fbpx
logo

Vtelenie duše a vývoj ľudského plodu podľa āyurvédy

Ľudské telo je výsledkom spojenia semena a ova (vajíčka) s pránou (životnou silou) a átmou (vteľujúcou sa dušou). Duševný, vyšší sklon sa nazýva vedah a obyčajný telesný, sexuálny sklon (linga) je príčinou túžby po sexe a plodení. Tá vyviera zo samotnej povahy kolobehu prevteľovania. Polobohom (dévom) a vyspelým ľuďom je vlastný sklon vedah, nízko založeným ľuďom a zvieratám je vlastný sklon linga.

Ak je viac ženskej sily vajíčka (22 dielov rajah) než sily semena (14 dielov) muža, rodí sa dievča. Ak je to naopak, tak chlapec. A ak sú oba elementy v rovnakom pomere, rodí sa hermafrodit.

Keď je dieťa plodené s rozrušenou mysľou (s duševným stavom strachu, šialenstva, pod vplyvom omamných látok a pod.), vznikajú chromé, slepé deti a trpaslíci. Ak je semeno obojstrannou vayu (životnou silou) tiesnené a tým sa rozdelí, stáva sa aj telo dvojné a tým vznikajú dvojčatá. Tak je z vajíčka ženy (pesin, rajah) a zo semena muža (šukra, virja, vija, bindu, vajra, retah, kaimaka atď.) utvorený zárodok.

Vedomím inkarnujúcej sa duše obdarený plod je potom skrze vayu (vzduch) životnou silou rozčleňovaný, skrz agni (oheň) ohrievaný, skrz apo (vodu) hydratovaný, skrz bhumi (zem) spevňovaný a akášou (priestorom) rastie.

Toto ľudské zrodenie náleží medzi živorodé (jarajuja), kedy počatie začína vyvrcholením pohlavného styku dvoch pohlaví, kde v podbrušku pôsobiaca životná sila apana vyvolá výtok semena a jeho zmiešanie s tou istou silou uvoľneným vajíčkom (zvaným tiež sonita, majija) ženy. Maternicová vayu (životná sila) živí spojenie semena muža a ženy (vija) tvoriace zárodok (anava), v ktorom bdie v jemnom stave 24 tattiev (podstát života) a vzájomné pomery síl rozhodujú o pohlaví dieťaťa spolu s karmou vteľujúcej sa duše.

 

Vstup duše

Spojený zárodok sa v priebehu dňa prostredníctvom činnosti vayu (životnej sily), pitta (ohňa) a kapha (hlienu) premieňa v pevnú hmotu do tvaru veľkosti matkinho palca. V ďalší deň zárodok v tele naboptná a vyzerá ako mlieko, keď sa zmieša s tvarohom a zrazeným mliekom. Jiva (duša) zostupuje (ak klesá zo sveta predkov, polobohov) do tohto zárodku po dobu desiatich dní. Vo vode je tri dni, v ohni tri dni, tri dni prechádza akášou (éterom priestoru) a jeden deň prechádza vzduchom.

embryo

Jiva [čítaj džíva] význačného ducha sa môže ukázať matke alebo aj niekomu inému v sne, čím dáva najavo, že síce zostupuje na základe svojej karmy, ale so špecifickým poslaním. Spravidla sú to duše význačných jedincov alebo duší, ktoré obývali svet nebeských planét Svarga, poslednú rajskú sféru polobohov, kde ešte vládne zrodenie a smrť, klamná hra ideí a krásy sveta prírody. Veľkí králi, tvorcovia a hrdinovia môžu tadiaľ prejsť z jedného tela do druhého, aby pokračovali na diele očisty duše, ktorá smeruje k večnosti.

Bytosť, ktorá má skúsenosti zo ženských zrodení, býva priťahovaná otcom, bytosť majúca skúsenosti z mužských zrodení zase matkou. Astrálne svetlo nižšieho jemného tela, ktoré prechádza z rodičov na plod, spôsobuje, že karma duše sa spája s jemnohmotnou karmou rodu. Ak je duša silnejšia, rod si podriaďuje, ak je málo vyvinutá, rod ju pohltí.

Lono matky sa môže duši javiť ako vírivá hra farieb a obrazov lákajúca k nahliadnutiu alebo ako jaskyňa poskytujúca útočisko pred víchricou astrálnych sfér. Podľa toho, z akej úrovne bytosť prichádza, tak sa jej lono javí. Loná nízko založených žien nemajú žiadny ochranný obal svetla proti vteľovaniu nižších bytostí, ktoré svoju vyzretosť pre ľudský svet dokazujú schopnosťou prejsť tento obal (jyotir pitha). Tým je spôsobené klesanie úrovne ľudstva a tiež možnosť vstupu veľkého množstva zvieracích, ešte neskúsených duší do ľudských tiel. Tým rad druhov zvierat vymiera a počet ľudí stúpa.

Keďže teraz vládne temný materialistický vek – Kali-yuga, klesajú vibrácie Zeme z úrovne veku hrdinov do obdobia veku davu. Bolestný prechod sa prejavuje stratou duchovnej ochrany ľudstva, naviac ešte posilnený prostriedkami vnuknutými ľudstvu z nižších astrálnych planét, čim sa prirodzené mystické sily duše premenili na prostriedky technické. Levitácia na tvorbu mechanickych lietadiel, telepatia na telekomunikáciu, jasnovidnosť na televíznu obrazovku, telekinézu nahradili žeriavy, vrtuľníky a pod.

 

Vplyv rodičov

Účel zovňajšieho manželstva, vysvätenie manželskej postele, či už kresťanským alebo staroindickym spôsobom, má viesť k tomu, aby toto miesto priťahovalo čistú dušu, ktorá tu dokončí svoje dielo. Samozrejme, čo sa týka kresťanských zvykov, tie sú už značne pozmenené a degradované oproti pôvodnej dharme.

Aby sa jíva mohla vteliť, majú byť astrologické charakteristiky postavenia nebeských planét základného horoskopu v harmonickom postavení s obrazom karmy bytosti, ktorá sa vteľuje. Tomu odpovedá horoskop podmienok počatia. Rovnako tak aj moment narodenia dieťaťa má súhlasiť s jeho karmou. V opačnom prípade by sa dieťa narodilo mŕtve. Ak sa nepodarí spojenie jívy (duše) s telom, dôjde k samovoľnému potratu v priebehu tehotenstva (o násilných potratoch sa dočítate v tomto článku – Je vraždenie vlastných detí normálne?). Dieťa sa narodí už mŕtve či neunesie prvotné nadýchnutie – prasuti vayu (prvotný nádych) a zomrie po pôrode.

Často sa stáva, že bytosť si má odčiniť nejakú horšiu karmu, zrodí sa do lona matky a smrťou po pôrode si túto karmu spáli (očistí). V prípade narodenia dieťaťa, ktoré má homo a bisexuálne sklony, sa jedná o dušu prechádzajúcu zo ženského na mužský pól alebo naopak. Duša má skúsenosti iného druhu sexuálneho chovania a cítenia, jej jemné telo nesie iné skúsenosti oproti telu, ktoré nosí teraz.

Všetky možnosti dané osudom a jeho možnosťami sa však nedajú nikdy popísať, pretože sa tu zaoberáme vtelením a rastom plodu samotného bez ohľadu na karmu inkarnujúcej sa duše. Koho zaujímajú všetky princípy, odporúčam našu sériu článkov Teória všetkého.

V momente samotného sexuálneho styku rodičov jíva rodičov len pozoruje bez ohľadu na to, z akej sféry bytia – polobožskej, démonickej, ľudskej, zvieracej atď., prichádza. Vír prány okolo sexujúcej dvojice mu znemožňuje vtelenie. Je to ochranný aurický kruh – mithuna pitha, ktorého sila môže byť tak veľká, že zabráni inkarnujúcej sa bytosti vo vtelení. Až potom, ako sa táto pitha zmierni, začína sa v priebehu času (cca 10 dní až niekoľko mesiacov) proces premietania jívy do nového tela.

 

Vývoj hmotného tela

Vstupom do lona (kuksa) sa z neho stáva garbhasthita (vtelenec) a je o ňom povedané: „Ó ty, ktorý si tlačený medzi otcom a matkou!“

Počas siedmich noci nadobúda zárodok podobu bubliny. V priebehu druhého týždňa sa táto rôsolu podobná hmota zhusťuje, a preto sa jej hovorí kalata (dielkovaná). Počas pätnástich dní nadobudne štvoruholníkový tvar. Živí sa potravou prijímanou od matky, má hustotu tvarohu, pričom sa časť plodu začína meniť v pohlavné orgány, čo bude trvať tri mesiace.

Štvrtý týždeň sa zárodok spevní a získava jeden z troch tvarov. Keď utvorí guľatý tvar, jedná sa o plod mužského pohlavia. Ak nepravidelný (akoby nádorovitý) tvar, ide o zárodok ženského pohlavia a ak má predĺžený tvar, bude to obojpohlavný jedinec. Tiež sa tvorí sieť nádi (dhamani), jemných prúdov budúceho jemného tela (hlavne obalu životnej sily prány) a to šušumna, ida, pingala, gandhari, hastijihva, pusa, alambusa, jasasvini, samkhini a kuhu spolu s ostatnými 350 000 nádi.

Piaty týždeň sa u zárodku tvorí pupok. Embryo je pupočnou šnúrou vyživované z matkinho tela prostredníctvom výdatného vlhka a tepla. Spočiatku prijímalo potravu prostredníctvom pórov a teraz prijíma pupočnou šnúrou. Tá je spojená s placentou matky a tá zas s jej krvou a srdcom. Výživná látka v tele tehotnej ženy je trojakého druhu – k výžive matky, k výžive plodu a pre tvorbu mlieka. Taký je poklad áyurvédy, pôvodnej védskej náuky o medicíne a dlhom živote.

Šiesty týždeň je pupok dieťaťa spojený s niektorou z krvných ciest matky. Prijíma tak šnúrou potravu od matky, ale aj časť (kala) potravy z Najvyššieho zvrchovaného Svetla (Parama jyotih). Táto časť je doplnkom vedomia jívy (ksetrajnata). Vďaka tomu prestupuje neprebudenú bytosť a vkladá do nej semeno večnosti a neprerušovaného bdenia. Rozvoj ega toto vedomie buďto odsúva do pozadia, alebo sa spojí s osudovými skúsenosťami vtelenca a necháva povstať géniom. Géniovia duchovného poznania sú najdôležitejší.

Telo embrya, ktoré je zložené z piatich bhautik (elementov) a má tri hmotné kvalityguny, je už v tomto týždni rozlíšiteľné podľa pohlavia celkom jasne, lebo u mužského zárodku sú semenníky viditeľné, u hermafrodita len málo a u ženského zárodku nie je vidieť nič.

Siedmy týždeň sa tvorí orgán oka. Ôsmy týždeň (po dvoch mesiacoch) od počatia získava hlava svoj tvar, povstáva nové mäso a krv. Deviaty týždeň (v treťom mesiaci) sa utvára horná polovica trupu spolu s nižšími údmi a časťami nôh. Desiaty týždeň sa objavujú obe ramená a boky. Jedenásty týždeň sa objavuje deväť zmyslových otvorov tela. Dvanásty týždeň sa objavujú niektoré životné orgány, ktorých je pätoro. Ku koncu tretieho mesiaca sa tiež vytvára nové chápanie a sebauvedomovanie (matih) v embryu.

Preto dieťa prežíva rôzne podnety, z čoho najsilnejšie sú prežitky pohody alebo strachu matky. Zdarný vývoj plodu a všetkých jeho orgánov tiež závisí na správnej súčinnosti troch dóš. Sú tvorené piatimi životnými silami (pranavayu), piatimi žiarami (pitta) a piatimi vodstvami-hlienmi (kapha). Ich činnosť je matke a lekárovi sprostredkovaná vnímaním pohybov (praspandanam) embrya v lone. Tieto pohyby prinášajú pocit akejsi schopnosti vnímania u zmyslových orgánov novorodenca (udvanaham). Vďaka tomuto vnímaniu embryo reaguje a činnosť troch dóš mu tieto pohyby umožňuje.

Dole zostupujúca potrava vo vlastnej schránke (puránam) a to zo vstrebania matky (vivéka), nahromadená a premiestnená jednak do moču a jednak do semena atď. (dhanaram), spája svoju silu s piatimi činnosťami životnej sily – vayu, prána, ktoré sa premiestňujú v tele matky aj embrya. Podobne pracujú aj kapha a pitta. Telo tak vďaka spojeniu troch dóš a sily vody so silou potravy rastie a nadobúda svoju budúcu podobu.

Trinásty týždeň je vytvorené šestoro vnútorností. 14. týždeň sú vytvorené kosti femur a humorus. 15. týždeň sú vytvorené ruky, nohy, predlaktie a členky. 16.týždeň sa objavuje všetkých dvadsať prstov a tiež ústa. 17. týždeň sú utvorené žily a šľachy ako spojenie vnútorných a vonkajších orgánov. 18. týždeň sú utvorené zmysly, svaly a tuk. 19. týždeň sú utvorené veľké žľazy, ktorých je šestnásť a väzivá. 20. týždeň sú vytvorené ostatné kosti a chrbtica. 21. týždeň je utvorená vonkajšia pokožka o siedmich vrstvách. 22. týždeň sa otvory zmyslov už stávajú úplne zrejmé (ústa, nos, oči, uši). 23. týždeň rastie ochlpenie a vlasy. 24. týždeň je zreteľne vytvorené rozdelenie orgánov hrudnej a brušnej dutiny. 25. týždeň v siedmom mesiaci zaujíma v maternici matky točivým pohybom plod svoje miesto. Predtým bol v maternici (garbha) uložený tvárou k chrbtici matky, hlavou hore a jeho končatiny boli zložené. Je akoby skrčený.

26. týždeň sa prejavuje myseľ – manas, a tiež pamäť sa stáva zreteľnou. V siedmom mesiaci je jíva a prána úplne zjednotená s 24 tattvami (elementmi tvorenia) a s novou pranamaya a annamaya kosou.

 

Dokončenie vývoja

Tým je prestup jívy do nového tela úplne ukončený. Jíva je v tele uzavretá a obalená novou životnou silou – pránou a novým telom zloženým z materiálnych prvkov a z potravy (anna). 27. až 30. týždeň sa všetky predtým utvorené orgány stávajú zreteľnými. Od 31. do 35. týždňa sa rozpínajú a rastú. V ôsmom mesiaci je embryo úplné vo svojich častiach. Obdrží silu reči a jeho rozvinuté rozlišovanie (buddhi) už chápe a poznáva vône a ostatné vnemy zmyslov už v maternici, pričom tento puruša (večná duša) sám podľa slov (Véd) „premýšľa nad večnou slabikou Óm“ a túto jedinú slabiku (ako zastúpenie Najvyššieho v tejto pôvodnej mantre) poznáva, a vďaka tomu aj to, ako je osem prejavov prírody (aštaprakriti) s 24 tattvami stvorené v tele plodu tejto stelesnenej večnej duši (puruši).

36. týždeň v ôsmom mesiaci pomocou jedla a pitia z tela matky a pomocou pupočnej šnúry, ktorá k embryu vedie, spôsobí, že jeho prána naboptná. Tou totiž v ôsmom mesiaci prechádza substancia vyššej sily od dhátu (ojas) z matky do dieťaťa, čím je dieťa dotvorené. Tento ojas [odžas] je žltočervenej farby (suddham – čistý a pitaraktam – žltočervený) a je bezprostrednou príčinou dotvorenia človeka. Keď prúdi ojas z matky do dieťaťa, stáva sa dieťa šťastným a matka smutnou. Keď prúdi z dieťaťa do matky, stáva sa dieťa smutné a matka šťastnou. Ojas je svetelnou prírodnou sattvickou rovinou životnej sily prány, prináša vysokú inteligenciu, silu tvorenia a bráni starnutiu a degenerácii bytostiam. Jeho nedostatkom sa stáva myseľ tupou a ťažkopádnou pre vnímanie vyšších vnemov. Jeho nižšia rovina je ohnivá sila tejas tvorená žiadostivou podobou prány. Pri sexuálnom odriekaní prináša rôzne mystické sily a schopnosti. Ak je duch nevyzretý, prána udržuje iba fyziologický život tela a to je hrubá, tamasická podoba životnej sily prány. Duša spojená s touto životnou silou vytvára bytosť, v ktorej strede je ona sama.

37. týždeň je schopnosť vnímania a chápania embrya vyvinutá v úplnosti. Embryo (janku) je úplné vo všetkých svojich častiach a tiež v poznaní. Rozpamätáva sa na svoje predchádzajúce zrodenia a má tak poznanie svojich dobrých a zlých činov (ktoré si nesie z týchto predchádzajúcich bytí).

Vraví si pre seba (v lone matky):

„Potom, ako i tisíckrát predtým, som bol v materských lonách, dopriaval si veľa potravy a pil som z veľa materských pŕs, bol som zrodený a opäť zomrel, a stále sa opäť znovu zrodil. Čo blížnym svojim učinil som dobre aj zlé, zato sám pykať musím, tí, ktorí to prežili, sú preč. Ach, potopený vo svetovom mori bolesti, nevidím žiadnej záchrany. Akonáhle vyjdem z lona matky, obrátim sa k Najvyššej Božskej Osobe, Narayanovi, ktorý ničí zlo a ako odmenu daruje vyslobodenie. Akonáhle sa dostanem z materského lona, budem študovať bhakti-yogu, ktorá ničí zlo a ako odmenu zaručuje návrat k Najvyššiemu. Akonáhle sa dostanem z lona matky, prajem si meditovať o ceste sebarealizácie (Sanatana-dharme).“

 

embryo

 

Pôrod

V 38. týždni (deviatom mesiaci) alebo v desiatom mesiaci je dieťa tlačené hlavou dole von z maternice pošvou skrze tlak maternicového vzduchu – prasava vayu. Vychádza tiesnené tlakom a za veľkých bolesti. Jíva tak vychádza (po prvom nadýchnutí – prasuti vayu) z pošvy, obalená mäsom a krvou do pekla materiálneho sveta. Omráčená a privedená z maternice na svet si neuvedomuje svoj pád. Sila silného vzduchu a tiesnenia poševného kanálu spôsobuje spolu s prvotným nádychom (ktorý má význam pre astrológiu, keďže je takzvaným momentom zrodenia) zabudnutie všetkého toho, čo prežila jíva v mysli počas doby v maternici. Už si nemôže spomenúť na svoje predchádzajúce zrodenia a smrti (až na vzácne výnimky) a nemá už poznanie svojich dobrých a zlých činov.

V dobe pôrodu sú oči a nos novorodenca zašpinené matkinými hlienmi. Potom je novorodenec, trápený matkinou teplotou tela, ušpinený jej sekrétmi, váľaný ako lopta a zmieta sa prostredníctvom životnej sily vayu v pohyboch. Ak vyjde dieťa hlavou, je to bežné, ak vyjde inou časťou tela, nie je to bežné.

Popravde je ľudské zrodenie plné strachu, prináša utrpenie a horúčky, prináša ťažké dýchanie a neskonalú hrôzu. Prvý krik dieťaťa pochádza z podnetu sily kundalini, lebo sa prepojujú štyri úrovne zvuku – para (zvuk večnosti, hlas kundalini), pašjanti (zvuk vnútorného videnia), madhyama (obrazy mysle) a vaikhari (zvuk vydávaný ústami). Avšak do tej doby, kým je východ detskej nádi šušumny (idúcej chrbticou) uzatvorený kaphou, dieťa nemyslí slovami a nechápe úplne jasný význam pojmov.

Takto utvorené a narodené dieťa sa umyje, položí sa matke do náručia a po jeho upokojení sa odreže pupočná šnúra. Tým je opätovný návrat do tohto sveta dokonaný. Dieťa je postupne chránené duchovnými obradmi – samskárami ako v dobe tehotenstva, tak v dobe po narodení podľa rituálov Véd.

Matka dáva dieťaťu potravu, prenáša naň časť svojej pránickej aury a tak mu dáva základ. Otec predáva dieťaťu semeno a pomocou obradov aj diel astrálnej sily svojho bytia, čím mu dáva silu. Spojením karmy dieťaťa s karmou rodu (tzv. genetickým kódom) povstáva jedinec žnúci plody svojich činov, svojej predošlej nahromadenej karmy.

Zrodenie je dokončené.

 

Zdroje :

Garbha upanišáda v.3,v.4, Matrkabheda tantra, Pinda upanišáda v.4, v.5,v.7, Bhagavan tantra, Prapancasara tantra, Sustra samitha, Bhagavad-Gita z Mahabhagavata Purány, Sarada-tilaka tantra, Devjaparadhaksamapana, Mahanirvana tantra IX a Pranavavada I,94.

Viac o tejto téme sa dočítate priamo v Śrímad Bhagavatame tu.

Tento článok nie je lekárska rada ani nemá za cieľ navádzať na zanedbanie či nenasledovanie pokynov lekárov. Nasledovanie týchto odporúčaní je na vlastné riziko čitateľa a naša stránka neberie žiadnu zodpovednosť za aplikáciu týchto rád, postupov či prípravkov. Informácie v článku v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu a vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení a sú len názorom autora. Predtým ako sa budete riadiť niečím z tohto článku, skonzultujte to s vaším lekárom.

Vznik života ako fanatická viera – Miller–Ureyov experiment

Charles Darwin uznal, že základným problémom jeho teórie evolúcie je vyprodukovať samotný život. V liste Josephovi Hookerovi v roku 1871 napísal:

„Ak by sme si predstavili nejaký teplý malý rybník s prítomnosťou všetkých druhov amoniaku a fosforečných solí, svetla, tepla, elektriny atď., kde by bola chemicky vytvorená proteínová zlúčenina pripravená na podrobenie sa ešte zložitejším zmenám, táto látka by bola okamžite absorbovaná, čo by nedalo možnosť vzniknúť živým organizmom a vznik života by bol nemožný.“

Rok 1953 bol pre vedcov medzníkom v oblasti evolučného „vysvetlenia“ pre vznik života. Stanley Miller oznámil, že uskutočnil experiment, ktorý replikoval praveké podmienky na Zemi a vyprodukoval chemikálie, ktoré boli nevyhnutné pre život. Niektorí dokonca prišli s extravagantnými tvrdeniami, že dokonca on sám syntetizoval život!

