Ten, kdo je odpoutaný od uspokojování smyslů, jelikož ví, že vede k utrpení, a kdo touží po duchovní dokonalosti, ale vážnĕ nezkoumal proces vedoucí k dosažení Mĕ, by mĕl vyhledat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.37

"Realizovaná duše již nevidí nic jako oddĕlené ode Mĕ, protože její realizované poznání Mĕ zničilo toto klamné vnímání. Jelikož hmotné tĕlo a mysl byly dříve na toto vnímání...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.33-35

"Nikdo by nemĕl být sklíčený, když občas nezíská vhodné jídlo, a nemĕl by se radovat, když se mu dostane jídla v hojnosti. Mĕl by být pevný ve svém odhodlání a chápat, že obĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.32

"Jeden Nejvyšší Pán sídlí ve všech hmotných tĕlech a v duši každé bytosti. Tak jako se mĕsíc odráží v nesčetných vodních nádržích, je Nejvyšší Pán – byť jediný –...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.31

"Svĕtec by se nikdy nemĕl nechat vylekat či rozrušit jinými lidmi a sám by také nemĕl nikoho strašit ani rozrušovat. Mĕl by tolerovat urážky od druhých a sám nikdy nikoho neponižovat....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.27

"Človĕk by mĕl logicky zvážit, že vesmír nacházející se v Pánu a jeho vlastní hmotné tĕlo složené z mysli, řeči a životního vzduchu jsou z konečného hlediska výtvory Pánovy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.26

"Človĕk by nikdy nemĕl vidĕt jako konečnou realitu ty hmotné vĕci, které zjevnĕ zaniknou. S vĕdomím prostým připoutanosti ke hmotĕ by mĕl zanechat všech činností zamĕřených na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.22-23

"Neochvĕjným poznáním by mĕl mudrc jasnĕ chápat povahu spoutaného a osvobozeného stavu duše. Pouto nastává, když se smysly odchýlí ke smyslovému požitku, a úplné ovládání...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.17.57-58

„Ó moji nebozí staří rodiče, má manželka s pouhým nemluvnĕtem v náručí a mé ostatní malé dĕti? Beze mĕ nemají vůbec nikoho, kdo by je ochránil, a budou nesnesitelnĕ trpĕt. Jak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.17.56

"Hospodář, jehož mysl je však připoutaná k domovu a jehož proto ruší nutkavé touhy užívat si svých penĕz a dĕtí, jenž prahne po ženách, má lakotnou mentalitu a pošetile si...

ČÍTAŤ VIAC