Uplynulo viac ako päťdesiat rokov a môžeme urobiť triezvy a vedecký posudok tohto experimentu a iných ako je tento. Pozrime sa najprv na to, čo urobil a aký bol výsledok.

vznik života
Obrázok 1. Millerove zariadenie

Zostavil uzavretý systém (obrázok 1), do ktorého pumpoval zmes plynov (metán, amoniak a vodík). Bola tu banka s vriacou vodou, aby sa do zmesi mohla pridať vodná para a plyny mohli cirkulovať okolo zariadenia. Plynná zmes sa podrobila vysokonapäťovému elektrickému výboju a potom prešla cez kondenzátor, aby sa ochladila pred prechodom cez „lapač“ ochladený v ľade, kde by sa zhromaždili akékoľvek kvapalné produkty. Nezmenený materiál opakovane koloval zariadením, aby sa maximalizoval výnos.

Bol to zaujímavý chemický experiment, ale bol relevantný vo vzťahu k cieľu? Pozrime sa bližšie na detaily.

 

Irelevantná atmosféra

Najprv zvážme plynnú zmes. Tá mala kopírovať pravekú atmosféru na Zemi. Všimnime si, že chýba kyslík a dusík, ktoré sú hlavnými prvkami nášho súčasného prostredia. Problém, ktorý Miller a jeho kolegovia rozpoznali, bol, že kyslík by zničil akýkoľvek organický materiál v experimente a určite v časovom období, ktoré pridelili prvému obdobiu planéty. Napríklad, keď zomrieme, naše telá sa rozpadnú. Súčasťou tohto procesu (okrem bakteriálneho pôsobenia) je oxidácia organických materiálov v tele, pričom vzniká oxid uhličitý a voda.

Následne evoluční vedci navrhli, aby skorá Zem nemala žiadny elementárny kyslík. V skutočnosti by to bola „redukujúca atmosféra“, opak modernej oxidačnej. (Pokračujú v hypotéze, že by sa to postupne menilo, pretože primitívny život produkoval kyslík procesmi ako fotosyntéza). Dôkazy o tejto redukčnej atmosfére sú však veľmi slabé. Z geologického a paleontologického výskumu čoraz častejšie zisťujeme, že atmosféra na báze kyslíka musí existovať už od najstarších čias.

Môžeme sa však opýtať, či atmosféra navrhnutá Millerom bola pravdepodobne stabilná. Abelson uvádza, že amoniak v atmosfére by sa v priebehu 30 000 rokov rozložil. „Je vo svojej podstate nestabilný, rozkladá sa na dusík a vodík. Väčšina z toho by sa rozpustila v atmosfére vďaka svojej veľkej rozpustnosti vo vode. Metán by trval iba asi 1% času potrebného pre vznik života týmto procesom,“ tvrdí Shimzu. Brinkman ukázal, že aj vodná para by sa rozpadla kvôli slnečnému žiareniu. Problém je v tom, že tieto plyny považujeme za stabilné – v skutočnosti sú vo vzťahu k nášmu životu, ale nie s evolučným časovým rámcom. A vodík? Vieme, že vodík neexistuje ako voľný prvok na tejto planéte. Veľmi rýchlo uniká do vesmíru vďaka svojej nízkej hustote.

Boli navrhnuté rôzne iné alternatívne atmosféry, ktoré však buď nevytvárajú potrebné materiály, alebo sú konfrontované s podobnými problémami ako tie, ktoré sú uvedené k Millerovej práci. Všetka táto snaha, len aby sa nasilu presadila dogma, že evolúcia musela prebehnúť takýmto náhodným spôsobom a že práve toto je dôkaz pre údajný vznik života.

 

Irelevantné podmienky

Použitá atmosféra bola teda irelevantná. Experimentálne podmienky sú však tiež irelevantné. Musíme sa pýtať, ako by sme mohli dostať obehový systém potrebný na vybudovanie dostatočného množstva chemikálií. Kde by boli chladiace systémy potrebné na izoláciu produktov a ochranu pred ďalšou reakciou? Čo by bolo zdrojom energie? Miller používal elektrické výboje a porovnával ich s bleskom. Potrebné intenzity by však boli oveľa väčšie ako tie, ktoré zažívame dnes. Iní tvrdili, že Slnko poskytuje veľké množstvo kontinuálnej energie (ktorá sa dnes používa napríklad vo fotosyntéze). Títo tvrdia, že počas dlhších časových období by mohlo syntetizovať požadované chemikálie. To však prehliada niečo dôležité…

 

V podstate tento argument hovorí:

Suroviny + Energia = Životné molekuly.

 

Táto viera však vynecháva dôležitý faktor. V každom procese, ktorý vedie ku komplexnosti, musí existovať zdroj informácií. Napríklad pri fotosyntéze komplexný systém zahŕňajúci chlorofyl zachytáva energiu zo Slnka a využíva ju na vytvorenie molekúl zo surovín.

Viete si predstaviť hrkanie banky obsahujúcej základné materiály na produkciu toho, čo považujú materialisti za život (aminokyseliny, cukry, nukleotidy, mastné kyseliny atď.) a pokračovanie v tom, až kým sa „neobjaví“ život, evolúcia a z nej plynúci ateistický svetonázor? To je v podstate to, čo požadujeme pri neorientovanej syntéze tohto typu. „Traste ňou viac a dlhšie“ nie je príliš povzbudzujúci príkaz.

 

Zanedbateľné výsledky

A čo výsledky Millerovho experimentu? Získal „polievku“, ktorá obsahovala približne 9 aminokyselín, 2% najjednoduchších, glycín a alanín a stopy ďalších 7. (Mnohé ďalšie organické zlúčeniny boli vytvorené v malých množstvách, ale nemajú žiadny význam v hypotetickom scenári pre údajný vznik života a mohli by dokonca brániť ďalšiemu tzv. „pokroku“ tým, že by začali reagovať s aminokyselinami). Aminokyseliny majú všeobecný vzorec:

NH2

|

R-CH-COOH

Kde COOH je kyslá skupina, NH2 je aminoskupina a R predstavuje rôzne organické skupiny, ktoré môžu byť vložené. Tieto aminokyseliny (20 rôznych sa vyskytuje vo väčšine živých organizmov) môžu byť spojené prostredníctvom svojich kyslých skupín a aminoskupín a dať vznik proteínom. Tie sú zase základné pre štruktúry živých organizmov (svalov, kože, vlasov atď.) a pre ich chemické aktivity (prostredníctvom enzýmov). Chemicky je táto skupina chemikálií v živých organizmoch najjednoduchšia na produkciu. Pokusy o výrobu iných materiálov tohto druhu boli menej úspešné.

Môžete si teda predstaviť to vzrušenie, s ktorým bola Millerova práca prijatá. Aj keď sa dodnes propaguje ako údajný dôkaz, ukázalo sa, že má obmedzený význam vo vzťahu k danému problému. Výsledky získané za týchto podmienok boli veľmi malé. To nie je prekvapujúce, ak vezmeme do úvahy fyzikálnu chémiu reakcie.

Pozrime sa na glycín, najjednoduchšiu aminokyselinu (R je atóm vodíka) podľa D. E. Hulla.

Syntéza glycínu reprezentovaná rovnicou:

2 CH4 + NH3 + 2 H20 + H2N.CH2COOH + 5 H2

Rovnovážny konštantný výraz môžete napísať takto:

K = p (gly) .p (H2) 5

p (CH4) 2.P (NH 3) .P (H 2O) 2

Môžeme vypočítať hodnotu konštanty z termodynamických informácií a to je:

K = 2 x 10-40

To by znamenalo (pri navrhovaných primárnych tlakoch) koncentráciu 10-27 mol.dm-3 (jedna molekula v 10 000 litroch!). To nie je zďaleka očakávaný výsledok. Komplexnejšie aminokyseliny by mali výsledky ešte zanedbateľnejšie. Jediný spôsob, ako posunúť rovnováhu v prospech tejto hypotézy, by bolo odstrániť produkty pri ich vytváraní.

Ako zistil Miller, aj pri tejto verzii by boli výsledky extrémne slabé, ale bez toho by boli produkty zničené už v procese recyklácie. To znamená, že pravdepodobnosť, že molekuly aminokyselín prichádzajú do styku a tvoria proteín, je zanedbateľná. Príliš málo v príliš veľkom objeme vody. Samozrejme, nie je to len rovnovážny problém, ale aj problém kinetický. Čas potrebný na nájdenie inej molekuly by bol príliš veľký na výrobu potrebných materiálov.

Millerov experiment produkoval aminokyseliny, ale len kontinuálnou cirkuláciou reakčnej zmesi a izoláciou produktov pri ich tvorbe. Množstvá boli stále malé a neboli v rovnakých pomeroch, aké sa vyskytujú v prírode. Jedna z príčin nízkeho výnosu bola identifikovaná Peltzerom, ktorý spolupracoval s Millerom. Ako sa vytvorili aminokyseliny, reagovali s redukujúcimi cukrami v Maillardovej reakcii, čím sa vytvoril hnedý decht okolo Millerovho prístroja. Nakoniec Miller vyrábal veľké zlúčeniny nazývané mellanoidy s aminokyselinami ako medziproduktmi.

 

Nesprávne formy aminokyselín

Existuje však ešte zásadnejší problém s týmto scenárom, ktorý možno ľahko prehliadnuť. Aminokyseliny, rovnako ako všetky chemikálie, sú trojrozmerné štruktúry. Usporiadanie centrálneho atómu uhlíka je štvorstenné (obrázok 2). V diagrame uvidíte dve verzie. Ak nie ste zvyknutí študovať tieto druhy usporiadaní, budete si myslieť, že sú rovnaké; mohlo by sa zdať, že môžete otočiť jeden a dostať tak druhý, no v skutočnosti tomu tak nie je. Porovnávame ich s rukami: pravá a ľavá. Rukavica na ľavú ruku sa napríklad nehodí na pravú ruku.

vznik života
Obrázok 2. Pravo a ľavo-ruké molekuly

Záleží na tom? Odpoveď je veľmi hlasná: áno! V prírode máme len “ľavo-ruké“ aminokyseliny (vyššie uvedený glycín je výnimkou; nemá dve formy – vytvorte model a uvidíte prečo).

Millerov experiment podáva zmes oboch foriem, ale príroda vyžaduje len formu ľavú. Opäť, záleží na tom? Funkčné proteíny nemôžu obsahovať viac ako len stopy “pravo-rukých“ (dextro) aminokyselín. “Pravo-ruké“ formy (dextro) môžu mať za určitých okolností veľmi odlišné, dokonca fatálne účinky. Nie je to jednoduchý proces oddeliť ich a neexistuje prirodzený systém, ktorý by to mohol urobiť. V skutočnosti majú L-aminokyseliny tendenciu s vekom prejsť chemickou inverziou na D-formu. Toto sa nazýva racemizácia.

Toto opäť spôsobuje evolucionistom bolesti hlavy. Ak by aminokyseliny mohli byť syntetizované v čistej forme L, v krátkom čase by sa racemizovali, aby poskytli 50:50 zmes dvoch foriem. Táto racemizácia sa vyskytuje v prírode a môže spôsobiť vážne problémy. Napríklad zubné a očné proteíny racemizujú s vekom a ovplyvňujú tak ich zdravie – Alzheimerova choroba môže byť tiež spôsobená racemizáciou proteínu.

Toto štrukturálne rozlíšenie je vlastnosť, ktorá sa v organickej chémii vyskytuje vo veľkej miere. Napríklad u ne-bielkovinových látok môžeme pozorovať takýto účinok. Limonén sa vyskytuje v týchto dvoch formách: jedna dáva vôňu citrónov a druhá pomarančov. Serióznejšie, liek Talidomid bol vyrobený na pomoc tehotným matkám s cieľom bojovať proti rannej nevoľnosti. Bolo to veľmi účinné, ale u mnohých detí sa vyskytli vážne deformity. Dôvodom bolo, že komerčný liek bol predávaný v zmesi ľavo aj pravo “rukých“ foriem.

Podobný problém vzniká v prirodzene sa vyskytujúcich cukroch. Nachádzajú sa v dextroforme, nie v ľavo, ako v aminokyselinách.

V tomto prvom experimente vidíme, že máme irelevantné podmienky, zlú atmosféru, nízke výťažky chemikálií v zlých proporciách a vážny štrukturálny problém. Ak by boli prítomné aj iné zlúčeniny potrebné pre život (vskutku celkovo iné zlúčeniny), mali by sme aj problém konkurenčných reakcií, ktoré by znegovali celý pokus ešte viac.

 

Problém budovania proteínu pre vznik života

Vidíme, že pri tomto procese chemická evolúcia zlyhala hneď pri prvej prekážke. Ale, aby sme získali úplný obraz, predpokladajme, že problém možno vyriešiť (aj keď nikto to ešte neurobil!). Teraz potrebujeme, aby sa aminokyseliny spojili (polymerizovali) a tak sformovali proteíny.

vznik života
Obrázok 3. Primárna, sekundárna, terciárna a kvartérna proteínová štruktúra

Aj tu máme sériu fundamentálnych problémov. Začnime so základným chemickým. Pre spojenie malých molekúl musíme odstrániť molekuly vody medzi susednými molekulami aminokyselín. V prípade dvoch aminokyselinových jednotiek to vyzerá takto:

HOOC – CHR1 – NH2 + HOOC – CHR2 – NH2OC

↔ HOOC – CHi – NH – OC – CHR2 – NH2 + H20

Toto je rovnovážna reakcia, ktorá sa nevyskytuje spontánne a výnos proteínu závisí od odstránenia vody. Ale scenár zobrazený evolučnými vedcami je ten, ktorý sa vyskytuje v bazéne vody! To nie je sľubný začiatok! Keďže ide o rovnovážny systém, môžeme naň aplikovať rovnovážne výpočty.

Predstavme si proteín, ktorý tvorí len 100 aminokyselín (teda skôr malý z hľadiska prirodzene sa vyskytujúcich materiálov):

K = [proteín] = 10-36

[a.a] 100

Keby bol všetok atmosférický dusík použitý na produkciu maximálneho množstva proteínu, koncentrácia proteínu by bola približne 10 až 106 mol.dm-3. A to je len jeden proteín – potrebujeme stovky rôznych!

Miller a jeho kolega Orgel si zhrnuli samotnú pozíciu:

„Ďalším spôsobom, ako preskúmať tento problém, je položiť si otázku, či sú dnes na Zemi miesta, kde by sme mohli kvapnúť, povedzme, 10 gramov zmesi aminokyselín a získať významný výnos polypeptidov. Nedokážeme si predstaviť ani jedno také miesto.“ (Polypeptidy sú malé proteíny.)

Aby sa tieto proteíny v bunke vytvorili tak rýchlo, potrebujeme urýchľovače, nazývané enzýmy, aby sa reakcie mohli rýchlo vyskytnúť (predtým, ako bunka zomrie v dôsledku nedostatku proteínu!). Tieto enzýmy umožňujú reakcie v milisekundách. Bez nich môžu reakcie trvať milióny rokov. Problém je v tom, že enzýmy sú proteíny samotné a potrebujú enzýmy, aby sa vytvorili!

Predstavme si bunku obsahujúcu len 124 proteínov. Profesor Morowitz vypočítal, že šanca, že sa všetko toto sformuje bez informačného vstupu je 1 k 10 000 000 000. Jedným z najmenších známych genómov je genóm Mycoplasma genitalium, ktorý vyrába približne 600 proteínov, takže aké sú šance, že sa to stane samo bez inteligentného vstupu? Ľudia majú v tele približne 100 000 proteínov.

 

Ale problémy len začínajú

Ďalšia veľká prekážka spočíva v štruktúre molekuly proteínu. Videli sme, že sa musí vytvoriť spojením týchto dvadsiatich aminokyselín.

Sekvencia môže začať napríklad takto:

Lys – Ala – His – Gly – Lys – Lys – Val – Leu – Gly – Ala –

Kde tri písmená sú skratky pre špecifické aminokyseliny. „Gly“ reprezentuje glycín, najjednoduchšiu aminokyselinu. Táto reťaz sa potom stáča do špirály. Sekvencia sa nazýva primárna štruktúra a špirála je sekundárna štruktúra. Okrem toho, že špirálová štruktúra sa môže otáčať v jednom z dvoch smerov („v smere hodinových ručičiek“ alebo „proti smeru hodinových ručičiek“) a v prírode naberá len jednu z týchto foriem, v tomto druhom kroku neexistuje žiadny skutočný problém.

Špirála sa potom preloží cez seba, aby vytvorila zložitejšiu štruktúru (terciárnu štruktúru). Toto si možno predstaviť najľahšie premýšľaním o flexibilnej pružine. Ak sa uvoľní, zloží sa na seba. Odhaduje sa, že proteínový reťazec má asi 100 miliónov rôznych spôsobov, ako sa môže zložiť. Ale len jeden z nich je biologicky aktívny. Ako dosiahne správnu stavbu?

Správna terciárna štruktúra pre každý proteín je zase závislá na primárnej štruktúre: ak sa zmení aminokyselinová sekvencia, štruktúra sa bude skladať nesprávne a stratí časť alebo celú svoju aktivitu.

Príkladom je hemoglobín. Je to veľká molekula s proteínovými bočnými reťazcami. Vyskytuje sa v našich červených krvinkách a transportuje kyslík po tele. V jednom príklade účinku zmeny aminokyselinovej sekvencie môže len jedna zmena premeniť bunku z veľmi účinnej štruktúry na veľmi krehkú bunku, ktorá vedie ku “kosákovej“ bunkovej anémii. Osoba trpiaca týmto nedostatkom zomrie mladá, pokiaľ nedostane pravidelné krvné transfúzie.

Buduje sa superpočítač („modrý gén“), aby sa zistilo, čo je najlepšia stavba proteínového reťazca v takýchto štruktúrach. Keď bude dokončený, bude trvať rok, kým sa vykonajú všetky výpočty. Bunka to vykoná za menej ako sekundu!

Iné chemikálie potrebné pre vznik života

Keď skúmame iné typy chemických látok v bunke (ktoré sú všetky podstatné!), zistíme, že problémy majú tendenciu byť väčšie ako tie, ktoré sme načrtli pri proteínoch. Z cukrových molekúl sa napríklad tvoria komplexné karbohydráty. Rovnako ako pri konverzii aminokyselín na proteíny, tvorba veľkých sacharidov z cukrov nie je spontánna. Pravdepodobnosť ich vzniku je taká, že v 1030-násobnom objeme vesmíru by existovala iba jedna molekula! A molekuly cukru prítomné v prírode sú iba „pravo-ruké“.

vznik života bunka
Zatiaľ najdetailnejší záber ľudskej bunky k dnešnému dňu, získaný pomocou röntgenu, nukleárnej magnetickej rezonancie a kryoelektrónového mikroskopu.

Väčšina vrcholových vedcov uznáva, že ide o neprekonateľné problémy a že prístup, kde by mala hrať prím evolúcia, neponúka rozumné vedecké vysvetlenie pôvodu molekúl potrebných pre živú bunku a vznik života.

Preskúmali sme prácu Millera. Samozrejme, iní vedci boli zapojení a navrhli alternatívne prístupy, ktoré však tieto ťažkosti rovnako neprekonali. Poďme sa na ne pozrieť.

 

RNA svet?

Proteíny môžu pôsobiť ako katalyzátory pre chemické reakcie, ale nemôžu sa replikovať bez DNA. O niečo jednoduchšia molekula RNA sa však môže replikovať a niekedy môže tiež pôsobiť ako katalyzátor. Preto niektorí vedci navrhli, že RNA bola prvou molekulou vzniknutého života. Ak by sa to dalo vytvoriť, mohlo by to iniciovať niektoré základné funkcie potrebné v bunke, kým by sa moderné štruktúry nemohli vyvíjať. V syntéze Millerovho typu nebola experimentálne indikovaná tvorba RNA ani DNA. Prof. Orgel, vedúci vedec v tejto oblasti výskumu, to nazýva „nočnou morou prebiotických chemikov“.

Molekula RNA môže byť jednoduchšia ako DNA, ale je stále zložitá a zahŕňa chemickú štruktúru, ktorá sa nevytvára spontánne.

Podľa Dr. Cairns-Smitha to predstavuje 14 hlavných prekážok s 10 krokmi v každej, čo dáva pravdepodobnosť 1:10 000 pri pokusoch pre ich úspešnú formáciu. Prvý „ribo-organizmus“ by potreboval všetky metabolické funkcie bunky, aby prežil a nemáme dôkaz, že by takáto škála funkcií bola pre RNA čo i len teoreticky možná.

 

Pomohli by íly?

Cairns-Smith zvažoval alternatívny prístup. Jeho viera bola, že prirodzene sa vyskytujúce íly môžu byť základom pre syntézu týchto chemikálií. V štruktúrach ílov existujú nepravidelnosti a proces kryštalizácie umožňuje replikáciu týchto štruktúr. Kryštály sa môžu tiež zlomiť a tak produkovať menšie jednotky rovnakej symetrie. Vieme, že íly môžu katalyzovať niektoré chemické reakcie, a preto navrhol, že tieto nepravidelnosti by mohli byť základom, na ktorom by sa mohli vyvíjať špecifické organické reakcie, čo by viedlo k primitívnej bunke a odštartovali by vznik života. Domnieval sa, že tieto kryštálové štruktúry v íloch možno považovať za „kryštálové gény“ na usmerňovanie týchto organických procesov.

Hoci ide o premyslenú špekuláciu (viď článok Metódy poznávania), je to práve to, čo u väčšiny vedcov – viera (teória). Nebolo to preukázané prakticky ako prostriedok na produkciu molekúl potrebných pre živú bunku a vznik života.

Rôzne iné chemikálie boli použité ako alternatívy k Millerovej zmesi, ale všetky majú rovnaké problémy: nie sú dosť vhodné pre známe zloženie pravekej zeme, nízke výnosy produktov, nedostatočné vysvetlenie stereochemickej špecifickosti a zničenie kľúčových látok prevládajúcimi podmienkami alebo inými chemickými vedľajšími produktmi.

 

Záver

Jedna učebnica upravená Soperom (Biologická Veda 1 a 2; tretie vydanie, Cambridge University Press) sumarizuje situáciu dobre (s. 883):

,,Napriek zjednodušenému výkladu uvedenému vyššie zostáva vznik života nevyriešený. Všetko, čo bolo načrtnuté, je špekulácia a napriek obrovskému pokroku v biochémii sú odpovede na problém hypotetické.“

Ako sme spomenuli, tá snaha, aby sa vznik života z hmoty a z nej plynúca evolúcia dokázali, je nesmierna. Fanatickí veriaci v hmotu nedokážu pripustiť, že môže existovať vo vesmíre niečo inteligentné či majúce design. ,,Všetko sú len náhody,“ vravia. Pričom požadujú hmotné dôkazy, aj keď paradoxne na ich tvrdenia a ich vlastnú vieru žiadne dôkazy neexistujú.

Podrobnosti o prechode od zložitých neživých materiálov k jednoduchým živým organizmom zostávajú tajomstvom. Tento záver odzrkadľujú tí, ktorí strávili dlhé roky výskumom v tejto oblasti biochémie. Dr D. E. Hull napísal:

„Záver z týchto argumentov predstavuje najzávažnejšiu prekážku, ktorú spontánna produkcia a evolúcia má, ak nie fatálnu.“

Profesor Francis Crick, ktorý bol veľkým veriacim v náhodný vznik života na Zemi, povedal:

„Pôvod života sa zdá byť takmer zázrakom, tak početné sú podmienky, ktoré by museli byť splnené, aby sa to dalo dosiahnuť.“

Prof. Crick ďalej tvrdí, že by to mohlo byť prekonané v dlhom časovom období. Neexistuje však žiadny dôvod na to, aby sme verili, že čas dokáže prekonať základné chemické zákony.

Dr H. P. Yockey (v časopise Žurnál Teoretickej Biológie, 1981, 91, 26-29) napísal:

„Musíte dospieť k záveru, že v súčasnosti neexistuje žiadne platné vedecké vysvetlenie pre vznik života“

Po ďalších 40 rokoch to platí dodnes 🙂 .

Keďže veda nemá jasnú predstavu o tom, ako život na Zemi vznikol, a hlavne či vôbec vznikol alebo sa jedná o úplne iný druh energie, bolo by úprimné priznať to študentom, agentúram financujúcim výskum a samotnej verejnosti.

Samozrejme, je prirodzené, že momentálna materialistická a ateistická lobby nemá záujem o to, aby ľudia spochybňovali dlho omieľané vedecké dogmy, ktoré nie sú ničím podložené. Ľudia sú ľahšie kontrolovaní, keď z nich spravíme len zvieratká bez vyššieho zmyslu či morálky a budú ovládaní len primárnymi pudmi, sexom, peniazmi, jedlom a pod.

Názor, že život vzniká z MŔTVEJ hmoty, tvrdí, že naše vedomie, myšlienky a dokonca aj city ako láska, sú len výsledkom chemických reakcií. Ževraj sme len zhluky atómov bez nejakého vyššieho zmyslu. Mnohí ľudia veria, že žijú len raz a chcú si užívať čo najviac, kým príde koniec. Kvôli tomu tvrdo pracujú a sú plní úzkosti a stresu.

Pravdou ale je, že sme viac ako len hmota a každý z nás vlastní neobmedzený potenciál.

Viac sa dočítate v ďalších článkoch na našom blogu.

Ájurvédsky guru, ktorý rád píše ženám

Update 9.12.2021.

 

Po opakovanom zverejnení informácií o tom, čo Tribhanga robí, nastal u neho zlom, keď si priznal, súkromne aj verejne v jednej z FB skupín, že informácie o ňom boli pravdivé, ľutuje svoje správanie v minulosti, ospravedlnil sa (aj menovite viacerým ženám) a bude sa snažiť zmeniť. Preto som sa rozhodol dať mu šancu a tento článok dočasne nahradiť týmto oznamom. Keď sa ukáže, že v predmetnom konaní pokračuje a jeho kajanie sa nebolo úprimné, článok bude obnovený s pôvodným textom.

 

admin

 

12 spirituálnych miest na Zemi s najsilnejšími energetickými poliami

V tomto svete existujú miesta, ktoré nám umožňujú spojiť sa s niečim vyšším. Tieto spirituálne miesta oplývajú silnými energiami, ktoré citlivým ľuďom navodzujú sny, vízie alebo prežitky určitých zážitkov alebo stretnutí, ktoré im môžu dať odpovede na otázky, ktoré ich dlho trápili.

Tisícky rokov duchovnej histórie ľudstva potvrdzujú, že na týchto miestach môžeme nájsť odpovede a obohatenie na našej ceste za duchovným pokrokom.

V tomto článku Vám teda prinášame prehľad dvanástich najznámejších duchovných miest sveta, ktoré stojí za to navštíviť.

 

Stonehenge, Anglicko

Zasvätený Slnku, Stonehenge sa nachádza vo Wiltshire v Anglicku. Je to jedna z najznámejších megalitických štruktúr sveta. Predpokladá sa, že fungoval ako astronomické observatórium, ale tiež mohol slúžiť ako rituálne miesto. Patrí medzi významné energetické body na Zemi. Tvorí ho kruh rozmerných kameňov a patrí do najhustejšieho komplexu monumentov z neolitu a doby bronzovej. V okolí sú rozsiahle pohrebiská. Archeológovia predpokladajú, že bol vybudovaný niekedy medzi rokmi 3000 a 2000 p.n.l.

Stonehenge je chránený zákonom od roku 1882, od doby, keď sa prvýkrát v Británii schválila legislatíva na ochranu historických pamiatok. Toto miesto sa dostalo aj do zoznamu chránených pamiatok UNESCO v roku 1986.

Verí sa, že Stonehenge mohol byť pohrebiskom už od svojho začiatku. Vykopávky obsahujú pozostatky kostí z obdobia okolo 3000 p.n.l., ale pokračovali ďalšie dlhé storočia.

 

Machu Pichu, Peru

„Daj mi ticho, vodu, nádej.

Daj mi boj, železo, sopky.

Pripevnite svoje telá ku mne ako magnety.

Ponáhľaj sa do mojich žíl, do mojich úst.

Vyriekni moje slová a moju krv. “ — Pablo Neruda, výšiny Machu Pichu.

Toto stratené mesto Inkov, ktoré sa nachádza na vrchoch Ánd v Peru, je nielen zdrojom inšpirácie pre renomovaných básnikov ako Pablo Neruda, ale aj miestom silných energií. Hovorí sa, že ľudia tu zažívajú veci, ktoré sú z iného sveta. Ktovie, aké zabudnuté technológie a vedomosti mali tunajší obyvatelia v časoch ich najväčšej slávy. (Prečítajte si aj náš článok Mayovia a Védy)

Obklopujú ho dve pohoria – Machu Picchu a Huayna Picchu. Machu Picchu nemalo administratívnu, vojenskú ani obchodnú dôležitosť. Prečo mesto Inkovia postavili, nikto nevie. Historici sa dohadujú, že chceli byť bližšie k svojmu božstvu – Slnku, pričom v meste žili najkrajšie ženy, ktoré sa s ním zosobášili. Dokazuje to aj 136 kostier, prevažne žien, ktoré na mieste našli archeológovia. Možno išlo o „ajillas“, ako sa hovorilo mladým dievčatám, špeciálne vybraným pre slnečné rituály.

 

Vrchol Kailás, Tibet

Významný pre hinduizmus a budhizmus, vrchol Kailás, ktorý sa nachádza v Tibete, je známy ako sídlo mudrcov a samotného poloboha Šivu. Tento vrchol šíri duchovnú auru vôkol a obzvlášť pôsobí na tých, ktorí sa dostanú do jeho blízkosti. Tento vrch je jediným z Himalájskych pohorí, na ktoré sa nikomu nepodarilo vyliezť, väčšinou kvôli rôznym zvláštnym okolnostiam.

Jedna tibetská legenda hovorí o tom, že na posvätnú horu Kailás, ktorá je domovom polobohov, nemôže vyliezť žiaden živý človek. Po internete kolujú príbehy, ktoré túto legendu len potvrdzujú a je len na vás, či im budete veriť. Prvý z nich je o Colonelovi Wilsonovi, horolezcovi, ktorý údajne našiel cestu na vrchol Kailásu, no v ten moment ho zasiahla silná snehová búrka a výstup sa mu nepodaril. Rus Sergei Cistiakov mal zas tesne pod vrcholom pociťovať veľmi nepríjemné pocity a silné búšenie srdca. Keď sa rozhodol výstup zastaviť a otočil sa na zostup, takmer okamžite pocítil ohromnú úľavu a radosť. Iní popisovali zvláštne plynutie času či iné fenomény. Či už týmto príbehom veríte alebo nie, je na vás.

Vrchol Kailásu, ktorý pripomína pyramídu, má byť údajne skutočnou „pyramídou“ ukrývajúcou tajné priestory. Mnohými je zas považovaný za veľkú prírodnú mandalu. Pre hinduistov je Kailás vnímaný ako symbol mužského princípu, falus z kameňa a ľadu. Tvorí tak celok s blízkym posvätným jazerom Manasarovar, ktorý reprezentuje bezodný a tajomný ženský prvok.

 

 

Veľkonočný ostrov, Tichý oceán

Čilské územie Veľkonočného ostrova v Polynézii je domovom tajomných sôch, 53 skladov bez dverí a okien a „Pupku Sveta“, okrúhleho kameňa, o ktorom sa hovorí, že skrýva tajomstvá sveta. Vedci neboli schopní zistiť pôvod a význam týchto sôch a artefaktov. Verí sa, že miesto je priesečníkom významných energií Zeme.

Takmer všetky sochy Moai majú príliš veľké hlavy (takmer tri pätiny veľkosti ich tiel). Predstavujú hlavne živé tváre (aringa ora) zbožňovaných predkov (aringa ora ata tepuna). Všetky sochy sú orientované tvárami do vnútrozemia ostrova, smerom kde existovali ich rodové klany. Tak ich videli Európania, keď prvýkrát navštívili ostrov. Väčšina sôch bola zvalená pri neskorších konfliktoch medzi klanmi. Výroba a preprava 887 sôch je považovaná za pozoruhodný a tvorivý fyzický výkon. Najvyššia stojaca socha zo všetkých sôch Moai sa volala Paro. Bola takmer 10 metrov vysoká a vážila 82 ton.

 

Náhorná plošina Uluru v Austrálii

Nachádza sa v centre Austrálie. Náhorná plošina Uluru je tiež známa ako Tiukurpa, čo u aborigénov znamená „Čas snívania“. Hovorí sa, že maľby v okolitých jaskyniach sú príbehy z čias snívania, ktoré tu zanechali staroveké kmene. Podľa nich sa každému návštevníkovi tohto miesta dostane duchovných vízií.

Uluru je známa aj tým, že mení farbu v závislosti od ročného obdobia a času dopadu svetla. Pri západe slnka je monolit červený, počas zriedkavých dažďov nadobúda striebristo sivú s čiernymi pruhmi, ktoré tvoria riasy v ryhách, kade tečie voda. Uluru tvorí červený pieskovec z najstarších prvohôr. Jeho vek sa odhaduje na viac ako 500 miliónov rokov.

 

Vrindávan, India

Toto najposvätnejšie mesto v Indii sa nachádza necelé tri hodiny autom od hlavného mesta Nai Dilí. Táto pôvodom malá dedinka, ktorá má dnes už rozsah menšieho mesta, má momentálne okolo 60 000 obyvateľov. Jej posvätnosť je daná hlavne tým, že sa tu pred viac než 5200 rokmi zjavil Krišna, Boh podľa najstaršej náboženskej tradície na Zemi – indických Véd (dnešný hinduizmus). Vrindávan je plný veriacich, jogínov a sádhuov, ktorí uctievajú Krišnu pomocou bhakti-yogy. Nájdeme tu doslova tisíce menších či väčších chrámov a pustovní.

Atmosféru Vrindávanu je len veľmi ťažké slovami popísať, hlavne pre tisíceročnú tradíciu, ktorá pretrváva dodnes. Duchovno možno doslova hmatať na každom rohu. Kto hľadá odpovede na zmysel života a chce zažiť skutočné spojenie s vlastnou dušou, toto miesto je na to priam stvorené.

 

Pyramídy v Bosne

Bosenské pyramídy, nachádzajúce sa v strednej Bosne a Hercegovine, sú na Zemi celé veky. Boli tu dokonca ešte pred neolitickým obdobím.  Rádio-karbónová analýza ukázala, že majú 12 350 rokov, sú teda o 1 000 rokov staršie ako egyptské pyramídy. Tieto bosnianske pyramídy podľa niektorých vykazujú liečivé energie. Tvrdí sa, že v nich boli 3 miestnosti a malé modré jazero naplnené čírou vodou, ktorá je tiež známe ako „živá voda“ kvôli svojim liečivým vlastnostiam.

V Bosnianskom údolí pyramíd stojí celkom 5 podobných útvarov – Pyramída Slnka, Mesiaca, Draka, Zeme a Lásky. Sú väčšie a staršie ako slávne egyptské pyramídy a sú postavené smerom na sever (podobne ako tie egyptské). Pyramídy sú vraj navzájom prepojené chodbami a podzemnými priestormi. Pyramída Slnka, Mesiaca a Draka medzi sebou vytvárajú dokonalý pravidelný rovnostranný trojuholník, čo malo byť aj cieľom pri ich výstavbe dávnou civilizáciou. Podľa skeptikov a niektorých vedcov však ide o prírodné úkazy a nie o dielo človeka.

 

Rila, Bulharsko

Nachádza sa v juhozápadnom Bulharsku na najvyššom pohorí krajiny. Rilu niektorí považujú za jedno z popredných energetických centier sveta. Benisa Duno, jeden z najväčších liečiteľov dvadsiateho storočia, sa rozhodol odovzdať svoju múdrosť práve v Rile. Okolie tohto pohoria plné jazier má silné energie. Mnohí citliví návštevníci to pocítili a počas svojho pobytu tu zažili zvláštne sny.

Toto pohorie je vyhľadávané aj z iného dôvodu. Ukrýva najvýznamnejšiu kultúrnu a historickú pamiatku Bulharska. Kláštor, ktorý tu bol založený už v 10. storočí, je srdcom a najposvätnejším miestom východnej ortodoxnej cirkvi v Bulharsku. Zároveň ide o pamiatku zo zoznamu svetového dedičstva UNESCO a je najpopulárnejšou turistickou destináciou v krajine. Za zakladateľa kláštora sa považuje sv. Ján z Rily (v bulh. sv. Joan Rilski). Pôvodne pastier, narodený v 9. storočí, sa stal kňazom a neskôr mníchom. Začal žiť pustovníckym životom v pohorí Rila na niekoľkých rôznych miestach v jaskyniach. Žil tu tak bez akýchkoľvek vtedajších “vymožeností”, v úplnej skromnosti a bez akéhokoľvek majetku.

 

Haridwar, India

Toto pradávne védske mesto patrí medzi najvyhľadávanejšie pútne miesta Indie. V preklade znamená „dvere k Bohu“ (Hari – jedno z mien Boha Krišnu, dvara – dvere). Každý deň sa tu po tisícročia odohrávajú prastaré hinduistické tradície, najznámejšou z nich je v tomto meste Ganga púdža alebo inak, uctievanie posvätnej rieky Gangy. Práve z dôvodu výskytu mnohých pútnikov, jogínov a svätých mužov je spolu s neďalekým Hrišikéšom považovaný Haridwar za duchovné miesto s veľmi silnou a hlbokou atmosférou.

Každých 12 rokov tu prebieha obrovská hinduistická púť zvaná Kumbha-mela, čo je vôbec najväčšia náboženská púť na svete, ktorá predčí aj povestnú púť do Mekky. Posledná Kumbha-mela sa v Haridware konala v roku 2010.

Nachádzajú sa tu stovky chrámov a jógových ášramov, ktoré môže ktokoľvek navštíviť. Samotné okúpanie sa vo vodách svätej rieky Gangy očisťuje od nahromadenej negatívnej karmy.

 

Svätyňa Belintash, Bulharsko

Nachádza sa na náhornej plošine Belintash v Rhodopských horách v Bulharsku. Táto svätyňa je jedným z troch významných miest, Belintash, Les Cross a Karadjob, ktoré tvoria jednu z najvýznamnejších energetických zón v Európe. Svätyňa je zasvätená starovekému Thráckemu Bohu Sabaziosovi. Táto svätyňa bola spomenutá už v knihe História od „otca dejín“ Herodota.

Belintash nesie stopy pradávnej ľudskej činnosti. Ide o rôzne výklenky, okrúhle otvory, schody a podľa niektorých mohlo ísť dokonca aj o akúsi hviezdnu mapu.

Plošina má rozlohu asi 5000 metrov štvorcových a nájdeme tu hromadu guľatých otvorov, najviac (asi 300) v severnej a strednej časti. K čomu presne slúžili je dodnes veľkou záhadou. Brnenie rúk, pocity eufórie či zlepšenia zdravotného stavu popísalo už veľa ľudí. Určite stojí za to sa sem vybrať, už len zo zvedavosti.

 

Socotra, Arabské more

Socotra leží v blízkosti Afrického rohu a geograficky je považovaná za integrálnu súčasť Afriky. Nachádza sa v severozápadnej časti Indického oceánu, asi 240 km od východného pobrežia Somálska a zhruba 350 km juhovýchodne od Arabského poloostrova.

Súostrovie 4 ostrovov, Socotra, časť Jemenu, je domovom jedinečnej flóry a fauny, ktorú nenájdete nikde inde na svete. Táto zvláštna flóra a fauna vytvára dojem, že to je iný svet a miestne životné prostredie vraj napomáha návštevníkom k spojeniu s matkou prírodou.

Súostrovie Socotry má jednoducho neobyčajný ráz. Keď sa tu nachádzame, máme pocit akoby sme sa zrazu premiestnili do inej dimenzie. Naozaj tu môžeme cítiť spojenie s vesmírom a obrovské množstvo energie, ktorá preteká týmto prazvláštnym miestom.

 

Sedona, Arizona

Sedona v Arizone, okrem toho, že je nádherná a pokojná, bola tiež odnepamäti považovaná za centrum duchovnej sily. Sila a energia, ktoré tu prúdia v podobe energetických vírov, sú výnimočné.

Zvláštna energia, ktorá sa tu nachádza, je preto hlavným dôvodom rozrastajúcich sa komunít hnutia New Age a podobných ezoterických hnutí v oblasti Sedony.

Tieto komunity, ktoré vyznávajú rôzne „duchovné“ presvedčenia, sú aj dôvodom, prečo si Sedona vyslúžila prezývku „duchovný Disneyland“.

Osoby, ktoré majú schopnosť vnímať jemné energie, budú mať zo Sedony ohromujúci zážitok. Keď sa postavia do jedného z týchto energetických vírov, energia, ktorá ním prúdi, vie byť naozaj veľmi intenzívna. Kvôli tomuto zážitku sa v Sedone pravidelne schádza veľký počet ľudí z celého sveta.

Daniel Máčovský, prvý slovenský samozvaný swami

Ahojte. Rozhodol som sa pokračovať v písaní sérií článkov na pokračovanie, pretože väčšinou jeden článok nestačí na objasnenie celého fenoménu. Táto skupina článkov sa bude teda, ako už samotný nadpis napovedá, zaoberať odhaľovaním duchovných pretváriek a šarlatánov. Tvária sa, že nasledujú Védy a ich filozofiu, ale majú od toho ďaleko. Mali by si dvakrát rozmyslieť, aké následky to môže mať pre ľudí, ktorí sa ich rozhodnú nasledovať. Niekto si totiž naozaj môže myslieť, že títo ľudia sú reprezentanti Véd a starobylého duchovného učenia. Realita je však úplne niekde inde. Týmto naším prvým adeptom je Daniel Máčovský alias Swami Dayananda.

Robia tak s cieľom ľudí manipulovať, byť zaujímaví, získať nasledovníkov či zarábať na tom? Alebo sú len sami hlúpi a nevedia rozlišovať a naivne zas slepo sami nasledujú iných podvodníkov? To mi je v princípe jedno. Snažím sa poukázať na faktické chyby v tom, čo prezentujú, aby som tak ochránil spoločenský záujem. Tí inteligentnejší z potenciálnych záujemcov takýmto lacným osobám nenaleteli.

Daniel Máčovský môže vyzerať pomerne neškodne. Nezaradil by som ho medzi skutočne nebezpečných deviantov. Tam podľa môjho osobného názoru patria Swami Vishwananda, Swami Nityananda a ďalší, o ktorých sa na internete viete dočítať dosť. Napr. že majú za sebou škandály alebo obvinenia, vyhlasujú sa sami za Bohov, ťahajú z nasledovníkov peniaze pod zásterou duchovna atď. Ale aj v tomto našom prípade ide o systematické šírenie dezinformácií, na ktorom sa dá zarábať. Tak sa na neho pozrime teda bližšie.

Na svojom webe o sebe píše: Daniel Máčovský, Jogín telom aj srdcom. Jeden z mála učiteľov Jógy duše (Kriya Yogy)* na svete. To, čo nenašiel v živote ako vrcholový športovec, farmár, úspešný finančník, riaditeľ banky, komunálny politik, spoločník veľkej firmy, cestovateľ, dobrodruh, filantrop a altruista, našiel v jóge. Už niekoľko rokov žije plnohodnotným jógovým životom, učí a propaguje KRIYA YOGU – Jógu Duše, cestuje do Indie a prevádzkuje jógový ethno obchod.

*čo je Kriya-yoga, ťažko povedať, keďže Védy takýto pojem nepoznajú, určite nie v tomto kontexte. Asi ho to naučil jeho predošlý „guru“ Vishwananda – Nový článok o tomto „guruovi“ nájdete tu.. Ten sám kopíruje rôznych indických pseudoguruov a jeho bývalí žiaci ho obviňujú zo sexuálneho zneužívania, bol kriminálne trestaný atď. a napriek tomu má na Slovensku svojich nasledovníkov združených v sekte Bhakti marga, Om chanting a i.

Roky aktívne v činnosti:   1000 rokov

Koľko rokov vyučujem:  7 rokov

(bez komentára)

Najlepšie si to vieme ilustrovať na tom, čo sám o sebe tvrdí. Nižšie som pridal video, v ktorom vysvetľuje a obhajuje svoju „filozofiu“, takže pôjdem pekne zaradom a pod video vždy napíšem minutáž, ku ktorej sa chcem vyjadriť. Napríklad keď napíšem 00:50, znamená to, že v tom bode som video stopol a komentujem to, čo zaznelo predtým. Môžete tak robiť so mnou.

Rozbor videa

00:50 – Na začiatku Daniel Máčovský tvrdí, že pojem „swami“ niečo znamená, teda niečo ako farár, kňaz, ale neuvádza zdroj. Neskôr spomína „odnož“ Haré Krišna, ktorá má prekvapivo k definícii „swami“ priradené nejaké pravidlá. Na rozdiel od neho, ktorý sa týmto v podstate obhajuje, že on žiadne pravidlá k tomu priradené nemá. Teda netuší, o čom rozpráva, ale hlavne, že rozpráva a rád sa počúva. Je to preto, lebo keby sa mal držať védskych pravidiel, tento najvyšší duchovný titul by v prvom rade nemohol používať. Ďalej spomína aj tzv. hinduistickú odnož Bhakti-marga, ale táto „odnož“ je len ďalšia sekta, ktorá sa nedrží Véd. Tento náš swami Dayananda mieša teda všetko dokopy a nechápe ani čo je reálne védsky smer a čo sú sekty. Či niečo patrí do védskej tradície tisíce rokov a je to Védami autorizované ako napr. „Haré Krišna“ (Brahma-Madhva-Gaudiya sampradaya) alebo nepatrí a je to sekta, ktorú založil nejaký sexuálny deviant pred pár rokmi, napr. Nityananda (ktorého prichytili, ako mu žiačka dáva orálny sex) alebo iní obdobní pseudonasledovníci Véd, napr. Swami Vishwananda (zakladateľ sekty Bhakti marga), ktorí skutočné Védy nenasledujú. O nich si povieme v nasledujúcich článkoch, pretože tiež operujú aj na Slovensku.

01:06 – Hovorí, že dosiahnutie tejto „úrovne“ mu bolo udelené bez splnenia akýchkoľvek podmienok či splnenia kritérií. Je potom úsmevné hovoriť, že je to nejaká úroveň. Pretože každý inteligentný človek si hneď povie, že úroveň značí práve splnenie nejakých podmienok. V opačnom prípade by neexistovali rôzne úrovne. Všakže.

01:17 – Vraví, že z toho zostal zaskočený a začal sa o to zaujímať, že ako je možné, že má zrazu také meno. To je ale taký alibizmus ako keby mne povedal zrazu niekto na ulici, že počuj, ty si PhD., dávam ti tento titul. A ja by som si povedal, že ďakujem krásne, som z toho zaskočený. Pretože viem, že som pre to nič nespravil. Dostal som to len tak, ale tak vieš čo, nechám si ho a zistím si teda, akú úroveň som to vlastne dosiahol bez toho, aby som ju splnil. Začnem to teda vyučovať. Ešte neviem čo, ale budem, aby aj ostatní mohli dosiahnuť… (facepalm)

Ďalšia vec je, že keď si dáte do Google meno swami Dayananda, ukáže vám to nejakého indického gurua. Ten sa na tohto nášho celkom podobá. Je preto dosť možné, že ten, kto zastavil tohto nášho nešťastníka sa proste iba pomýlil alebo žartoval, že to je on. Akurát domýšľavý Daniel Máčovský si to asi hneď zobral na seba ako znamenie, že je vyvolený. Skutočného swami Dayanandu nájdete tu.

01:23 – Pýta sa sám seba, že „Kto je ten swami ako taký“, čím si protirečí hneď s tým, čo vravel na začiatku, že z jeho pohľadu to nemusí spĺňať žiadne podmienky. Inými slovami, na začiatku povedal v princípe, že je to niečo ako farár, kňaz, ale nemusí spĺňať žiadne pravidlá… A teraz začína vysvetľovať pravidlá…

01:26 – Pýtal sa na to „priamo v Indii“ ako keby to niečo znamenalo. Je to podobný dôkaz ako keby nejakému Indovi dal v Indii európsky turista titul biskup a on by to prijal a pýtal sa potom na to „priamo v Európe“… Indovia nie sú o nič viac zbehlejší vo Védach ako západniari v učení Ježiša. Okrem toho, je ich tam 1,3 miliardy a na každej ulici nájdete rôznych „profesionálnych“ kňazov, ktorí to majú ako živobytie. Reálne však nedodržujú takmer nič. Je to proste len business. Myslím, že po mojich siedmich návštevách Indie mám už pomerne jasný obraz toho, ako to tam funguje.

01:33 – Takže on si MYSLÍ, že človek, ktorého sa na to pýtal, je potomok bráhmanov… Čiže ani to jasne nevie, iba si to myslí. Nie je na to žiaden dôkaz a aj keby bol, tak by bol potomok bráhmanov. To v princípe znamená niečo ako keby som ja chcel právnu radu, tak sa spýtam potomka nejakého právnika. Védy týchto rodových „bráhmanov“, ktorí tvrdia, že majú brahmánsku (duchovnú) kvalifikáciu iba vďaka tomu, že boli údajne duchovne pokročilí ich predkovia, nazývajú dvija-bandhu. Doslovne, priatelia duchovných ľudí. Je to odkaz na to, že oni sami nimi nie sú, ale sa s nimi len priatelia a radi sa medzi nich radia.

01:40 – Na brehu Gangy žijú v princípe stovky miliónov Indov, ale to neznamená, že to niečo znamená…A tiež mu „zas niečo povedal“. Vyznieva to „veľmi“ autorizovane. Čiže, niekto, o kom si on MYSLÍ, že je asi brahmana, lebo má takých predkov, mu NIEČO povedal.

01:53 – Keďže počul dve rôzne vysvetlenia od dvoch rôznych šarlatánov, ktorí mu nijak nedokázali, že nasledujú Védy, nepodložili to védskymi zdrojmi a pod., tak on si povedal, že vlastne reálna definícia neexistuje, tak si aj on sám teda vytvorí vlastnú definíciu. To sa teda vynašiel. Pokiaľ by sme sa bavili o 5 ročnom chlapcovi, možno by to bolo vtipné, ale človek by očakával, že „swami Dayananda“ bude mať trocha viac rozumu. Ale on sa vybral cestou pocitov – ako tvrdí, tak, ako to on cíti… Bez ohľadu na to, že tu existuje tisíce rokov stará tradícia a filozofia, ktorú sa rozhodol ignorovať. Ja si teda jedného dňa poviem, že budem učiť jógu a moja prax bude, že si budem pchať palec do výfuku od auta. Ale hlavne, že budem o sebe hlásať, že som „jogín“.

02:03 – A sme doma. Daniel Máčovský vraví, že swami je niekto, kto nemusí byť spájaný so žiadnym náboženstvom alebo filozofiou, akurát mu unikol jeden detail – používa védsky termín vo védskom jazyku sanskrit. Je to ako keby som si ja povedal, že si budem hovoriť vegetarián, ale budem jesť mäso, lebo to tak cítim a nebudem to spájať s ničím, čo existuje. Proste to tak cítim a hotovo. No nie je to detinské? Toto odzrkadľuje asi ale celkový prístup moderných ezoterikov k faktom a realite. Nedávno som písal o tom, ako sa zneužíva pojem yoga a tzv. jogíni, ktorí tvrdia, že ju praktizujú, pričom tiež len vykrádajú názov. Viac v článku Skutočná yoga.

02:08 – Dokonca „čítal“. No nepovedz. Čiže počul, myslí si, znova počul, potom cíti a dokonca niečo čítal…Veľmi dobrý prístup k životu a realite.

02:13 – Spôsob života, ale, ako sám spomenul na začiatku, „bez pravidiel“ a neskôr „bez konkrétnej filozofie alebo náboženstva“. Inými slovami swami asi znamená niečo ako anarchista…

02:26 – Kto by povedal, že védsky fixný pojem swami je spájaný s ďalším fixným védskym pojmom yoga… Naozaj nečakané. A zas, predstavuje to úroveň, na ktorú sa ale podľa neho nemusíš kvalifikovať.

02:31 – V jógovej čistote bez pravidiel alebo „čohokoľvek“. Otázka je, čo on „cíti“ pod jógovou čistotou. Možno by sa mohol ísť opýtať niekoho, kto žije pri Gange. A keď sa spýta ďalšieho a ten mu povie niečo iné, tak si bude môcť on sám vymyslieť ešte niečo úplne iné. A vôbec, načo jógu spájať s nejakým hinduizmom?

02:47 – Takže zrazu je swami niekto, kto dodržiava yama a niyama pravidlá jógy. Pred chvíľou tvrdil, že žiadne pravidlá ani kvalifikáciu netreba. Kto si prečíta môj článok o yoge uvidí, že aj keby sa vybral touto cestou a priznal, že predsa to je nasledovanie nejakých pravidiel a aj keby s tým spájal jógu, tak tie pravidlá proste nedodržuje a má od toho na míle ďaleko. On to ale nechápe ani teoreticky, nieto ešte prakticky.

03:09 – Daniel Máčovský priznáva, že jeho sa nejaké normálne udelenie tohto titulu netýkalo. Pretože jemu ho udelil len tak niekto pri Gange…no super 😀 .

03:21 – Podľa neho je swami teda niekto, kto to vlastne ani nemusí dodržiavať, ale sa na to len ide pripravovať. Takže ja si budem hovoriť profesor, ale nie preto, že by som mal na to kvalifikáciu, ale sa na to budem pripravovať, ibaže si tak budem hovoriť už odo dňa, keď s tým začnem. A aj podľa toho, ako to cítim, že je toho definícia.

03:55 – Ok, čiže jeho re-definícia slova swami je, že je to niekto, kto má nejaké poznanie a, povedzme, sa snaží nebyť úplný materialista. Takže z tohto pohľadu je to minimálne každý človek veriaci v niečo vyššie a ktorý má rád filozofiu. Teda v tejto skupine je asi 90% všetkých ľudí. Ale to nie je dôvod nazývať ich swami. Rovnako ako ich nazývať biskup alebo profesor.

Poďme si ale skutočne povedať niečo z Véd, aby sme si vyjasnili normálny autorizovaný význam, pretože tak sa to robí, že keď niečo niekto tvrdí, nemal by si to vycucať len tak z prsta a pritom sa tváriť ako učený človek.

Reálna definícia titulu swami znamená v celej dĺžke goswami. Doslovne to znamená pán zmyslov. Go – zmysly, swami – pán (zo sanskritského swamin स्वामिन्, čo znamená ten, kto je pánom, je ovládnutý, realizoval Brahman). Je to teda niekto, kto má ovládnuté svoje zmysly a myseľ, čo zahŕňa držanie úplného celibátu (brahmacarya) a ďalšie prísne sľuby. Tento titul sa dáva tzv. sannyasínom, t.j. osobám, ktoré nemajú žiaden hmotný majetok, žiadne pripútanosti, sú sebaovládnutí, sčítaní vo Védach a nasledujú pravého duchovného učiteľa. Týmto spôsobom takýto swami vedie ľudí po ceste duchovného pokroku v súlade s Védami. Tento náš slovenský „swami“ z toho nespĺňa nič.

Poďme ale ďalej

04:05 – Daniel Máčovský hovorí, že chce ísť príkladom pre svoje okolie a šíriť to. Takéto rozširovanie deviácií védskej filozofie je ale zavrhnutiahodné a práve tento článok má upozorniť potenciálnych záujemcov, aby sa nestali obeťou šarlatánov, ktorí sa vydávajú za reprezentantov Véd, pričom si vytvárajú vlastné scestné výklady filozofie.

04:46 – Chce byť nápomocný ľuďom, ktorí hľadajú Pravdu, ale v skutočnosti ju ešte nenašiel ani on. Skôr to vyzerá tak, že si tým hladí ego, že on je ten, ktorý je učiteľ a môže tak získavať nejaké uznanie, slávu či peniaze cez svoj e-shopik.

05:01 – Hovorí, že swami nemusí hovoriť ľuďom čo by nemali robiť, čo musia, napomínať ich a podobne. Tak ako im teda chce pomôcť, keď im nepovie pravdu? Je to ako keby sa vyhlásil za doktora a pacientovi nevravel, čo musí alebo nemusí robiť ani ho diagnostikovať. Hlavne, že on je doktor a hovorí im pekné veci, ktoré chcú počuť. Úplne rovnako ako jemu povedal nejaký Ind to, čo chcel počuť on, že áno, si výnimočný, si guru. Je to celé len zamaskovaný úlisný materializmus.

05:10 – Znova hovorí, že koľko swamiov, toľko výkladov a toľko filozofií. To je ale zavádzanie. Je to ako tvrdiť, že koľko fejkov iPhonu existuje, toľko iPhonov existuje. Ale nie, iPhone je len jeden autorizovaný a zvyšok by sa nemal nazývať iPhone, keď je to len podvod. Pravda je len JEDNA. Viac v článku Postmoderné myslenie. Prezentovať svoju vlastnú definíciu pojmu swami a Véd je rovnaký výmysel, ale o to horší, že pri iPhone človek príde o nejaké peniaze. Pritom ale keď sa nechá oklamať nejakým pseudospiritualistom, to mu môže zruinovať celý život a skončiť v sekte či nejakom kulte.

05:18 – Daniel Máčovský sám priznáva, že nemá nad sebou žiadneho gurua ani swamiho, ale on sám je swami Dayananda. Zaujímavé. Prečo by mal potom niekto nasledovať jeho príklad, keď on ide príkladom, že netreba nikoho nasledovať, pravidlá si môže každý vytvárať svoje a pod.?

05:34 – Takže to poopravil a vlastne sa zamotal, lebo doteraz hovoril, že nemá nikoho, kto by ho usmerňoval a dodáva, že to je po fyzickej stránke. Po duchovnej ale tvrdí, že každý má nejakého učiteľa. A čo potom taký duchovný učiteľ robí? Keď neusmerňuje, nekontroluje, nehovorí, čo je zlé a dobré, čo by mal a nemal robiť? A čo myslel pod guruom po fyzickej stránke, telocvikára alebo fitness trénera? 😀

05:52 – Aha, takže keďže nemá učiteľa, tak sa pomenoval sám, na základe „štúdia“, ktoré vlastne má vycucané z prsta.

05:58 – Moderný swami znamená moderný podvodník. Niekto si môže povedať, že je moderný chirurg a bude vám hovoriť, že vás zoperuje na lavičke v parku a že sa to naučil sám, budete mu veriť? Fyzické telo by ste asi takémuto šarlatánovi nedali do dôvery, prečo sú potom ľudia takí naivní a zveria svoje duchovné životy a vieru niekomu, kto sa sám prehlásil za swamiho? Moderného európskeho swamiho? Keby sa nejaký Nigérijčan prehlásil za moderného afrického slovenského folkloristu, ale namiesto fujary by mal kalašnikov a namiesto dresu by behal nahý? Čo spoločné s realitou by to malo? Plus by sa chválil, že chce byť vzorom a viesť ďalších ľudí?

07:31 – Tak si túto rozpoltenú schizofrenickú úvahu rozoberme trochu, uff. Takže, najskôr hovorí o tom, že katolícki farári nemôžu mať sex, evanjelici môžu mať a vlastne preto môže mať sex aj ten Ind s pochybným pôvodom, ktorého stretol a on vravel, že môže mať sex, ale má to isté pravidlá a obmedzenia (ktoré náš „swami“ tvrdí, že netreba žiadne, takže vidno, že nenasleduje ani toho, kto ho „zasvätil“), no a tieto pravidlá na sex toho Inda spočívajú v tom, že mu musí variť iba jeho žena a že musí vstávať ráno o štvrtej a mantrovať. Wtf? Čo to má akože so sexom spoločné? A potom rozpráva o jedle a varení… Mieša jedno s druhým a tretím… Ale dôležitý bod tohto celého je, že Daniel Máčovský neverí ani filozofii toho, komu veril, že mu dáva titul swami. Čo je potom toto za schízu?

08:50 – Takže potom keď bude jesť jedlo iba od ženy a vstávať skoro, môže mať sex raz do mesiaca za účelom zvieracieho zmyslového pôžitku, čo je v príkrom rozpore s brahmačaryou, teda celibátom… Tu vidno, že ten jeho „zasväcovateľ“ je klasický bežný indický podvodník. Na ilustráciu, Védy dovoľujú mať sex v manželstve, ale len za účelom plodenia detí, ktoré potom rodina bude viesť k duchovnému životu. To sa nepovažuje za zmyslový pôžitok, keďže ten motív nebol egoistický. Ale predstava nejakej „duchovnej“ bytosti, ako to nazval, ktorá si raz mesačne šúcha genitálie o rodidlá svojej samičky, aby pri tom slastne vzdychal a slintal a považovať ešte aj to za „ufff“, veľké odriekanie, tak to potom nie je úroveň nejakého swamiho, ale klasická úroveň go-dása, teda služobníka zmyslov a svojho penisu. V tom treba vidieť zásadný rozdiel. Viac v článku napr. Sex, príčina nekonečného utrpenia alebo 4 regulácie.

09:07 – Vraví, že mu to prišlo „silné“, ale večer sa zas ozvalo jeho ego a povedal si, že „Kto stanovuje tieto podmienky?“ Inými slovami, veď ja som egocentrický jedinec, ktorý si určuje vlastné pravidlá a honím si ego tým, že sa budem volať swami Dayananda z nejakej cudzej tradície, lebo to znie zaujímavo a budem chcieť požívať výhody, ktoré si myslím, že to obnáša, ale nejaké povinnosti? Prosím vás…

09:46 – Takže jeho „argument“ je, že aj keby existovala nejaká personifikácia zvaná Boh, čo spochybňuje, tak tvrdí, že tým, že údajne dovolil rôznym náboženstvám rôzne pravidlá, tak vlastne všetky sú správne? Alebo nie je správne ani jedno? Asi mu nenapadlo, že nie každý, kto o sebe tvrdí, že je duchovný alebo nie každý „duchovný smer“ má niečo s Bohom, musí byť pravda. Znova si pomôžem príkladom s iPhonom. Originál názov je iPhone a je tam napríklad pravidlo, že tam nemôžete nahrávať vlastné aplikácie kvôli bezpečnosti, iba cez ich obchod. Potom ale existuje ďalších 200 rôznych fejkov iPhonu, kde sú rôzne fake operačné systémy, Android alebo čínske a tie dovoľujú už čokoľvek a obsahujú pravdepodobne aj kopu malwaru. Takže jeho argument na základe toho je, že vlastne všetko sú to legitímne iPhony a iPhone teda nemá nejaké vlastné originálne pravidlá, keďže existuje veľa iPhonov s rôznymi pravidlami.

Okrem toho to, čo hovorí Daniel Máčovský o tantre, je úplne jedno, pretože zjavne nemá tušenia, o čom hovorí, čo vlastne aj nepriamo priznal, že sa do toho nevyzná. Tantra vonkoncom nie je o porušovaní celibátu.

09:51 – Haha. Takže, začína vetou „Takže v hinduizme, aj keď nie som hinduista“… 😀 Tak čo je? Používa hinduistický duchovný titul swami Dayananda, spomína tu tantru atď… Čo je vlastne? To by si už mohol ujasniť.

10:06 – On sa smeje ľudom, ktorí ho považujú za hinduistu len preto, že sa oblieka ako hinduista, používa hinduistický titul, slovník, ich mantry, obrady, má hinduistické meno. No tí ľudia by sa skôr mali smiať jemu…

11:22 – Teraz zopakoval svoju za vlasy pritiahnutú teóriu ako som písal vyššie o iPhone. Takže podľa neho to, že rôzni ľudia dávajú rôzne tvrdenia, je dôkaz, že neexistuje jedno správne tvrdenie? Predstavme si, že na jednom poschodí v bytovke sa stretnú susedia a každý povie, že čo je podľa neho najmenšie päťciferné prvočíslo. Samozrejme, o matematike nevedia poriadne nič a budú sa všetci mýliť a „prieť“ a „budú vznikať tlaky“, ako spomenul vo videu. Je toto dôkaz, že také prvočíslo neexistuje alebo že nie je nikto, kto by ho vedel? A preto to je ospravedlnenie pre neho, aby si tiež vycucal riešenie z prsta?

11:30 – Podľa môjho názoru je Daniel Máčovský proste prvotriedny hlupák. Poznám rôznych ľudí aj rôzne pretvárky, ale aby niekto ešte aj točil videá o tom a vysmieval sa hinduizmu, pričom zarábal peniaze na tom, že sa tvári, že robí hinduistické obrady, oblieka sa a celkovo sa štylizuje ako swami Dayananda, tak žiadne iné označenie si taký človek ani nezaslúži. A neberte ma v zlom. Pseudoezoterickí pokrytci radi potom vyťahujú také argumenty ad hominem, že ako môže niekto škaredo rozprávať alebo byť taký negativistický a pritom hovoriť o duchovne.

Veď lepšie je byť podľa nich aj keď podvodník, úplne bez jediného argumentu, ale aspoň sa tváriť múdro, milo a pekne pomaly rozprávať… Ale bohužiaľ, tak to nefunguje. Keď je raz niekto zlodej, tak ho z toho usvedčiť nie je negativistické, je to len pomenovanie vecí pravými slovami a snaha o to, aby neokradol nevinných dôverčivých ľudí. A to je duchovné. Byť ľudom nápomocný. Doktor, ktorý pacientovi do očí povie reálny stav, obmedzenia a nakoniec ho vylieči, to je doktor. Nie ten, kto vás bude klamať sladkými slovami. Takže toľko k tomu, poďme ďalej.

Veľká pretvárka

11:42 – Priznáva sa, že je pretvárka a kam vietor, tam plášť. Keď bude niekto chcieť, aby bol Slovan, bude Slovan, keď černoch, tak černoch. Hlavne nech je zaujímavý, stredobodom pozornosti a ešte z toho kvapnú aj nejaké tie peniažky, však? Akurát by si mohol aj vždy meniť meno, lebo Slovan s vymysleným menom swami Dayananda nie je zrovna slovanské.

11:46 – Nenené kamarát, nie že on ťa má za černocha, ale ty si hovoril o tom, že ty si medzi hinduistami hinduista, medzi Slovanmi prídeš oblečený ako Slovan v bielom, takže ty meníš identity podľa toho, ako sa ti páči, nie že niekto ťa za niečo má a je to v pohode. Miešanie jabĺk s hruškami, ako má vo zvyku. Prvá polka vety je o tom, že on si sám mení kultúrne identity a vieru a obhajuje si to a na konci vety už z toho je, že vlastne len niekto jeho vníma inak a je to jeho „problém“.

11:49 – V prvom rade je človek, to sme si naozaj nevšimli. Človek, ktorý sa vyhlasuje za swamiho a to je jeho meno pre verejnosť. Meno Daniel Máčovský mu zjavne nestačí – alebo tak dobre nepredáva?

11:52 – V druhom rade je podľa jeho slov jogín, aj keď jógu si vymyslel vlastnú, nie tú hinduistickú, lebo tá mu nevyhovuje, tak zas zobral len názov.

11:55 – S tým, že je nič, by sa dalo súhlasiť, lebo reálne keď sa snaží byť všetkým podľa toho, ako mu to nadiktuje jeho ego a neuprataná rozmaznaná myseľ, tak nakoniec je naozaj poriadne nič.

11:58 – Hovorí o sebe, že je všetko, to zas zachádza do klasickej tupej klišé ezoteriky. Tento fenomén rozoberám v článku Čo určite nie je duchovno.

12:11 – Alibisticky hovorí, že má XY mien a jedno z nich, také skoro nepodstatné, je swami Dayananda. Aby ho náhodou niekto nechytil za slovíčka snaží sa to zľahčovať. Veď keby niečo, stále má v občianskom napísané Daniel Máčovský. Faktom ale stále ostáva, že týmto menom sa prezentuje na verejnosti, zarába si na tom a štylizuje sa tak. Nahráva video o tom, ako swami Dayananda vysvetľuje, kto to vlastne je swami Dayananda. Asi by sme ťažko hľadali videá, kde podobne zanietene vysvetľuje, že je človek, Slovan alebo černoch…

12:30 – Ale v prvom rade uškodiť, lebo ako chce niekomu pomôcť v orientácii v niečom objektívnom, čím duchovno a Boh sú, tým, že im nahucká svoje vlastné vymyslené teórie a názory, ktoré mimochodom každú chvíľu mení?

12:37 – Určitý jógový spôsob života, ktorý sa vlastne nedrží jógy ani hinduizmu ani žiadnych pravidiel. Tak o čom to potom je? Nakoniec si jeho filozofiu môžeme zhrnúť na to, že každý si môže robiť to, čo chce a ako to cíti, ale to je materializmus. V podstate keby ste si prečítali satanistickú bibliu od La Veya, jej zhrnutie je veľmi podobné.

13:25 – Zjavne jeho ego nevedelo čo robiť už predtým, akurát toto ho vystrelilo do oveľa väčšej výšky.

13:40 – Lol. Tak nech sa zavrie na psychiatriu, keď to nevie spracovať, nemusí o tom točiť videá. Keď sa tak „hanbí“.

14:05 – Omg, toto je strašný cringe, seriózne je to ešte horšie jak som čakal na začiatku 😀 . Chudáčik náš Daniel Máčovský dostal meno od Inda a nevie, čo s tým, ide sa z toho pokakať, tak veľmi sa hanbí za to, že rovno sa sám pasoval do role gurua, aby sa s tým nejak vyrovnal 😀 !

14:18 – Čo „nasleduj“? Veď hovoril, že on nič nenasleduje a každý má svoju definíciu. On proste dostal meno, niekto na ulici mu povedal, že je swami Dayananda a jemu z toho podľa mňa preplo. Teda, pravdepodobne sa to stalo už skôr, lebo normálny človek sa podľa mňa takto prezentovať nebude.

14:53 – Samozrejme, že ho vylúčili, lebo pokiaľ viem, tak nasledoval predtým iného pseudoswamiho Vishwanandu. Ten je podľa môjho osobného názoru jeden z najväčších podvodníkov v našich končinách. Sám sa vyhlasuje za Boha, ale reálne akurát tak čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania žiakov. Takže je logické, že si nenechá liezť do kapusty. Rovnako náš swami Dayananda rýchlo pochopil, ako sa dá klamaním ľudí a pretvárkou na niečo, čo nie som, zarobiť. Tak si založil vlastnú jednoosobovú sektu, kde ho nasledujú potom rovnaké pretvárky ako on, ktorým ale zatiaľ stačí klamať len seba.

15:38 – Aha, takže zas mu nejaká teta, ktorú ani nepoznal, dala svoju fundovanú ezoterickú radu a on, keďže nevie rozlišovať a jedná ako malé decko, tak to hneď zobral, že aha, tak to bude teda pravda, keď to povedala. A samozrejme, on keď neprechladol v Himalájach, tak už nikdy neprechladne 😀 .

16:43 – Bol na premietaní videá, dostal nádchu, spravili sa mu pupáky, ale nevie, čo to znamená, že čo tým prinesie ľuďom… hahaha. On má také ego, že aj keby sa posral, tak by to bral ako znamenie toho, že je vyvolený ľudí viesť ako Mojžiš.

17:10 – Nie, vôbec nie si niekto, akurát tu 20 minút hovoríš o tom, ako sa z teba stala duchovná bytosť a ideš ľudí viesť, lebo si bol vyvolený random Indom na ulici, ktorý sa tvári ako duchovný – podobne ako miliarda Indov majú doma oltáriky a cinkajú si zvončekmi. A potom profesionálni „brahmani“, ktorí tvrdia, že oni sú tí skutoční a ťahajú peniaze a príspevky, aj od takýchto ľudí ako je náš swami, aby im zahrali na ego a dostali dakšinu – príspevok.

17:25 – A čo teraz? Na Miletičke je obrovské množstvo fejku…a čo? Preto človek nepotrebuje mozog alebo si môže vytvoriť ďalší fake?

17:34 – Pred 20 sekundami hovoril a smial sa, že vonkoncom nechce byť „niekto“ a teraz hovorí, že v Indii chodí v oranžovom ako swami a tam sa vnímajú takí ako duchovné bytosti.

17:40 – Bytosti, ktoré zasvätili svoj život hľadaniu najvyššej pravdy. Znamená čo? Toto už spomínal na začiatku. To, že niekto niečo hľadá, neznamená, že to našiel. A keď to nenašiel, tak by to nemal učiť, nie? Hlavne, keď jeho filozofia je, že každý si môže vymyslieť svoj vlastný výklad a filozofiu. Čo chce teda hľadať? Skôr by mal povedať, že ako si to on rozmyslí, taká bude pravda a nie, že hľadá niečo objektívne. Celé sa to dá zhrnúť do jedinej vety – Daniel Máčovský chce byť veľmi zaujímavý….

17:43 – Hľadaniu Boha? Veď v tomto videu povedal, že Boh je personifikácia a uškŕňal sa pri predstave nejakého Boha či Bohov… On má u prdele nejakého Boha. On si sám myslí, že je Boh.

17:54 – No nehovor, ezoterik jak vyšitý.

18:15 – Čiže keď takýto swami Dayananda ako je on niekam príde, tak to je požehnanie a odobrené zhora 😀 . No ty môj…. Ty máš dosť 😀 .

Nehovorím, že neexistujú skutoční swami, existujú, ale vyzerá to troška inak, Védy ho popisujú úplne inak a je to naozaj svätec, ktorý sa riadi Védami a je na oslobodenej úrovni, realizoval svoj večný vzťah s Bohom, je zbavený karmy atď. A naozaj takéhoto človeka stretnúť či študovať pod jeho vedením je požehnanie, ale nie toto sebestredné indivíduum, ktoré nenasleduje nič, len svoju egoistickú myseľ.

20:05 – Nemá rád duchovné rozhovory v inom jazyku, ale keď mu iný Ind sčista-jasna povedal, že zrazu je vyvolený guru, swami Dayananda, tak s takým duchovným rozhovorom a porozumením zjavne problém nemal a hneď to akceptoval. Čiže znova, kaká si do úst a berie si len to, čo mu vyhovuje.

20:35 – Takže nejaký živý reklamný pútač mu dal lekciu z toho, že indická kultúra vlastne nie je hinduizmus, lebo tam majú aj pár miliónov menšín. Čo nespomenul asi štvrtinu moslimov, ale nikto normálny nebude brať moslimov ako indickú kultúru. Rovnako ako keď príde na Slovensko a niekto sa ho spýta na slovenskú kultúru, tak mu nepovie, že ktorú myslíš? Tú maďarskú alebo rómsku?

21:09 – Aha, takže Daniel Máčovský bol v dvoch veľkomestách pod Himalájami. Čiže asi Hrišikéš, maximálne komerčné „pseudojóga“ mesto a v „nejakej rieke“. No super. Ja som bol v Indii v 40 rôznych mestách počas mojich 7 návštev a môžem povedať, že indická kultúra je len jedna a je to hinduizmus. To, že to má už ďalej od pôvodného učenia a Véd, je iná téma. Stále to je hinduizmus, ktorý tento swami Dayananda zjavne veľmi „nemusí“.

21:30 – A na čo to používa on? Hentí indickí fejkeri aspoň nepľujú na hinduizmus ako on…

21:37 – On sa neholil asi dlhšie ako dva týždne, má cez seba hodenú oranžovú deku a hovorí o tom, ako swami dáva požehnania a aká veľká duchovná bytosť vlastne on je, keď hľadá Pravdu.

22:28 – Pekne to zhrnul a sám seba zaradil, lebo jeden z takých žobrákov je on, ale ešte menej. Oni totiž nemajú častokrát iný spôsob obživy a klamú turistov, ktorí chcú nejaké lacné zasvätenia, chcú sa lacno stať guruami a swamimi tak ako tuná náš moderný slovenský swami Dayananda. A tak im treba.

Ale to, čo robí Daniel Máčovský, je oveľa horšie. On na výber má a snaží sa šíriť nepochopenie toho, čo vlastne reálny swami, yoga, hinduizmus a duchovný život sú. Predstiera a hrá sa na niečo, o čom sám opakovane povedal, že nemá moc tušenia o čo ide. Vlastne si to chce len „vyskúšať“. Ale normálny človek si to vyskúša v pokoji, neprijme hneď najvyšší duchovný titul a nezačne to učiť druhých. Ani za veci s tým spojené brať peniaze.

Takže, ohľadne ďalších takýchto „duchovných“ aktivít ako tento swami Dayananda, si môžete urobiť vlastný obraz, keď ho niekde uvidíte.

Stretnúť ho môžete na rôznych prednáškach, často aj v centre Fredyho Ayisiho alebo na jeho festivale či ďalších rôznych festivaloch, akciách alebo na internete, kde propaguje svoje „kázanie“.

To, že Fredy nemá problém podporovať takúto pofidérnu psuedohinduistickú osobu ako je Daniel Máčovský, je podľa mňa len vizitkou jeho vlastného „pochopenia“ hinduizmu.

 

V nasledujúcom dieli prinášame viac info o sekte, ku ktorej tento „swami Dayananda“ patril predtým. Je to tam ešte závažnejšie, pretože majú veľa členov a na internete sa napríklad dočítate, že „Swami Vishwananda“ bol kriminálne odsúdený, je opakovane obviňovaný zo sexuálneho zneužívania žiakov a podobne. Článok nájdete tu.

Vďaka za pozornosť.

 

P.S.: Update: Keď si Daniel Máčovský prečítal článok, tak ho to zjavne rozrušilo z jeho „samadhi“ a rozpisoval statusy, komentáre a pod. A napísal aj na našu FB stránku, kde som mu odpovedal a len som potvrdil to, že je naozaj mimo. Kto si chce prečítať moje komentáre k jeho odpovedi, nájdete ich v komentoch pod týmto FB príspevkom.

(Otvorte si to na FB a v sekcii komentáre to nájdete).

 

P.S.2.: Pre tých, koho zaujíma skutočne védsky podložená filozofia a nehľadajú len lacné náhrady na svoje ego, odporúčam sériu článkov, ktorú som vydal prednedávnom a začína sa tu:

Teória všetkého, 1. diel – Pracuj, pracuj, pracuj, užívaj si, zomri.

 


Poznámka nižšie, aby nás neskúšali žalovať dotknuté osoby, ktorým potenciálne môže vadiť obsah tohto článku, možno aj z dôvodu snahy utajiť svoje činnosti a legitimitu. Každý nech si však názor spraví sám, máte Google, všetko je na internete.

Informácie a názory vyjadrené v tomto článku sú iba subjektívnymi názormi autora a nemusia nevyhnutne predstavovať fakty ani odrážať názory alebo pohľady akéhokoľvek iného jednotlivca alebo organizácie. Informácie v tomto článku sú založené na verejne dostupných zdrojoch a sú určené len na informačné účely. Autor neschvaľuje ani nepodporuje žiadne názory alebo činy osoby alebo osôb diskutovaných v tomto článku. Autor nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia v poskytnutých informáciách a nemôže niesť zodpovednosť za žiadne škody, straty alebo následky, ktoré môžu vyplynúť zo spoliehania sa na tieto informácie. Čitateľom odporúčame, aby si urobili vlastný výskum/prieskum a urobili vlastné rozhodnutia o presnosti a spoľahlivosti informácií uvedených v tomto článku.

 

Chýba vám železo? 13 potravín, ktoré ho obsahujú viac ako mäso!

Potraviny bohaté na železo

Mnohým ľuďom, najmä vegetariánom a vegánom, ktorí ignorujú pestrú stravu, chýba železo a to môže mať vážne negatívne účinky na zdravie. Národný inštitút zdravia hovorí, že odporúčaná denná dávka železa pre priemerného dospelého pacienta je medzi 10-15 mg (pre mužov cca 10 mg, pre ženy okolo 15mg). Muži potrebujú vo svojej strave výrazne menej železa ako ženy. Najmä dojčiace, tehotné alebo staršie ženy by mali mať veľký prísun tohto prvku.

Mäso je dobre známe ako vhodný zdroj železa, ale vegáni a vegetariáni potrebujú inú alternatívu, keďže sa nechcú podieľať na úplne zbytočnom vraždení zvieratiek (v tomto článku sme zhrnuli všetky logické argumenty na túto tému). Našťastie existujú mnohé potraviny bohaté na železo, ktoré tiež veľmi dobre chutia. Tieto sa dajú veľmi jednoducho pripraviť a poskytujú nám dostatočné množstvo železa, ktoré naše telo potrebuje pre správne fungovanie.

Kto je zvedavý na samotné recepty, nech scrollne nižšie na stránke a pre tých, ktorých zaujíma aj trocha teórie ohľadom vstrebávania železa, sem píšem tu:

 

Železo a jeho vstrebávanie

Významnú úlohu tu hrá vstrebávanie železa. V organizme sa bežne vstrebáva a využíva asi len 5-10 % celkového prijatého množstva železa (cca 0,5-2mg). Zvýšiť jeho využiteľnosť môžeme napríklad namáčaním (orechy, strukoviny), klíčením (rôzne semená a strukoviny), technologickou úpravou danej potraviny či pridaním určitej látky.

Namáčanie

Pri namáčaní orechov nedochádza iba k aktivácii prítomných enzýmov v orechoch, ale i zlepšení využiteľnosti železa, ktoré obsahujú. Je všeobecne známe, že pred samotným varením je vhodné strukoviny namáčať. Sú tak ľahšie stráviteľné a znižuje sa aj obsah kyseliny fytovej, ktorá bráni jeho dostatočnému vstrebávaniu.

Varenie

Zvýšeniu vstrebateľnosti prospieva aj krátke varenie či dusenie zeleniny, pretože zo surovej zeleniny sa železo využíva ťažšie. Ako príklad môžeme uviesť brokolicu – v surovom stave je jeho využiteľnosť v tele len 6%, avšak pri parení, resp. dusení využiteľnosť stúpa až na 30%. Ovsené vločky, ktoré sú tiež dobrým zdrojom, je lepšie uvariť, pretože namočenie do mlieka alebo vody je z hľadiska využiteľnosti železa opäť horšia voľba.

Ovocie

Pri ovocí je to zasa naopak, konzumujte radšej surové ovocie v porovnaní s ovocím uvareným (poprípade aj sušené ovocie je vhodná alternatíva).

Kyseliny

Pridaním kyseliny citrónovej, jablčnej alebo vínnej stúpa vstrebateľnosť železa niekoľkonásobne (cca 4-5 násobne). Kyseliny nachádzajúce sa v kvasených potravinách (napr. kvasená kapusta) taktiež zlepšujú využiteľnosť železa.

 

Ktoré potraviny a ich zložky znižujú vstrebateľnosť železa?

  • Mliečne výrobky
  • Kyselina fosforečná (prítomná v nápojoch ako sú Coca-cola, Pepsi-cola a pod.)
  • Nadmerná konzumácia zeleného a čierneho čaju, kávy. Pitie čierneho čaju popri jedle, ktoré obsahuje železo, môže znížiť jeho vstrebateľnosť až o 70% percent
  • Alkohol
  • Fytáty, resp. soli kyseliny fytovej (prítomné v niektorých obilninách, strukovinách, zelenine a pod. – viažu na seba niektoré minerály zahŕňajúce železo a tým znižujú ich vstrebateľnosť
  • Orechy – ak chcete konzumovať jedlo, aby ste si zvýšili príjem železa, nekombinujte ho s orechami
  • Vápnik – ak užívate napríklad železo a vápnik v tabletkovej forme, nikdy ho neužívajte naraz, pretože navzájom rušia svoje účinky.

 

Potraviny bohaté na železo rastlinného pôvodu

K základným potravinám, ktoré majú vysoký obsah železa patria obilniny (celozrnné výrobky, pšeno, ovsené vločky, ryža), ovocie (napríklad marhule, slivky, čerešne, čučoriedky, ríbezle, jablká, pomaranče, jahody, ostružiny), zelenina (napr. petržlenová vňať, brokolica, kel, pažítka, cvikla, paradajky, listová zelenina, červená kapusta, pór, cibuľa, špenát), strukoviny (najmä šošovica a fazuľa), orechy (hlavne mandle a para-orechy), semiačka (tekvicové, slnečnicové a hlavne sezamové), mak, melasa, hnedé morské riasy a pivovarské kvasnice.

Nezabudnite, že pre správne vstrebávanie železa a jeho spracovanie v organizme je potrebný dostatočný prísun vitamínov B12, C a E. V súčasnosti existujú aj výživové doplnky, ktoré priamo obsahujú železo v kombinácii s týmito vitamínmi. Dôležité je tiež nezabúdať na fakt, že telo má vyššiu schopnosť prijímať železo vo vyššej miere ráno ako večer.

Samozjreme, zohráva tu úlohu aj celkový zdravotný stav človeka. Jednotlivé potraviny, ktoré prijíma by mali byť v harmónii. Odporúčam tento článok, ktorý pekne vysvetľuje túto tému z hľadiska starovekej Áyurvédy.

Kto by chcel vedieť ešte viac, tu je tip na výborný Insta profil, ktorý rieši zdravie a výživu podľa týchto náuk:

Potraviny bohaté na železo v dostatočnom množstve:

 

1. Brokolica

Okrem toho, že je bohatá na železo, brokolica obsahuje aj rôzne iné živiny ako je horčík, vitamín K a vitamín C. Vitamín C je obzvlášť dôležitý, pretože pomáha telu absorbovať železo ľahšie.

Recept na obrázku nájdete v tomto článku.

 

2. Šošovica

Šošovica obsahuje aj vlákninu, bielkoviny a draslík. Jedna šálka šošovice denne poskytne viac železa ako jeden 250 gramový steak. Veľmi obľúbená je aj v Indii, kde majú veľa rôznych druhov šošovice. Najznámejšie jedlo z nej vytvorené sa nazýva dál. Recept tu.

 

3. Kel

Kel je vynikajúci na liečbu únavy a anémie vďaka svojmu vysokému obsahu železa. 3 šálky tejto zeleniny obsahujú 3,6 mg. Ak sa vám nepáči chuť surového kelu, môžete ho vždy použiť v šalátoch alebo polievkach.

Recept na zapekaný kel s balsamicom, hroznom a pekanovými orechmi.

 

4. Bok choy

Bok choy je kapusta s čínskym pôvodom, ktorá je bohatá na vitamín A, ale patrí aj medzi potraviny bohaté na železo. 1 šálka tejto zeleniny obsahuje 1,8 mg, čo je vynikajúci dôvod na to, aby ste ju zahrnuli viac do vašej stravy.

Bok-choy šalát s tofu a mrkovo-zázvorovým dresingom, recept tu.

 

 

5. Pečený zemiak

Len jeden pečený zemiak obsahuje trikrát viac železa ako nájdeme v jednom 250g kurati. Môžete ho skombinovať s dusenou brokolicou, alebo ho môžete jesť s roztaveným syrom a jogurtom.

Dvakrát prepečený zemiak s cheddarom a pažítkou. Recept tu.

 

 

6. Sezamové semienka

Sezamové semená sa môžu pridávať do takmer každého jedla, omáčky, šalátu alebo dressingu. Môžete získať dokonca 1,3 mg železa zjedením len 1 lyžice sezamových semien. Obľúbená forma sezamu je tahini. S tahini sa väčšina našincov stretla pri príprave originálneho domáceho hummusu. Ide o pastu zo sezamových semiačok, ktorá je mierne riedená, aby sa mohla lepšie natierať. Môžete ju používať ako dochucovadlo, na zahusťovanie teplých jedál, pridať ju môžete do nátierok a nemala by chýbať vo viacerých exotických pochúťkach.

Nátierka z tahini a cukety. Recept.

 

7. Kešu

Len ½ šálky kešu orieškov obsahuje 4 mg železa, ale sú taktiež veľmi bohaté na bielkoviny.

Tu nájdete návod na prípravu chutného tofu s kešu a kokosom na curry.

 

8. Sójové bôby

Sójové bôby sú ďalším vynikajúcim zdrojom pre bielkoviny a železo, pretože 1 šálka obsahuje 8-9 mg. Patria medzi 20 najbohatších potravín na proteín a medzi najznámejšie potraviny bohaté na železo.

Dusené sójové bôby so sójovkou, cesnakom a sezamom. Extra porcia železa 🙂 .

Veľmi jednoduchý recept tejto zaujímavej prílohy nájdete na tejto stránke.

 

9. Cícer

1 šálka cíceru vám poskytne viac ako polovicu odporúčanej dennej dávky pre dospelých. Môžete ho skombinovať s fetou, uhorkou a paradajkami alebo si pripraviť chrumkavé občerstvenie pražením na olivovom oleji.

Dusený cícer na španielsky spôsob tu.

 

10. Tmavá čokoláda

Okrem toho, že je tmavá čokoláda vynikajúcou pochúťkou, je skutočne veľmi zdravá, pretože zvyšuje hladinu železa v tele, podporuje zdravie pokožky a zubov a tiež pomáha znižovať úzkosť.

Iba 30g tmavej čokolády poskytne vášmu telu to isté množstvo železa, ktoré poskytuje 30g hovädzieho mäsa.

Obrázok čokolády vám sem dávať nebudem, pretože nechcem mať karmicky na svedomí podporovanie vašej závislosti 😀 (úplne stačí, že ste si ju predstavili).

 

11. Švajčiarsky chard – Mangold

Švajčiarsky chard alebo inak Mangold je bohatý na omega-3 mastné kyseliny, vitamín A, C a K, foláty a železo. 1 šálka tejto zeleniny poskytuje viac železa ako 180g hamburger. Táto zelenina nie je u nás príliš známa, ale má veľmi zaujímavú a príjemnú chuť.

Recept na šalát z mangoldu nájdete tu.

 

12. Tofu

Tofu je možné pripraviť mnohými spôsobmi; stačí nájsť ten, ktorý sa vám bude páčiť najviac. Môžete poskytnúť svojmu telu 3 mg železa zjedením ½ šálky tofu.

Na tejto stránke nájdete až 38 super-zaujímavých vegetariánskych receptov na jedlá z tofu.

Do pozornosti dávam aj značku Tofurky, ktorá vyrába kvalitné a chutné náhrady mäsa, práve prevažne z organického tofu. Dá sa kúpiť v mnohých bioshopoch, napr. tu.

 

13. Fazuľa

Fazuľa môže byť použitá v rôznych vegetariánskych a vegánskych jedlách. 1 šálka tejto strukoviny obsahuje 3-4 mg železa.

Chilli z čiernej fazuľky nájdete na tejto stránke.

 

Pokiaľ sa Vám článok páčil a chceli by ste viac spoznať skvelé vege indické recepty, sledujte tento profil:

 

Pre tých, ktorým letmo napadla odvážna myšlienka, že by prestali týrať a vraždiť zvieratká v koncentračných táboroch (áno, aj platenie ich prevádzkovateľom sa ráta) odporúčam tento článok – Vegetariánstvo – Argumenty z hľadiska karmy, zdravia a ekonomiky ako aj odporúčané články, ktoré nájdete nižšie.

 


Tento článok nie je lekárska rada ani nemá za cieľ navádzať na zanedbanie či nenasledovanie pokynov lekárov. Nasledovanie týchto odporúčaní je na vlastné riziko čitateľa a naša stránka neberie žiadnu zodpovednosť za aplikáciu týchto rád, postupov či prípravkov. Informácie v článku v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu a vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení a sú len názorom autora. Predtým, ako sa budete riadiť niečím z tohto článku, skonzultujte to s vaším lekárom.

 

 

Reinkarnácia (Teória všetkého, 8. časť)

Reinkarnácia bola v posledných desaťročiach podrobne študovaná a skúmaná aj v západnom svete. Aj keď neexistuje žiadna oficiálna vedecká teória, ktorá by podporovala teóriu reinkarnácie alebo znovuzrodenia, faktom je, že život po smrti je reálny. Existujú stovky dôkazov a svedectiev o spomienkach na minulé životy (známe knihy od Iana Stevensona či Raymonda Moodyho), mimotelové skúsenosti (O.B.E.), výpovede pacientov, ktorí prežili klinickú smrť a ďalšie.

Avšak to, čo sa stane po smrti, je niečo, čo je pre väčšinu ľudí zahalené v tajomstve. S novými objavmi 20. storočia, hlavne teóriami z oblasti kvantovej fyziky, sú nám na Západe koncepty ako reinkarnácia a vedomie oveľa bližšie ako kedykoľvek predtým. Tieto javy sú však v hinduizme a budhizme známe už po tisícky rokov.

W. Heisenberg (jeden z najznámejších fyzikov, spoluobjaviteľ kvantovej fyziky, držiteľ Nobelovej ceny):

 

Po mnohých konverzáciách o indickej Védskej filozofii, mi mnohé idey kvantovej fyziky, ktoré sa mi zdali šialené, začali dávať konečne zmysel.

 

Tu je pár faktov, ktoré by vám mohli pomôcť lepšie pochopiť fenomén života po smrti.

 

Nič nekončí

Na úvod sa potrebujeme naučiť, že nič v tomto svete nekončí, dokonca ani po smrti – len dočasné telo je zničené, zatiaľ čo duša existuje večne. Hovorí o tom aj zákon zachovania energie, ktorý tvrdí, že žiadna energia nevzniká, nezaniká, iba mení jednu formu na druhú.

Dnešná veda nevie vysvetliť, odkiaľ sa berie vedomie a neexistuje na to žiadna vedecká štúdia. Domnievajú sa, že zaniká spolu s telom, ale je to len domnienka, ktorá nie je podložená žiadnymi dôkazmi, podobne ako tvrdenie, že vedomie alebo život vznikajú z mŕtvej hmoty.

Táto viera, že život vzniká z hmoty, tvrdí, že naše vedomie, myšlienky a dokonca aj city ako láska, sú len výsledkom chemických reakcií a že my, ľudia, sme zhluk atómov bez nejakého vyššieho zmyslu. Mnohí ľudia vďaka tomu veria, že žijú len raz a sú plní úzkosti a stresu, pretože si chcú užívať najviac ako sa len dá, kým príde koniec. Viac o ateistických špekuláciách sa dočítate tu.
Pravdou ale je, že sme viac ako len mŕtva hmota a každý jeden z nás vlastní neobmedzený duchovný potenciál.

 

reinkarnácia
Tak, ako vtelená duša prechádza v tomto tele z detstva do mladosti a do staroby, prechádza tiež duša v okamihu smrti do iného tela. Múdry človek sa touto zmenou nedá zmiasť. Bhagavad-Gíta 2.13

Vedomie a fyzická podoba sú úzko prepojené. Telo malého dieťaťa sa jednoznačne líši od tela dospelého človeka. Môžeme povedať, že duša putuje behom vývoja tela skrz rôzne telá. Nemusíme si byť vedomí, ako v súčasnom živote meníme telá, pretože tieto zmeny sú veľmi subtílne, postupné a ťažko vnímateľné. Všimli sme si ako deti, ako naše telá rastú? Zistili sme to iba vtedy, keď sme po dlhej dobe prišli napríklad za babičkou, ktorá, keď nás vítala, zvolala : „Jéj, ty si ale vyrástol!“

Túto skutočnosť potvrdzujú aj biológovia. Americký antropológ John E. Pfeiffer píše vo svojej knihe „Human brain“ (1955):

Naše telo dnes neobsahuje ani jednu molekulu z tých, ktoré ho tvorili pred siedmimi rokmi.

Navzdory tejto neustálej zmene tiel, my, duše, zostávame rovnakou individualitou, či už máme päť alebo dvadsaťpäť rokov. Sme len v iných hrubých telách. Naše hrubé a jemné telo (myseľ a inteligencia) sa v priebehu času zmenilo, máme väčšiu silu, viac schopností, poznania, ale sami ako „vnímateľ“, svedok týchto zmien sme zostali rovnakí. Nestali sme sa ničím iným. Túto transmigráciu duše mnohými telami v rámci jedného života môžeme nazvať postupnou alebo vnútornou reinkarnáciou.

 

Logika reinkarnácie

 

Pozrime sa na tento fenomén z hľadiska čistej logiky. Existuje zaužívaná dogma, že reinkarnácia je nejaký druh viery a laici sa zvyknú pýtať: „A ty veríš v reinkarnáciu?“
Ja sa však môžem opýtať: „A ty veríš, že vedomie zaniká po smrti?“
Je to úplne to isté, jedno nie je nadradené druhému. A prečo? Poďme k vyslovene logickým argumentom, ktoré z mne neznámych príčin nedávajú zmysel takzvaným „vedcom“, ktorí sa asi na racionálne mysliacich ľudí len hrajú, lebo takáto zjavná vec im očividne uniká alebo je to vyslovene cielená manipulácia. Viac o vedeckých špekuláciách píšem v 2. dieli tejto série – Všetko, čo nás učili, je inak.
…A ovce, samozrejme, nasledujú, lebo nevedia použiť vlastnú inteligenciu. Každé tvrdenie treba dokázať. Aj to, že vedomie po smrti tela pretrváva ALE AJ, ŽE ZANIKÁ.
Status quo, teda momentálny stav je, že proste vieme, že MÁME VEDOMIE, my sami sme to vedomie. Z empirického hľadiska vieme, že ho máme my a predpokladáme, že ho majú aj ostatní. Vedomie teda JE. Nikdy sme nezažili, že by sme neboli, a tak isto logicky nikdy nezažijeme, že nebudeme. O vzniku, zániku a povahe vedomia nie sú žiadne vedecké informácie, ktoré by tento fenomén vysvetľovali. Môžete si to overiť na Wikipédii, aj v odborných zdrojoch. Jednoducho – moderný materialistický svet NEVIE, čo je to vedomie, čo je to život ako taký.
Hypotéza, že život vzniká z hmoty, nebola nikdy preukázaná, je to druh viery alebo utkvelej fanatickej predstavy. Čo teda vieme? Máme vedomie, tu a teraz, a otázka teda je – je logickejšie, že sa zachová status quo a vedomie teda stále BUDE, nehľadiac na fyzické zmeny, alebo vedomie zanikne? Pripomeňme si, že moderná veda nepozná, čo je to vedomie, ani ako vzniká, ani proces jeho zániku. Rovnako nebolo preukázané, že je produktom hmotnej kombinácie prvkov. Všetko sú to iba špekulácie.
Logicky by teda malo byť prijateľnejšie, že vedomie proste stále BUDE. Jediný argument, resp. pokus o argument z radov vedy, je, že vedomie zaniká, pretože umrie telo, mozog nefunguje atď. Tu je ale ten problém. Nikdy nebolo preukázané, ako vedomie v mozgu vzniká, a či vôbec v ňom vzniká, a či vôbec vzniká a zaniká ako také. Celé sa to točí iba okolo primitívneho pozorovania toho, či vieme vedomie registrovať alebo nie. Podľa vedeckej neandertálskej logiky to znamená, že čo vieme sledovať, to je, a čo už nevieme sledovať, už proste nie je. Toto je ale hrubý logický omyl a školácky záver. Tvrdiť, že keď nevieme vedomie pozorovať v mŕtvom tele, znamená, že zaniklo, je podobné tvrdenie ako keď v starovekom Egypte nevedeli pozorovať v noci Slnko, tak tvrdili, že zaniklo – symbolicky umrelo a každé ráno zas vzniklo – narodilo sa. Bolo to preto, lebo nepoznali povahu Slnka, Zeme a ani to, čo sa vlastne deje, aký je to jav, proces. Zjednodušili si to svojou materialistickou mysľou na najjednoduchšie (nesprávne) riešenie.
Toto uprednostňovanie najjednoduchšieho vysvetlenia bez znalostí všetkých faktorov sa nazýva aj Occamova britva. Je to viera, že výsledok takejto postulácie je správny. Paradoxne, tú istú Occamovu britvu môžem použiť ja na tvrdenie, že najjednoduchšie je veriť, že vedomie proste stále je. Nie je dôvod, aby sme sa domnievali, že nie je len preto, že nemáme možnosť jeho pozorovania priamo v tele. No a čo? 😉 Podobne ako keby niekto nevedel, čo je to elektrina, ako funguje prúd, len by videl žiarovku, ktorá svieti a tvrdil by, že tá sila v nej, ktorú nazýva elektrina, proste vznikla, keď sa žiarovka rozsvietila. Teda, že je kombináciou tých plieškov v žiarovke. Rovnako, keď sa žiarovka vypáli alebo rozbije (smrť tela), tvrdil by, že elektrina zanikla. Ale to je omyl. Elektrina tam stále je, akurát sa po zničení hardwaru už nemanifestuje cez hmotnú štruktúru, keďže tá už nemôže vykonávať svoju funkciu.

Rovnako je to aj s telom. Keď je hmotné telo opotrebované a „hardware“ sa pokazí, vedomie sa cez neho nemôže prejavovať, jednoducho užívateľ (duša) nemá možnosť používať ten hardware – telo, a software – myseľ. Neznamená to, že používateľ zanikol. Tvrdiť, že zanikol, je viera. Rôzne vrstvy hmotných obalov sú rozobraté v tomto článku – Druhy tiel.

Toto je jednoduchá logika. Pokiaľ niekto tvrdí, že vedomie po znefunkčnení tela zaniká, mal by to dokázať, lebo opisuje nejaký jav, na ktorý treba dôkaz. Ten jav je zánik vedomia. Čiže pokiaľ niekto má ucelené vedecké fakty, čo to vedomie je, ako presne vzniká, aké má funkcie a ako zaniká, nech to dokáže. Inak je tvrdenie, že smrťou vedomie končí, iba viera, vedecké laboratória sú jej kostoly a tzv. vedci sú jej biskupmi. Does that make sense?

Niektorí pseudointelektuáli ale stále zastávajú názor, že keď existuje duša, reinkarnácia alebo Boh, tak na to treba dôkaz, inak neexistuje. To je však chyba. Podľa naozajstných pravidiel logiky napríklad skutočnosť, že nemôže byť preukázané, že vesmír nie je navrhnutý inteligentným tvorcom nedokazuje, že je. ALE ani skutočnosť, že nemôže byť preukázané, že vesmír je navrhnutý inteligentným tvorcom nedokazuje, že to tak nie je. Volá sa to aj argument z neznalosti. Je to logický klam vyskytujúci sa keď niekto tvrdí, že niečo je pravdivé len preto, že nebolo preukázané, že je to nepravdivé, alebo že niečo je nepravdivé len preto, lebo nebola preukázaná pravdivosť. Pravdivosť alebo nepravdivosť tvrdenia záleží od podporujúcich alebo vyvracajúcich dôkazov k tvrdeniu, nie od nedostatočnej podpory odlišného alebo protichodného tvrdenia.

Preto každý naozaj racionálny človek bude minimálne tvrdiť, že NEVIE, a teda sa označí za agnostika, nie za ateistu. Ateizmus je rovnako fanatická viera v neexistenciu Boha bez dôkazov ako fanatická viera v Boha bez dôkazov.

 

Nie sme toto telo

Fyzická schránka sa mení každým okamihom. Raz máme telo dieťaťa, neskôr sme dospelí a raz budeme mať telo starca. Osoba vo vnútri, ktorá je svedkom týchto telesných zmien je ale stále tá istá, a sme to my (duša).
Tak, ako prežívame tisíce snov v našom súčasnom tele, je aj náš terajší život len jeden z mnoho tisícov životov. Tento cyklus prevteľovania sa nazýva “samsára”, ale na Západe ho poznáme pod pojmom reinkarnácia.

Naše hmotné túžby spolu s karmou nám na konci nášho života vytvoria pomocou hmotnej prírody ďalšie telo, do ktorého sme nútení sa premiestniť.

Nie sme teda telo, ktoré má duchovnú skúsenosť, ale duša, ktorá má skúsenosť s týmto dočasným hmotným telom a svetom.

reinkarnácia
Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je iluzórne (hmotné telo), je pominuteľné, a to, čo je večné (duša), sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu jedného i druhého. Bhagavad-Gíta 2.16

Védy vysvetľujú, že átma, duša, je pokrytá dvomi druhmi tiel, hrubohmotným (fyzickým) a jemnohmotným telom (subtílnym, astrálnym). Smrť potom iba znamená, že hrubohmotné telo prestane fungovať a živá bytosť, duša, je prenesená v jemnohmotnom tele do iného hrubého tela. Jemné telo sa skladá z mysle, inteligencie a falošného ega (ahamkára). Falošné ego má za následok mylné stotožňovanie duše s hrubým fyzickým telom. Jemné telo je tiež hmotné, ale skladá sa z jemnej fyzickej substancie, ktorá formuje psychiku. Pamäť, myšlienky, vôľa, vnútorné zážitky, to všetko prebieha na úrovni jemného tela.

Najbežnejším príkladom činností jemného tela sú sny počas spánku. V sne jednáme v jemnom tele, zatiaľ čo hrubé telo je nečinné.

Jemnohmotné telo existuje stále, aj keď hrubohmotné telo prestane fungovať. Po smrti si v ňom duša so sebou odnáša myšlienky, plány, spomienky a priania. Fyzické telo môžeme teda prirovnať k hardwaru, jemnohmotné telo k softwaru a my – duša, sme používateľ – user.

Počas smrti duša spoločne so subtílnym telom opúšťa hrubé, fyzické telo. Toto jemné telo, naše túžby a myšlienky zaznamenané v ňom, ktoré sa nám vybavia v tomto momente, sú rozhodujúce pri získaní ďalšieho tela. Táto transmigrácia duše z jedného tela do druhého sa nazýva vonkajšia reinkarnácia (v sanskrite samsára alebo tiež samsriti).

 

Karma a reinkarnácia

Hovorí sa, že karma, dobrá aj zlá, rozhoduje o našom osude v ďalšom živote. Ak si budeme vytvárať dobrú karmu, môžeme mať v ďalšom živote dobré zrodenie, pekné a zdravé telo, dobré rodinné zázemie, bohatstvo atď. Na druhej strane, zlá karma môže spôsobiť, že sa narodíme v zlých podmienkach a budeme trpieť.

Každá akcia prináša rovnako veľkú a opačnú reakciu. Nikto nemôže uniknúť tomuto univerzálnemu zákonu. Kameň, ktorý hodíte, musí raz dopadnúť a v dokonalých zákonoch, ktoré pracujú s absolútnou precíznosťou, nie je zabudnutý žiaden náš čin, slovo alebo dokonca myšlienka. Ten, kto chápe tento princíp, sa vie vyhnúť zbytočnému utrpeniu v kolobehu zrodenia a smrti.
Karma je teda prvotnou príčinou našej existencie v materiálnom svete.

Śrímad-Bhágavatam (5.11.5–7) sa zmieňuje, že myseľ je priťahovaná zmyslovým pôžitkom, zbožným alebo bezbožným. Takáto myseľ je pod vplyvom kvalít hmotnej prírody a zapríčiňuje zodpovedajúce zrodenie v rôznych druhoch tiel, vyšších či nižších. Kvôli mysli preto duša trpí hmotnými strasťami alebo si užíva takzvaný pôžitok. Myseľ pod vplyvom ilúzie je príčinou ďalších zbožných či bezbožných činností a ich karmy. Duša je nimi potom podmienená.

Svätci vravia, že myseľ určuje telesné rysy, prináša spútanosť alebo oslobodenie. Tu je zavrhnutá široko rozšírená myšlienka, že duša ľudského tela už nemôže poklesnúť (získať zvieracie alebo iné nižšie telo). Ľudská podoba sa líši od nižších foriem tým, že duša v takomto postavení má slobodnú voľbu v jednaní, s ktorou sa spája zodpovednosť za jej činy (karma).

karma

Stáva sa, že niektorí ľudia už odmalička vynikajú nejakou neobyčajnou vlastnosťou alebo talentom. W. A. Mozart bol napríklad klavírny virtuóz už v štyroch rokoch. Ako malé dieťa prišiel jedného dňa k svojmu otcovi so skladbou, ktorú sám napísal. Otec sa usmial nad pokusom svojho syna, ale keď si preštudoval partitúru, zistil, že jeho syn napísal tak zložitú symfóniu, že ju dokážu zahrať len tí najlepší interpreti.

Odkiaľ dostal Mozart a ďalšie „zázračné deti“ túto schopnosť? Védy odpovedajú, že tieto skúsenosti a schopnosti z minulých životov zostávajú v podvedomí mysle a znovu sa prejavia, keď je nové telo dostatočne vyvinuté. Skúsenosti a poznanie z predošlých životov sa teda ukladajú v jemnohmotnom tele a prejavujú sa v rôznych schopnostiach a nadaní.

Śrímad-Bhágavatam (4.29.66) vysvetľuje:

Myseľ spôsobuje, že živá bytosť prijme určitý druh tela podľa styku s hmotnou prírodou. Pozorovaním povahy človeka môžeme dôjsť k záveru, ako žil v predošlom živote a aké telo príjme v budúcnosti. Takto stav mysle naznačuje minulé a budúce telá.

Ľudia, zvieratá, rastliny a reinkarnácia

Každý živý organizmus je živý vďaka prítomnosti duše v hmotnom tele. Výnimkou nie sú ani zvieratá a rastliny. Typ tela, ktorý dostaneme, je nám pridelený podľa našej predošlej karmy a našich materiálnych túžob. Veľkú úlohu tu zohráva aj to, na čo myslíme v momente smrti. Kto je napríklad pripútaný na svojho psa alebo mačku, narodí sa v takých druhoch.

Bhagavad-gíta (8.6.) vysvetľuje, že stav vedomia v okamihu smrti je kľúčovým pre voľbu ďalšieho tela:

 

Každý dosiahne práve ten stav bytia, na ktorý myslí, keď opúšťa svoje telo.

 

Istý populárny mýtus o reinkarnácii tvrdí, že akonáhle raz duša dosiahne ľudskú podobu, v ďalšom živote sa vždy opäť vráti do ľudského tela a už nikdy sa neprevtelí do nižších druhov…

Skutočne dostávame možnosť vteliť sa opäť do ľudskej podoby, ale taktiež sa môžeme vrátiť ako psy, mačky, ošípané alebo ako bytosti ešte nižších druhov. Duša bez ohľadu na vyššie alebo nižšie telá zostáva nezmenená. V každom prípade druh tela, ktorý človek obdrží v ďalšom živote, bude určený typom vedomia, ktoré vyvinieme v tomto živote. Každý dostane príležitosť zažívať to, k čomu je mentálne pripútaný.

O tom, prečo reinkarnácia umožňuje aj klesať nižšie, sa dočítate tu.

reinkarnácia

Keď znova použijeme príklad s počítačom, tak keď používateľ – user sedí za výkonným počítačom, má mnoho možností prejaviť sa a generovať rôzne výstupy. Keď však toho istého používateľa posadíte za veľmi jednoduchý prístroj, kalkulačku, či tamagochi, navonok bude vyzerať, že je sám primitívny. Rovnako to je s reinkarnáciou. Duša v danom hmotnom tele je vždy limitovaná jeho mozgovou kapacitou – procesorom, pamäťou a podobne.

 

Muž a žena

Hmotná pripútanosť k opačnému pohlaviu je najsilnejšie puto pre dušu v tomto materiálnom svete. Niet teda divu, že ľudia na konci života myslia na opačné pohlavie, či už svojho partnera alebo sex. Pár okamihov pred smrťou sa nám premietne pred očami celý život a vyplavia sa naše vnútorné túžby a sny v plnej „kráse“.

Podľa zákonov, ktoré predstavujú reinkarnácia, zákon príťažlivosti a karma, dostaneme tomu zodpovedajúce telo. Muži pripútaní na ženské telo dostanú práve také telo a naopak.

Okrem toho je spomenuté, že ľudská bytosť bude v rovnakej alebo v inej podobe spojená s jeho posledným zrodením. Niekedy sa duša narodí v rovnakej rase, kaste či viere alebo sa dokonca narodí do tej istej rodiny.

smrť

 

Tělo, které je pro duši zdrojem neustálých potíží a které ji následuje, protože je spoutána pouty nevědomosti a plodonosných činností, vykonává živá bytost různé činy, které ji nutí podstupovat opakované zrození a smrt. Pokud se tedy živá bytost znovu drží cesty karmy a nechá se ovlivnit smyslnými lidmi, kteří vyhledávají sexuální požitek a uspokojení jazyka podstupuje neustále kolobeh reinkarnace. Śrímad Bhagavatam

 

Duchovia

Duša častokrát nezískava nové telo hneď po smrti. Ak je však smrť neprirodzená (ako napr. vražda alebo samovražda), potom je pravdepodobné, že duša ostáva na Zemi ešte dlhú dobu v tele ducha. Tieto zblúdilé duše hľadajú odpovede, navštevujú svojich živých príbuzných a často si odpykávajú zlú karmu v podobe sústavného hladu, smädu a neuspokojiteľných hmotných túžob.

Duchom sa stáva aj osoba, ktorá zomrela násilnou smrťou, žila nesprávnym spôsobom života (a tak si vytvorila negatívnu karmu) či je príliš pripútaná k svojej rodine, miestu pobytu atď. Takže po opustení fyzického tela nenastáva reinkarnácia hneď. Nemôže hneď odísť do iných dimenzií, kde sa pripravuje na ďalšie vtelenie.

duša reinkarnácia

Ako zistiť prítomnosť ducha, aké sú príznaky toho, či vás ovplyvňuje a ako sa ich zbaviť, sa dočítate v našom článku o duchoch.

 

Prečo si nič nepamätáme?

Hovorí sa, že všetky naše spomienky z nespočetných životov sú uložené v našom podvedomí. Avšak veľmi málo z nás je schopných spomenúť si na všetky spomienky. Aj keď sa o to snažíme, zabudneme na ne veľmi rýchlo. Väčšinou si ani nepamätáme, čo sa nám snívalo dnes v noci, nebodaj pred rokom. Aj keď si podľa Ayurvédy dieťa v lone pamätá svoj minulý život, samotný akt pôrodu je pre dieťa natoľko nepríjemný, bolestivý a stresujúci, že počas neho zabudne na všetko, čo bolo predtým. O tom, ako vstupuje duša do tela plodu, sa dočítate tu.

Hmotné zákony fungujú veľmi dobre. Keby sme si pamätali všetky životy, ktorými sme si už prešli, nevedeli by sme sa sústrediť na tento život a našu úlohu v ňom a lekcie, ktoré máme prejsť. Boli by sme zmätení zo všetkých tých stoviek a tisícok identít, s ktorými sme sa už stotožňovali.

Keď život skončí, duša si v jemnohmotnom tele so sebou vezme lekcie a ponaučenia, ktoré potom využije vo svojom budúcom živote.

Každý životný cyklus je domovom jednej alebo viacerých konkrétnych životných lekcií. Napríklad, kým v tomto zrodení sa vaša duša môže naučiť tolerancii, v ďalšom zrodení sa môže naučiť sebakontrole atď.

reinkarnacia

Skutočnosť reinkarnácie duše spoločne s jemnohmotným telom tiež potvrdzuje parapsychologický výskum. Pomocou rôznych metód si niektorí ľudia môžu spomenúť na udalosti zo svojich predošlých životov. To by nebolo možné, keby sa tieto spomienky neprenášali spoločne s dušou.

Podľa védskych písiem je pamäť funkcia inteligencie, časťou subtílneho tela. Aj keď v okamihu smrti na svoj minulý život zabúdame, je možné tieto spomienky určitými technikami obnoviť. Tieto spôsoby ale nie sú vždy stopercentne hodnoverné. V niektorých výnimočných prípadoch, hlavne u detí, je dokázaná spontánna schopnosť si tieto zážitky vybaviť aj bez vonkajšieho vplyvu psychológa či terapeuta.

Veľmi známy je výskum od dr. Iana Stevensona.

 

Reinkarnácia a oslobodenie sa z jej kolobehu

Obvykle sa ľudia snažia o uspokojenie svojho tela a zmyslov, ale môžeme vidieť, že takéto šťastie je veľmi dočasné.  Zmysly sa nedajú nikdy trvalo uspokojiť a či chceme alebo nie, stávame sa ich otrokmi. Naháňaním sa za týmto cieľom ľudia strácajú vzácny čas, ale v momente smrti o všetko prídu. V skutočnosti nie sme vlastníkmi ničoho na tejto Zemi, ani tohto hmotného tela, ktoré budeme musieť skôr či neskôr odovzdať späť hmotnej prírode.
Mali by sme teda žiť tak, aby sme boli spokojní po materiálnej aj duchovnej stránke a na konci života boli schopní všetko hmotné zanechať a vrátiť sa späť do duchovného sveta.

 

Ten, kto porozumie tejto filozofii o hmotnej prírode, živej bytosti a vzájomných účinkoch kvalít prírody, zaiste dosiahne oslobodenie. Nezávisle na svojom súčasnom postavení sa v tomto svete už nikdy nenarodí. Bhagavad-gíta 13.24

 

Po mnohých zrodeniach a smrtiach sa človek, ktorý je v pravde obdarený poznaním, odovzdá Mne, vediac, že Ja som príčinou všetkých príčin a všetkého, čo jestvuje. Taká duša je veľmi vzácna. (Bhagavad-gíta 7.19)

 

Tento postupný proces duchovnej sebarealizácie je popísaný v Bhagavad-Gíte, najstaršej védskej knihe, ktorá popisuje fenomény ako karma, reinkarnácia a ďalšie základné duchovné princípy.

joga

Koho táto téma zaujala a chcel by pochopiť, ako všetky tieto javy a veci navzájom súvisia, dávam do pozornosti sériu článkov Teória všetkého.

 

12 zvykov úspešných ľudí, ktoré by ste si mali osvojiť

Úspešní ľudia sa vždy tešia zo splnených cieľov. Darí sa im v mnohých oblastiach v živote: v práci, v ktorej excelujú a zároveň ich napĺňa, v rodinnom živote a priateľstvách, zdraví a sebarealizácii. Čoho sa chytia, v tom zažívajú úspech.

Títo ľudia majú toho veľa spoločného. Aj keď som už narazil na mnoho efektívnych spôsobov, vďaka ktorým si úspešní ľudia plnia svoje sny, nasledujúcich 12 je tých najlepších. Niektoré z nich môžu byť pre vás zrejmé, ale ozajstná výzva je vedieť ich použiť v praxi.

 

1. Sú pokojní

Úspešní ľudia sú takmer vždy pokojní, pretože majú pod kontrolou svoje emócie. Chápu, kedy je potrebné konať s rozvahou. V prípade, že veci nejdú podľa ich plánov, zostávajú kľudní a vyrovnaní (čo frustruje tých, ktorí pokojní nie sú). Vedia, že či sa veci vyvíjajú dobre alebo zle, vždy sa všetko mení s časom a dokážu sa teda efektívne prispôsobiť situácii. Majú tiež veľmi vysokú úroveň emocionálnej inteligencie (EQ). Schopnosť ostať za všetkých okolností vyrovnaný sa pripisuje praktizujúcim jogínom, viď nasledovný verš z Bhagavad-Gíty:

„Krátkodobé radosti a bolesti prichádzajú a odchádzajú ako leto a zima. Pochádzajú zo zmyslových vnemov a človek sa musí naučiť znášať ich a nenechať sa nimi rozrušovať.“

Bhagavad-gíta 2.14 (viac tu)

 

2. Majú vedomosti

Obvykle vedia viac ako ostatní, lebo neustále pracujú na tom, aby mali väčší prehľad. Vždy, keď majú chvíľu pre seba, vzdelávajú sa. Nerobia to preto, že je to “potrebné”, ale preto, že ich to baví. Vždy si hľadajú príležitosti na sebazlepšovanie a získavanie nových informácií o sebe a svete okolo. Neboja sa, že ich ľudia vysmejú a budú sa pýtať na všetko, čo im napadne. Robia to preto, že sa radšej naučia niečo nové namiesto toho, aby len múdro vyzerali. Keďže bažia po poznaní, neuspokoja sa len s materialistickým suchým poznaním, ale často študujú aj metafyziku a duchovno, ktoré začínajú vedomosťou o tom, že ja nie som toto telo.

 

3. Nechajú si poradiť

Rozhodujú sa na základe premyslenia si vecí a radením sa s ostatnými. Vedia, že spoliehať sa iba na vlastné sily je chyba. Je dôležité spomaliť, rozmyslieť si veci a logicky odôvodniť svoje rozhodnutia. Je múdre poučiť sa z vlastných chýb, ale oveľa múdrejšie je učiť sa z chýb druhých alebo prijať poznanie od vyššej autority. Od toho často závisí úspech a neúspech.

 

4. Rozprávajú s istotou

Je veľmi zriedkavé počuť úspešných ľudí povedať niečo ako: „Hmm, nie som si istý…“ Úspešní ľudia rozprávajú asertívne, pretože vedia, že je zložité primäť ľudí počúvať vás, keď nehovoríte zanietene a presvedčivo. To však neznamená, že vo vnútri nemajú pochybnosti. Pochybovanie a kritické myslenie je veľmi dôležitým nástrojom inteligencie.

 

5. Používajú pozitívnu reč tela

Byť si vedomý vlastných gest, výrazov a tónu hlasu priťahuje pozornosť ľudí. Používanie prívetivého tónu, neprekrižovanie rúk, udržiavanie očného kontaktu a nasmerovanie k osobe, ktorá hovorí – toto všetko sú spôsoby pozitívnej reči tela, ktorú používajú úspešní ľudia, aby ostatných vtiahli do deja. Pozitívna reč tela je veľmi dôležitá v konverzácii, pretože je často dôležitejšie „ako“ niečo poviete než „čo“ poviete.

 

6. Zanechajú silný prvý dojem

Výskumy ukazujú, že ľudia sa v prvých 7 sekundách rozhodnú o tom, či sa im páčite alebo nie. Zvyšok konverzácie strávia potvrdzovaním si svojho úsudku. Môže to znieť hrozivo, ale ak si to uvedomíte, môžete z toho ťažiť. Uvidíte, že ľudia sa k vám budú správať inak. Prvé dojmy sú úzko zviazané s predošlým bodom – pozitívnou rečou tela. Dobré držanie tela, primerané podanie ruky a úsmev vám zaistia dobrý prvý dojem a od toho sa bude odvíjať všetko ostatné.

 

7. Hľadajú malé víťazstvá

Najúspešnejší ľudia sú súťaživí a majú radi výzvy, dokonca aj keď ich úsilie vyústi len v malé víťazstvá. Malé víťazstvá vytvárajú nové receptory androgénu v oblastiach mozgu, ktoré sú zodpovedné za odmeny a motiváciu. Znamená to aj zvýšenie hladiny testosterónu, ktorý nabudzuje sebavedomie a dychtivosť vysporiadať sa s budúcimi výzvami. Keď dosiahnete sériu malých víťazstiev či väčší úspech, väčšie sebavedomie môže trvať až po dobu niekoľkých mesiacov.

 

8. Sú nebojácni

Strach nie je nič iné ako emócia poháňaná vašou predstavivosťou, čo všetko by sa mohlo pokaziť. Skutočné je iba nebezpečenstvo. Strach je ale voľba. Výnimoční ľudia si to uvedomujú viac ako ostatní, takže strach hodia za hlavu. Namiesto toho, aby ich ovládol, úspešní ľudia sú závislí na eufórii z toho, že strach prekonali. Tí, ktorí sú naozaj pokročilí v duchovnom poznaní, majú zrealizované, že sú večná duša a to im umožňuje pozerať sa na strach a dočasný pobyt v tomto tele s nadhľadom.

 

9. Sú gentlemani

Gentlemani sú perfektnou kombináciou sily a slušnosti. Nejde z nich strach, zlosť alebo túžba manipulovať, pretože ich slušnosť a sila robia prácu za nich. Slovo slušný je často vnímané negatívne, ale v skutočnosti slušnosť a gentlemanstvo dávajú úspešným ľuďom ich moc. Ľahko sa s nimi dá dohodnúť a vychádzať s nimi – čo sú ideálne predpoklady na prijatie ich nápadov ostatnými.

 

10. Sú úprimní

Takíto ľudia veria, že úprimnosť, často aj bolestivá, je z dlhodobého hľadiska vždy najlepšia. Vedia, že prináša ľuďom čisté priateľstvá – presne také, aké neúprimnosť nedokáže dať. Lži vás vždy jedného dňa dobehnú. Najdôležitejšia úprimnosť je však tá k samému sebe.

 

11. Vážia si úspech, ktorý dosiahli

Chápu, že je potrebné veľa tvrdej práce a ambícií, aby ste sa v živote dostali tam, kam chcete a dosiahli ste úspech. Nezabúdajú na pomoc kolegov, rodiny a priateľov k ich ceste za úspechom. Namiesto užívania si slávy osamote, najúspešnejší ľudia nikdy nezabúdajú na to, čo všetko pre nich urobili ostatní. Len naozaj výnimoční ľudia dokážu dosiahnuť veľa, pretože si uvedomujú dôležitosť spomalenia a ocenenia všetkého, čo už majú. Uvedomujú si to množstvo motivácie a pozitívnej energie, ktorá pochádza z ich schopnosti držať sa pri zemi a vážiť si príležitostí, ktoré im život doteraz ponúkol. Rovnako nezabúdajú na vďačnosť Bohu. Divili by ste sa, koľko super-úspešných osobnosti verí v Boha či v nejakú vyššiu silu a pravidelne jej ďakuje.

 

12. Venujú sa sebarealizácii

Či už ide o štúdium filozofie, náboženstvo alebo praktizovanie duchovnej jógy, úspešní ľudia vedia, že existuje niečo viac, čo dáva ich životu zmysel. Preto sa dokážu vzdať dočasných potešení a užívania si v prospech dlhodobých cieľov, ktoré im prinesú šťastie. Chápu svoje poslanie, ktoré je pre nich dôležitejšie ako materiálny úspech.

„Každý, kto hľadá Najvyššiu Absolútnu Pravdu, musí pokračovať vo svojom hľadaní, kým nedosiahne tohto cieľa – za všetkých okolností, vždy a všade, priamo aj nepriamo.“

Śrímad Bhagavatam 2.9.36

 

Tieto návyky vám môžu priniesť úspech, pokiaľ ich budete dodržiavať každý deň. Vyskúšajte ich a pozorujte výsledky 🙂 .

10 egoistických aspektov „spirituálnych“ ľudí, ktoré sabotujú ich rast

Väčšinou ľudia netušia, že tzv. snaha o „duchovno“ môže byť aj pascou nášho ega. Veď ako by niečo, čo sa zdá byť čisté a dobré, mohlo byť škodlivé?

 

Odpoveď má súvislosť s tzv. duchovnou odbočkou či premostením, ako to pomenovali psychológovia. V 80. rokoch psychológ John Welwood vytvoril termín spiritual bypassing (čo je v preklade duchovné premostenie – obchádzka, odbočka). Tento termín sa týka používania duchovných praktík a presvedčení k zabráneniu konfrontácie nepríjemných pocitov, nevyliečených zranení a základných emočných a psychologických potrieb. Túto tému spomíname aj v článku Nástrahy duchovnej cesty.

Podľa psychoterapeuta R.A. Mastersa nám toto duchovné premostenie spôsobuje, že sa vzďaľujeme od seba samých a ostatných ľudí len preto, aby sme sa ukryli za akýmsi duchovným závojom metafyzických presvedčení a praktík.

Vraví, že nás to nielen vzďaľuje od našej bolesti a osobných problémov, ale tiež od nášho vlastného autentického duchovna. Sme tlačení do ezoterického uväznenia – do zóny prehnanej jemnosti, dôslednosti a povrchnosti. Viac o tejto téme v článku Čo určite nie je duchovno.

 

Bolestivé zistenie: Moja vlastná duchovná odbočka.

Aspekty duchovnej odbočky zahŕňajú: prehnané odlúčenie/nestrannosť, potláčanie a ochromovanie emócií, nadmerný dôraz na pozitíva, angrofóbiu (strach z hnevu), slepý alebo priveľmi tolerantný súcit. Vyčerpávajúce hodnotenie negativity iného či tmavých stránok, znevýhodňovanie osobného voči duchovnému a bludy, že ste dosiahli vyššiu úroveň bytia. Kognitívna inteligencia je často ďaleko pred emočnou a morálnou inteligenciou.

Hoci toto zistenie môže byť väčšinou bolestivé, je to jedno z najdôležitejších prebudení, ktoré kedy môžete na tejto ceste mať. Toto uvedomenie vám môže pomôcť prestať používať túto skreslenú formu spirituality a nafukovať si ego. Môžete tak brať väčšiu zodpovednosť za svoje psychologické potreby a problémy, ktoré vo vašom živote medzičasom narástli.

 

10 „spirituálnych“ vecí, ktoré sabotujú váš ozajstný duchovný rast.

Najlepší spôsob, ako porozumieť duchovným obchádzkam, je použitie príkladov. Takže prichádza čas na pravdu. Teraz detailne popíšeme desať špecifických „egoistických“ tendencií „spirituálnych“ ľudí.

POZOR: Niektorí z vás sa v týchto bodoch môžu nájsť.

Pamätajte, nie je hanbou priznať si, ak sa vás niečo z tohto zoznamu týka. Práve naopak. Niektoré vlastnosti sa týkajú každého jedného z nás, kto sa akokoľvek zaujímal o duchovno. Cieľom nie je súdiť, ale zvýšiť uvedomenie samých seba. Posunúť sa k úprimnejšej, silnejšej a užitočnej spiritualite. Tak poďme do toho:

 

1. Zapájanie sa do duchovných aktivít pre pocit nadradenosti nad ostatnými.

Toto je pravdepodobne jeden z najprenikavejších temných aspektov duchovného snaženia a má mnoho foriem. Niektorí ľudia sa cítia nadradení, lebo čítajú Alana Wattsa či Eckharta Tolleho alebo dokonca originálne duchovné poznanie Védy. Niektorým stačí len to, že sa rozhodli bicyklovať do práce, nepozerajú televíziu, sú vegetariáni alebo vegáni, používajú kryštály, navštevujú chrámy, praktizujú jógumeditujú alebo berú psychadeliká.

Nehovorím nič o hodnote zúčastňovania sa na týchto aktivitách. Existuje veľa ciest pre ľudí na rôznej úrovni s rôznou úprimnosťou. Čo vravím je, že je až alarmujúco jednoduché dovoliť svojim duchovným ideálom a praktikám stať sa pascou pre naše ego a veriť, že ste oveľa lepší a osvietenejší ako ostatné ovečky, pretože robíte všetky tieto „cool“ veci.

Nakoniec nie je tento druh prístupu k duchovnosti o nič lepší ako viera, že ste lepší ako ktokoľvek iný, pretože ste liberál alebo fanúšik nejakého futbalového tímu. Táto disfunkcia potláča skutočnú spiritualitu tým, že nás núti zamerať sa na vyvyšovanie jedného jedinca nad ostatnými ľuďmi než na zušľachťovanie svojich vlastností a pokrok na vlastnej ceste, ktorú praktizujeme, nech je akákoľvek. Jedným zo základných znakov duchovného pokroku je práve stále väčšia a väčšia pokora.

 

2. Používanie duchovna ako ospravedlnenie za zlyhanie prevzatia zodpovednosti za svoje činy.

Podstata tohto bodu je použitie tzv. „duchovna“, ktoré slúži ako výhovorka alebo ospravedlnenie sa za nezodpovednosť či nespoľahlivosť.

„Je to to, čo to je.“ Alebo „vesmír je predsa už perfektný“. Alebo „všetko sa deje pre nejaký dôvod“. Všetky tieto výroky môžu fungovať ako skvelé ospravedlnenia pre nekonanie a určité správanie sa.

Nekomentujem pravdivosť vyššie uvedených výrokov. Hovorím, že ak konštantne meškáte na stretnutia či zanedbávate svoje vzťahy alebo sa váš spolubývajúci nemôže spoľahnúť na to, že zaplatíte nájom, možno by ste si mali prestať nahovárať, že realita je aj tak len ilúziou. Radšej sa staňte niekým, na koho sa iní môžu spoľahnúť.

Takisto je jednoduché myslieť si, že kedykoľvek keď má niekto problém s našim správaním, je to preto, že dotyčná osoba „nemôže predsa porozumieť našej „pravde“ či iba potrebuje duchovne dozrieť. Je oveľa ťažšie priznať si fakt, že reagujem drzo, sebecky, neuvážene či to, že neustále zvaľujem problémy na niekoho iného. Je oveľa ťažšie a pre nás zložitejšie prijať to, že nie sme dokonalí a že rast a proces nikdy sa nekončiaceho učenia platí aj pre nás.

 

3. Záujem o nové trendy len preto, lebo sú poslednými výstrelkami „spirituálnej“ módy.

Všetci máme hlbokú potrebu cítiť, že niekam patríme. A preto vytvárame skupiny všetkých možných druhov. Duchovno je jedna zóna záujmov, okolo ktorej ľudia formujú všetky možné komunity. Lenže táto záležitosť môže mať aj temnejšiu stránku. Pre mnohých ľudí je duchovno len výstrelok doby. Oproti tým, ktorí sa o duchovno zaujímajú aj skutočne a do hĺbky. Títo ľudia idú jednoducho s trendom a podliehajú módnym vlnám.

Začínajú praktizovať jógu, na ktorú musia mať samozrejme jógamatku. Nosia moderné značky New Age alebo batikované ethno oblečenie. Chodia na hudobné festivaly, pijú Ayahuascu a myslia si o sebe, že to ich robí spirituálnymi. Tieto „duchovné“ bábky však nerozumejú významu skutočného duchovného skúmania, hľadania či skúsenosti a väčšinou pri tom dlho nevydržia. Prípadne pri stretnutí skutočnej duchovnosti utečú, pretože to už nemusí byť pre ich ego tak príjemné.

Veľa ľudí sa snaží byť spirituálnymi len pre pocit nadradenosti či inakosti pred ostatnými. Toto je klasický príklad rôznych „duchovných“ inštitúcií, hnutí a siekt, kde si väčšinou ich vedúci či „autority“ kompenzujú svoje komplexy a pocit menejcennosti a materiálneho neúspechu karierizmom a pocitom dôležitosti v organizácii.

 

4. Súdenie druhých za ich prejavy hnevu alebo iných silných emócií, hoci sú potrebné.

Toto je jedna z prvých vlastností, ktoré si môžeme všimnúť. Keď je na takéhoto človeka niekto nahnevaný, jeho odpoveď je často v štýle: „Hnev ničomu nepomôže.“ Alebo: „Mám pocit, že by sme mali menej problémov, keby sme si zachovali chladnú hlavu.“

Keď sa začnete zaujímať o duchovno, jeden z prvých citátov, ktorý asi nájdete bude:

„Keď sa hneváte, je to ako držanie horúceho uhlíka s úmyslom zraniť druhého, no vy ste ten, kto skončí popálený.“

 

Význam výroku je, že by sme nemali žiť v hneve, ale mali by sme ho pocítiť, vyjadriť ho a nechať ísť. Avšak pre niekoho je veľmi jednoduché usúdiť, že hnev v akejkoľvek forme je znakom hlúposti a neduchovna. Pravda ale je, že hnev nasmerovaný správnym spôsobom vie byť transformovaný na novú silu a motiváciu v pokračovaní v duchovnej ceste. Je dobré byť nahnevaný na ilúziu a nevedomosť, aby sme ich vedeli prekonať.

Hnev je tiež často indikátorom problémov, ktoré treba v rámci seba samého či vo vzťahu s druhou osobou riešiť.

Iróniou je, že veľa spirituálnych ľudí potláča všetky „nespirituálne“ emócie a na druhej strane umelo živia emócie „spirituálne“. Patria sem súcit, láskavosť a tolerancia. Takýto postoj vedie k ilúzii o sebe samom. Privádza človeka k neustálemu boju, keď sa musí konštantne prezentovať ako pokojný, milý, dobrý – v stave nekonečného pokoja a mieru. Napokon sa cíti ako pokrytec, lebo to ešte nemusí byť jeho skutočná úroveň.

 

5. Zneužívanie duchovna ako ospravedlnenie za užívanie drog.

Mnoho ľudí verí, že psychadelické látky môžu sprostredkovať občasnú mystickú a nadzmyslovú skúsenosť, ak sa užijú v pripravenom prostredí pod skúseným vedením. Avšak niektorí ľudia ich používajú ďaleko za touto hranicou a nechávajú sa vtiahnuť do tmavého sveta rôznorodých látok. V skutočnosti je tento stav „high“ iba dočasný a človek sa na ňom nedokáže udržať. Nemali by sme tieto stavy ale pokladať za akési duchovno len preto, že zrazu vnímame niečo „viac“.

drogy

V najextrémnejších prípadoch môžu títo „duchovní“ ľudia skončiť v nepretržitom opojení či vo veľmi častom užívaní niektorých psychadelík. Samozrejme veľmi často alebo v nevhodnom kontexte popierajú, že by na nich mohli mať tieto látky nejaký negatívny efekt. O prekážke intoxikácie píšeme v tomto článku.

Psychadeliká, zahŕňajúc i marihuanu, majú jednoznačne svoju temnejšiu stránku. Ak ste nezodpovední či nešťastní, môžu vám silnejšie psychadeliká ako LSD alebo lysohlávky zapríčiniť traumatický zážitok a to s dlhotrvajúcimi negatívnymi následkami. Marihuana zatemňuje vašu myseľ a naruší vašu motiváciu a cieľavedomosť, ak si jej dožičíte príliš často a priveľa.

Skutočná spirituálna cesta vám prinesie trvalý prísun povznášajúcich zážitkov, ktoré vás urobia šťastnými a to nielen vtedy, ak to podmienite nejakou látkou zvonku.

 

6. Prílišné zdôrazňovanie pozitívna, aby sa zabránilo vnímaniu problémov v živote a vo svete.

„Hlavne mysli pozitívne!“ To sú časté slová spirituálnych ľudí, ktorí sa radšej vyhýbajú konfrontácii s vlastnými problémami či zraneniami. Toto hnutie pozitivity explodovalo v západnej kultúre len v posledných rokoch. Na internete nájdete nekonečné množstvo článkov a obrázkov, ktoré opakujú tú istú správu: „Mysli pozitívne!“, „Buď pozitívny!“, „Nezameriavaj sa na negatíva!“

pozitivita

Je určite super byť vďačný za všetky zázraky sveta, no zdá sa, že toto hnutie prehliada niečo rozhodujúce: tmavé stránky života sa nestratia iba preto, lebo sú ignorované. V skutočnosti máme veľa problémov, ktoré, ak sa neriešia na osobnej alebo globálnej úrovni, môžu vytvárať ešte viac utrpenia.

Podobne ako je absurdné ponúknuť závislému heroín so slovami: „Hlavne mysli pozitívne!“ ako riešenie jeho problému, je absurdné veriť, že len pozitívne myslenie ponúkne riešenie na svetové problémy ako zmena klímy, chudoba, priemyselné hospodárstvo, možný zánik ľudstva či všadeprenikajúci materializmus.

Týmto sa nesnažím povedať, že by sme mali vziať všetky problémy sveta na svoje plecia a potom sa ešte cítiť kvôli tomu pod psa. Potrebujeme vyvážiť optimizmus s ochotou konfrontovať sa s reálnymi problémami v našich životoch.

 

7. Pociťovanie silnej averzie a nenávisti voči kritike.

V skutočnosti sme všetci omylní a robíme chyby. Je priam nemožné žiť život dospelého človeka čo i len pár týždňov bez spáchania jediného omylu, hoci aj malého. Chyby robíme niekedy väčšie, niekedy menšie. Deje sa to každému z nás a je to v úplne poriadku. Je to nakoniec jeden z príznakov podmienených duší v hmotnej existencii – vlastnenie nedokonalých zmyslov a mysle, sklon byť pod vplyvom ilúzie, dopúšťania sa chýb a sklon k podvádzaniu.

Dôležité je odpustiť si. Všetko, čo môžete urobiť, je poučiť sa zo svojich chýb a usilovať sa ich nerobiť vo väčšej miere ako je pre nás nutné.

Paradoxné je, že odpustenie sebe samému je oveľa ťažšie pre ľudí, ktorí sa zaujímajú práve o spiritualitu. Tento záujem môže nastaviť veľmi vysoké ideály, ktoré môžu vyústiť do pocitu viny alebo nadpriemernej kritiky, ak si tento duchovne hľadajúci človek bude myslieť, že podľa nich žije.

Takéto vysoké očakávanie sa potom stáva aj hlavným dôvodom odsúvania zodpovednosti a úprimnosti už aj pri menších veciach. Je to totiž bolestivé. Musíme sa naučiť byť úprimný voči sebe samému a niekedy byť k našim chybám tolerantnejší. Cez chyby rastieme.

Pamätajte si: ste len človek. Robiť chyby je v poriadku. Naozaj. Chybu si priznajte a poučte sa z nej.

 

8. Ocitanie sa v nepríjemných situáciách pre prílišnú toleranciu a neochotu robiť rozdiely medzi ľuďmi.

Mnoho ľudí je presvedčených, že si ľudstvo zaslúži len súcit a milosť. Niežeby som s tým nesúhlasil, ale v mnohých situáciách by odlišný prístup zmenil výsledok danej situácie. Súcit by nemal byť slepý a ignorovať spravodlivosť.

Niekedy sa môže stať, že sa napr. ocitneme v nepriaznivých situáciách a to len preto, lebo veríme ľuďom, ktorých nepoznáme. Môžeme k nim byť totiž príliš milí a neodhalíme ich skutočný zámer alebo charakter.

Môžeme veriť, že ľudia s ktorými prichádzame do kontaktu, sú dobráci od kosti a že sa k nám budú správať milo a s rešpektom.

Toto myslenie je neskutočne naivné. V niektorých prípadoch a kontextoch proste byť milý a zhovievavý za každú cenu nie je to pravé orechové.

Smutným faktom je, že boj o prežitie je stále reálny pre obrovský počet ľudí na tejto planéte, hoci možno práve vás sa týkať nebude. Veľa takýchto ľudí vyrastá v chudobe, kde sú obklopení kriminalitou. Naučili sa, že jediný spôsob, ako prežiť, je okradnúť alebo podviesť slabšieho. Každopádne, treba sa riadiť, ako sa vraví, obyčajným sedliackym rozumom. Srdce a rozum ruka v ruke. Nevlezieme predsa levovi do klietky len preto, že my by sme mu neublížili alebo z dôvodu, že on je tiež len nevinná duša.

 

9. Zaslepenosť spiritualitou a popieranie akejkoľvek vedy.

Často sa v duchovných komunitách objavuje silný nesúhlas s akoukoľvek vedou. Mnohí duchovní ľudia sa stávajú nepriateľmi vedy, pretože isté presvedčenia a postupy, ktoré považujú za cenné, sa v rámci vedy považujú za nepodložené a pseudovedecké.

Ak je presvedčenie alebo praktika nevyskúšaná alebo pseudovedecká, znamená to len, že sme ešte neboli schopní potvrdiť jej platnosť v opakovanom experimente v laboratóriu. Neznamená to však, že to nemôže byť pravda. Indické Védy sú dôkazom, že rôzne pokročilé technológie existovali už dávno v minulosti a boli úzko späté s duchovnou vedou. Viac v tomto článku.

Neexistencia dôkazu ešte nie je dôkazom o neexistencii daného javu. Toto vie každý skutočný vedec. Ak nie, nie je tento vedec vedcom. Skutočne pokročilí vedci uznávali spojenie vedy a duchovna.

Vedecká metóda má svoje hmatateľné výsledky, ktoré nemožno popierať, aj keď je pravdou, že materialistická veda nedokáže dať odpovede na otázky zmyslu života alebo vecí presahujúce zmyslové vnímanie – viac v článku Metódy poznávania. Rovnako často sa stáva, že priemerní vedci alebo pseudoracionálne osoby presadzujú svoju vieru – scientizmus – ktorá slepo a fanaticky tvrdí, že veda dokáže vysvetliť všetko. Je to len ateistická ničím nepodložená viera.

Tak ako Carl Sagan povedal:

„Veda je nielen kompatibilná s duchovnosťou, ale je to aj jej hlboký zdroj. Keď si uvedomíme naše miesto v nezmerateľnosti svetelných rokov, keď uchopíme zložitosť, krásu a prchavosť života, potom ten stúpajúci pocit a kombinovaný zmysel povznesenia a poníženia je určite duchovný. A také sú aj naše emócie v prítomnosti umenia, hudby, literatúry či príkladov neochvejnej odvahy akú mal Gándhí či Martin Luther King Jr. Pojem, že veda a spiritualita sa navzájom nejako vylučujú, neprospieva ani jednej z nich.“

 

10. Odmietanie materiálneho úspechu kvôli viere, že peniaze a kapitalizmus sú číre zlo.

Veľa „spirituálnych“ ľudí sabotuje svoju vlastnú možnosť uspieť materiálne. Sú akoby alergickí na materiálne bohatstvo. Spájajú peniaze s lakomosťou, podvodom a všeobecným zlom. Kapitalizmus je videný ako motor nerovnocennosti a korupcie, ktorý musí byť rozobraný.

Ak sa začnete zaoberať duchovnosťou, zdá sa prirodzené opovrhovať materializmom.

Áno, kapitalizmus má veľmi veľa negatívnych stránok, ale v mnohých smeroch regulovaný kapitalizmus smeroval k obrovským výhodám: urýchlil obnovy, zdvihol všeobecný štandard žitia a vytiahol miliardy ľudí z chudoby. V roku 1820 žilo 94% ľudí na zemi v extrémnej chudobe. Do roku 2015 toto číslo kleslo na 9,6% a to najmä vďaka ekonomickému rastu, ktorý bol urýchlený regulovaným kapitalizmom.

Mať peniaze nie je nič zlé. Peniaze sú nástrojom. Miliardári ako Elon Musk alebo Bill Gates, ktorí používajú bohatstvo na pomoc svetu v rôznych smeroch dokazujú, že peniaze môžu byť použité pre dobrú vec. Sami o sebe sú len nástrojom. Ide o to, ako a kto s nimi zaobchádza.

Ďalším faktom je, že ďalších 139 miliardárov a milionárov darovali spolu 365 miliárd dolárov na charitatívne účely. Potrebujeme viac šikovných a súcitiacich ľudí, ktorí dosiahnu materiálne blaho, aby ho mohli použiť efektívne a altruisticky na zlepšenie sveta. Najlepším spôsobom je však použiť peniaze a celkovo materiálnu energiu na náš duchovný pokrok a šírenie duchovného poznania vo svete. Cieľom potrieb by nemala byť nekonečná snaha o ich uspokojovanie, ale práve odstránenie potrieb a materiálnej závislosti. Je to však proces a človek musí používať aj materiálne veci, aby udržal svoje materiálne telo a dušu pohromade a nebál sa o to, čo bude jesť alebo o svoje zdravie.

Ľudský život je určený pre sebarealizáciu a človek by nemal žiť iba ako zviera a mať zmysel života len v užívaní si sexu, omamných látok a pod.

 

„Záľubu a odpor k zmyslovým predmetom treba usmerniť podľa daných zásad. Človek by nemal podľahnúť ich moci, lebo sú prekážkou na ceste k sebarealizácii.“

Bhagavad-Gītā 3.34

 

Všetci sa učíme…

Na to, aby spirituálne hnutia boli maximálne užitočné a funkčné, musia sa zaoberať aj svojimi tienistými stránkami.

V článku som sa pokúsil zhrnúť niektoré tmavé miesta „spirituálnych“ ľudí či komunít. Je rozhodne jednoduché spadnúť do niektorej z týchto pascí „duchovna“ a obhajovať tieto rôzne limitujúce presvedčenia a správania, keď si myslíme, že sme dosiahli „vyšší“ stupňa bytia.

Táto lekcia ukazuje, že rast a vzdelávanie sú nekonečným procesom. Ak si myslíte, že už sa nemáte čo naučiť, pravdepodobne sa v mnohých smeroch sami sabotujete. Môže byť zložité priznať si, že sme sa dlhú dobu mýlili. Je to stav stagnácie, v ktorom sa človek donekonečna klame v domnienke, že má všetky odpovede a ocitol sa na konci cesty. V dnešnom dynamickom svete je kontinuálne vzdelávanie výsostne dôležité. Skutočná spiritualita a sebapoznanie môže pomôcť ľudstvu uvedomiť si našu spoločnú identitu ako vnímajúcich bytostí, ktoré by mali spolupracovať na duchovnej ceste.

 

„Každý, kto hľadá Najvyššiu Absolútnu Pravdu, musí pokračovať vo svojom hľadaní, pokým nedosiahne tohto cieľa — za všetkých okolností, vždy a všade, priamo aj nepriamo.“ 

Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.36

 

Bonus:

 

Budenie sa medzi treťou a piatou môže znamenať duchovné prebudenie

Veľa ľudí sa prebúdza v rovnakom čase každú noc bez toho, aby tomu venovali nejakú pozornosť. Vedeli ste ale, že by to mohol byť spôsob, akým vaše telo a vyššia sila s vami komunikujú?

Ayurvéda využíva energetické meridiány (nádí) na diagnostiku a liečenie mnohých ochorení. Tieto meridiány sú prepojené s biorytmom človeka tak, že energetizujú odlišné časti tela. Takže podľa času, kedy sa zobudíte v noci, vaše telo môže zažívať určité pocity, ktoré sú pre vás signálom fyzických a emocionálnych problémov.

 

Problém so spánkom medzi deviatou a jedenástou hodinou večer môže značiť stres

Toto je pre väčšinu ľudí bežný čas ukladania sa do postele. Ak máte problém v tomto čase zaspať, môže to byť znakom príliš veľkých obáv a stresu. V tomto prípade sa odporúča vedome spomaliť a kontrolovať svoj dych a tým sa postupne upokoja aj vaše myšlienky. Rovnako je dobré aspoň hodinu pred spánkom vypnúť počítač, odložiť telefón, vypnúť hudbu a pod. a dať telu dostatok času dať sa do kľudu a utíšiť svoju energiu.

Žiarenie z displeja počítača alebo telefónu simuluje denné svetlo a o to ťažšie sa nám zaspáva.

 

Budenie sa medzi jedenástou večer a jednou hodinou po polnoci môže značiť citové sklamanie

Starodávna indická ayurvédska medicína hovorí, že toto je čas, kedy je aktívny žlčník. Budenie sa v týchto hodinách môže znamenať citové sklamanie, takže pomôže praktizovanie sebaakceptácie a odpustenia (sebe aj druhým). Rovnako prospešné je chvíľku meditovať alebo si pustiť ukľudňujúce mantry.

Slovo mantra sa skladá z dvoch sanskritských slov, manas – myseľ a trayate – oslobodiť. Takže mantru by sme mohli interpretovať ako nástroj pomocou ktorého sa môžeme oslobodiť od myslenia alebo ho usmerniť.

„Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše.“

Bhagavad-Gíta 6.5

 

Budenie sa medzi jednou a treťou po polnoci môže značiť hnev

Tento energetický meridián je prepojený aj s pečeňou. Budenie sa v tomto čase je asociované s hnevom a nadbytočnou vnútornou energiou. Pre získanie pokojného spánku sa skúste napiť teplej vody a meditovať. Hnev je často spôsobený prílišnou pripútanosťou k hmotným veciam a pochádza z nereálnych očakávaní od ľudí a od sveta.

„Keď človek rozjíma nad zmyslovými objektami, priľne k nim. Z toho sa rodí žiadostivosť a zo žiadostivosti povstáva hnev.“

Bhagavad-Gíta 2.62

Hnev ako taký v nás spúšťa mechanizmy, ktoré nie sme tak celkom schopní kontrolovať a táto nespracovaná energia sa v nás hromadí a narúša náš biorytmus. Hnev nie je dobré ani umelo potláčať, ani ho nekontrolovateľne živiť. Je veľmi dôležité chápať jeho príčinu a odstrániť práve tú. Prečítajte si našu sériu článkov o tom, prečo musíme trpieť v tomto materiálnom svete – na tomto linku.

 

Budenie sa medzi treťou a piatou ráno môže znamenať, že prechádzate duchovnou zmenou

Tento časový úsek je spojený so smútkom, ale značí aj proces transformácie. Ak sa zobudíte približne v tomto čase, môže to byť znak, že vám vyššia sila dáva znamenie, aby vás nasmerovala smerom k vášmu vyššiemu zmyslu prečo ste tu. Aby ste znova zaspali, skúste modlitbu alebo meditáciu. Porozmýšľajte, čo v živote by ste mali zmeniť a či ste spokojný s tým, kam sa uberáte.

Duchovné zmeny sa prejavujú na viacerých úrovniach vrátane fyzickej. Keď takouto zmenou už prechádzate, vaše toky energie sa často menia a môžete zažívať chronickú vyčerpanosť. Je to ako keby každá časť vo vás bola liečená v jednu a tú istú dobu. Dokonca aj keď sa vyspíte normálne, môžete sa zobudiť unavení bez toho, aby ste čokoľvek robili. Niekedy sa zjavne bez príčiny unavíte počas dňa a idú na vás driemoty, inokedy sa zobudíte v strede noci plní energie ako keby bol deň a dlho nedokážete zaspať.

 

Budenie sa medzi piatou a siedmou ráno je asociované s emočnými blokmi

Budenie sa v tomto čase tiež často poukazuje na emočné bloky. Ak si želáte znovu zaspať, skúste ponaťahovať vaše svaly alebo použite kúpeľňu. Emócie, ktoré počas dňa potláčame, sa v nás hromadia a veľa z nich sa podvedome premieta do našich snov, kde sa „riešia“. Toto je obzvlášť viditeľné v poslednej fáze spánku (REM) nadránom. Silné a intenzívne snenie nás veľakrát môže priamo vytrhnúť zo sna. Keď niekto zažíval násilie, môže sa objaviť v jeho snoch. Rovnako aj iné rôzne potláčané emócie sa môžu v tomto čase vyplavovať. Práve počas spánku je naša vôľa najviac oslabená a naša duša nás takto môže nútiť čeliť pravde.

Ľudské telo je vskutku fascinujúca vec. Ak sa naučíme sledovať a počúvať, čo sa nám snaží povedať, budeme schopní vylepšiť obidva aspekty nášho života – fyzický aj duchovný.

 

Pozor na prítomnosť ducha

Niektorí ľudia sa budia celí spotení práve preto, že zažili veľmi živú nočnú moru alebo spánkovú paralýzu, v ktorej sú hore, ale nevedia hýbať telom a pociťujú negatívne pocity či prítomnosť inej entity vo svojej blízkosti. Toto všetko, vrátane námesačnosti, je prejav prítomnosti duchov a netreba to podceňovať. Sú z nás schopní vysávať veľké množstvo energie. Prečítajte si náš článok o duchoch – tu.

 

Sledujte ďalšie zaujímavosti na našom Instagrame:

Pin It on Pinterest